Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe

Špecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobeŠpecialista riadenia kvality v polygrafickej výrobe organizuje a koordinuje systém riadenia kvality v polygrafickej výrobe. Stanovuje koncepcie riadenia kvality, jej tvorby a postupy kontroly. Spracováva technické a ekonomické rozbory a štúdie kvality a vyhodnocuje ich proces. Zodpovedá za úroveň a aktuálnosť vizualizácie dosahovaných výsledkov v oblasti kvality, dodržiavania technológie výroby. Spolu-zodpovedá za výber a vhodnosť použitia surovín a pomocných materiálov. Pripravuje podklady k auditom (napr. ISO, FSC, PEFC a pod.), vrátane vyhodnocovania a kontroly nápravných opatrení. Vykonáva interné audity podľa príslušných noriem (napr. ISO 9001 a pod.).
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28318/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér riadenia kvality v polygrafickej výrobe
ENManager of quality
SKVedúci kvality
ENQuality manager
DEQualitätsmanager
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon tohto zamestnania sa vyžaduje prax 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141027
ESCO
1291
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
2141027

Kompetencie

Digitálna gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístroje a zariadenia na meranie kvantitatívnych a kvalitatívnych výrobných a nevýrobných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá obsluhy metrologických meracích zariadení a nástrojov na kontrolu kvality
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické procesy miešania farieb a substrátov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vrátane fyzikálno-chemických procesov lepidiel, vlhčiacich a čistiacich roztokov, silikónových emulzií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Sledovanie legislatívy (národnej a európskej) ohľadom odpadových vôd, ovzdušia a kontaktu pracovníkov s nebezpečnými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
7
štatistické metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistické metódy spracovania údajov - napr. štatistika chýb Paretovou analýzou.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie evidencie v rámci kvality v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch.
Perspektíva: Aktuálna
5
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy technologickej prípravy výrobných podkladov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a postupy tlače na polygrafických strojoch
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
7
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: digitálna tlač, flexografická tlač, hĺbkotlač, ofsetová tlač, sitotlač.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technológia vyhotovovania tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, technológie dokončovacieho spracovania (spôsoby skladania hárkov, povrchové úpravy materiálov: lakovanie, laminovanie a pod.). Technológia výroby papiera a postupov spracovania výrobkov z papiera. Technológia výroby plastov alebo fólií a postupov spracovania výrobkov z plastov alebo fólií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy technológie elektronickej hárkovej montáže a zhotovenia tlačových foriem pre jednotlivé druhy tlačových techník v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy jednotlivých výrobných fáz dokončovacieho spracovania v polygrafickej výrobe (napr. rezanie, skladanie, znášanie knižných blokov, šitie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
typy tlačových chýb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane typov chýb pri finálnom spracovaní (presnosť rezania, skladania, resp. kvalita lepenia, zvarov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe a z oblasti systémov Color managementu. Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, smernice na dokončujúce spracovanie a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
normy spotreby polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Orientácia v nových trendoch v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy kontroly a hodnotenia technických a kvalitatívnych parametrov polygrafických výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Trendy v laboratórnej technike (nové prístroje - presnejšie, kvalitnejšie, jednoduchšie na obsluhu, vhodné priamo do výrobného prostredia v polygrafickej výrobe). Trendy zakázaných látok, úpravu limitov chemických látok.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby prevádzkového merania kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Spôsoby prevádzkového merania kvality v jednotlivých výrobných fázach v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy v rámci CIP3 a CIP4 štandardov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
systémy umelej inteligencie a možnosti ich dátového vyhodnocovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
postupy obsluhy skenovacích zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia presnosti sútlače
7
spôsoby a metódy kontroly digitálnych dát určených do tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych dát
7
špecializované softvéry umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti využívania umelej inteligencie a všeobecné možnosti spracovania dát zo senzorov tlačového procesu (big data).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
vlastnosti špeciálnych tlačových farieb, lakov a pást
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy polygrafického výrobného cyklu a formy jeho spájania so získanými dátami
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy personalizovanej tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Personalizovaná tlač pomocou napr. digitálnej tlače a postupy spracovania príslušných databáz.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy spracovania špeciálnych tlačových farieb, lakov a pást
