Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe

Kvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobeKvalitár, kontrolór v polygrafickej výrobe vykonáva kontrolnú činnosť vo všetkých fázach výrobného procesu s ohľadom na systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe. Zabezpečuje obsluhu meracích prístrojov, zaznamenáva výsledky a vyhodnocuje ich. Na základe výsledkov navrhuje opatrenia a spolupracuje pri ich zavádzaní do praxe s cieľom odstránenia chýb a nedostatkov a zvýšenia kvality produkcie v polygrafickej výrobe.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28320/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKontrolór kvality
SKPracovník medzioperačnej kontroly kvality
SKPracovník vstupnej kontroly
SKPracovník výstupnej kontroly kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon tohto zamestnania sa vyžaduje prax 36 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543006
ESCO
2491
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
7543006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Aditívna výroba (3D tlač)
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: zahŕňa v sebe kontrolu vstupných digitálnych dát (tlačového PDF) cez ich spracovanie až po prípravu výrobných podkladov pre jednotlivé tlačové techniky, resp. vedomosť ako negatívne môžu tlačové podklady ovplyvniť tlač
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
technológia tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Typy: flexografická tlač, hĺbkotlač tlač, ofsetová tlač, sieťotlač.
Typy chýb pri jednotlivých tlačových technikách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
4
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Základné vybavenie pre meranie kvality polygrafickej výroby
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Aditívna výroba (3D tlač)
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Aditívna výroba (3D tlač)
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologický proces elektronickej hárkovej montáže
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia dokončovacích procesov
4
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe a z oblasti systémov Color managementu
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: metódy a postupy kontroly a hodnotenia technických a kvalitatívnych parametrov polygrafických výrobkov
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
Tlačená elektronika
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a technických podkladoch v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie plánov kontroly kvality polygrafických výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
4
navrhovanie nových postupov jednotlivých výrobných fáz na základe výsledkov kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Aditívna výroba (3D tlač)
4
kontrola kvality tlače a počtu výtlačkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola grafiky a textu pri dokončených polotovaroch a výrobkoch v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia dokončovacích procesov
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: kontrola medziproduktov a produktov po ukončení každej fázy polygrafickej výroby formou námatkovej kontroly (napr. v pravidelných časových intervaloch, určitý počet v závislosti od celkového množstva medziproduktov alebo produktov a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Tlačená elektronika
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v polygrafickej výrobe, vrátane odstránenia chýb
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola uplatňovania noriem ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
revízia signálnej tlače z tlačových strojov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štatistické vyhodnocovanie výsledkov kontroly v polygrafickej výrobe so zameraním na analýzu možných rizík nekvality
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
4
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s kvalitou v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia presnosti sútlače
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4
údržba meracích prístrojov pre kontrolu kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Udržiavanie používaných meracích prístrojov vo vyhovujúcom technickom stave, ktorý zabezpečí ich správne používanie a metrologické charakteristiky v rozsahu príslušných metrologických noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha meracích prístrojov pre kontrolu kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so systémami Color managementu pri kontrole v procese tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy Color managmentu: Techkon, X-Rite, Mellow, Colour, iQIP, Color Cert,...
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.