Špecialista technológ v polygrafickej výrobe

Špecialista technológ v polygrafickej výrobeŠpecialista technológ v polygrafickej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy pri výrobe tlačovín. Odborne zodpovedá za technologickú prípravu výroby tlačovej formy, tlače a dokončujúceho spracovania. Stanovuje minimálne potrebné množstvo materiálu a plánovaného výrobného času s ohľadom na charakter výrobku a použitých strojov a zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28319/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
DEHaupttechnologe
SKHlavný technológ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax v polygrafickej výrobe na samostatný výkon.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141028
ESCO
1291
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
2141028

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Definovanie reálnych cieľov pre kolektív podriadených pracovníkov.
Znalosť procesov, strojov a zariadení, taktiež kapacity ľudských zdrojov - potrebných pre efektívne vedenie riadeného útvaru v súlade s potrebami a víziou firmy.
Schopnosť konštruktívne riešiť vzniknuté problémy a konflikty.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
5
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
5
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy integrovaného spracovávania obrazu a textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
QR kódy a virtuálna realita
7
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Úprava digitálnych tlačových dát
QR kódy a virtuálna realita
7
technológia tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy v súčasnosti používaných tlačových techník.
Podmienky a parametre správneho vyhotovenia tlače ako sú schvaľovanie tlače (podľa ISO 12647, vzoru, súhlasu zákazníka...); lineatúra rastra; umiestnenie a druh škály na meranie denzity; výber farba, lak, vs. potláčaný materiál; predpis nastavenia parametrov tlačového stroja; stanovenie prídavných zariadení stroja a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Formátové a materiálové možnosti výroby, resp. obmedzenia spracovania na strojoch a zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Automatizácia a robotizácia
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť materiálov z hľadiska špecifických požiadaviek zákazníka: ekologické certifikáty (FSC, PEFC ...); obaly na potravinárske účely; výrobky pre deti s nárokmi na zdravotnú nezávadnosť.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
QR kódy a virtuálna realita
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické procesy montáže pre používané techniky tlače. Tlačové formy: analógové (klasické) a digitálne (pre digitálnu tlač a computer-to-press).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
7
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Postupy zušľachťovania povrchov, rezania, kašírovania, výseku, razby, skladania, znášania, šitia, lepenia a tvorby knižnej väzby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Optimalizácia procesov výroby
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
orientácia v normách a technických podkladoch v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
RFID terčíky v smart obaloch
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
navrhovanie a posudzovanie typovo nových technologických postupov a materiálov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
stanovovanie druhu, množstva surovín a materiálov pri výrobe tlačovín
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
príprava plánov technického a organizačného rozvoja z oblasti technológie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
navrhovanie výkonových noriem strojov v kontexte použitej technológie a materiálov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Sledovanie a kontrola dodržiavania technologických predpisov, parametrov a postupov v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
sledovanie dodržiavania technologických parametrov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
7
prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových technologických postupov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Tlačená elektronika
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
7
kooperácia so zákazníkmi v oblasti polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o používaní materiálov pre jednotlivé druhy výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Určenie materiálov z hľadiska požiadaviek zákazníka a technologických možností spracovania na disponibilných strojoch a zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Úprava digitálnych tlačových dát
QR kódy a virtuálna realita
Tlačená elektronika
Aktívne zdroje schnutia tlačových farieb
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
ekologické zneškodňovanie nepoužiteľného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Optimalizácia procesov výroby
7
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie formátových, rýchlostných a materiálových možností aj obmedzení pre vyrábanie produktov - tvorba interných predpisov (manuálov) pre podriadených pracovníkov.
Vytvorenie procesných postupov (máp) a priradenie operácií vo výrobnom systéme u jednotlivých kategórií výrobkov pre ich efektívne a rutinné technologické spracovanie.
Tvorba šablóny technologickej karty.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia a vedenie technickej a technologickej prípravy polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
riadenie technologického úseku polygrafickej výroby a stanovovanie technologických postupov a výrobných podmienok v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Riadenie procesov skladovania, výroby a distribúcie
Smart zariadenia a technológie
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
QR kódy a virtuálna realita
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Optimalizácia procesov výroby
5
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
7
koordinácia polygrafickej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: VR/AR Virtuálna realita / Vnorená realita / Rozšírená realita
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.