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technických podkladoch v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánu investičného rozvoja v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie plánov kontroly kvality polygrafických výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vypracovanie plánov kontroly kvality polygrafických výrobkov, pravidelné prehodnocovania účinnosti kontroly a následná úprava plánu ak je potrebná .
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh metód kontroly kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nových postupov jednotlivých výrobných fáz na základe výsledkov kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania noriem kvality a noriem ISO (dodržiavanie zásad systému riadenia kvality).
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie návrhov a podkladov na zmenu technológie polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Posudzovanie výsledkov výskumných prác v oblasti technológie.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie investičných štúdií v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V oblasti technológie, intenzifikácie, rekonštrukcie, modernizácie a inovácie výrobných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola technologických parametrov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Porovnanie s platnými technologickými predpismi. Sledovanie dodržiavania parametrov technologického režimu, pracovných, laboratórnych, bezpečnostných postupov v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola účinnosti prijatých nápravných opatrení v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V oblasti riadenia a kontroly kvality, technológie a hygieny.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality tlače a počtu výtlačkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
7
posudzovanie kapacitného využívania kontrolných zariadení v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Posudzovanie návrhov na zmeny surovín a pomocných materiálov vo výrobe, kvalitu produkcie a prevádzkovej istoty zariadení, kvalitu a vhodnosť používaných surovín a pod. Sledovanie vplyvov technologických parametrov na kvalitu a stabilitu výrobného procesu. Kontrola kvality produkcie, systému riadenia kvality a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a predpisov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola medziproduktov a produktov po ukončení každej fázy polygrafickej výroby formou námatkovej kontroly (napr. v pravidelných časových intervaloch, určitý počet v závislosti od celkového množstva medziproduktov alebo produktov a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií v polygrafickej výrobe, vrátane odstránenia chýb
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie reklamácií voči dodávateľom (napr. nezhoda s dodanými podkladmi a ich nekvalita, nekvalita dodaných materiálov, atď-) a riešenie reklamácií odberateľov voči tlačiarni a odstraňovanie chýb vzniknutých počas polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola uplatňovania noriem ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov kontroly polohy tlačového obrazu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia presnosti sútlače
7
štatistické vyhodnocovanie výsledkov kontroly v polygrafickej výrobe so zameraním na analýzu možných rizík nekvality
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické a ekonomické rozbory plánov, vyhodnocovanie kvality výrobkov a efektívnosti procesov a výkonov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vypracovanie záverov a spracovanie posudkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz reklamácií a kvality produkcie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza spracovaných dát umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
analýza dát v polygrafickom výrobnom cykle
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie reportov (hlásení, rozborov, správ) o polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie príslušnej dokumentácie súvisiacej s kvalitou v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Evidencia výrobnej, technickej a organizačnej dokumentácie v zmysle platných smerníc, normy činnosti a dokumentácie systému riadenia kvality, správy z interných a externých auditov a pod. Vedenie evidencie výsledkov analýz a kvalitatívnych parametrov surovín, materiálov, polotovarov a hotových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívne používanie dát v rámci CIP3 a CIP4
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
príprava databáz pre tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov k meraniam v rámci tvorby technologickej dokumentácie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Spracovávanie podkladov na hodnotenie technológie a kvality produkcie, technických správ zo skúšok a overovaní vývoja inovovaných a modifikovaných sortimentov, rozvojové štúdie v oblasti technológie a modernizácie výrobných zariadení. Návrhy nových technologických postupov na zaradenie do plánu výskumu a vývoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so špeciálnymi tlačovými farbami (UV, IČ, termochrómne, reaktívne,...)
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so špeciálnymi tlačovými pastami
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Elektricky vodivé a izolačné, tepelne vodivé, špeciálne farbivá,...
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s novými ekologickými materiálmi v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
7
práca so systémami Color managementu pri kontrole v procese tlače
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy Color managmentu: Techkon, X-Rite, Mellow, Colour, iQIP, Color Cert a pod.
Znalosť súvisiacich atribútov pre správne vyhodnotenie vizuálnej zhody - farbocit pozorovateľa, správne štandardizované osvetlenie, metaméria, miera obsahu optických zjasňovačov (OBA) v materiáloch, farebné profily a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s programami na kontrolu digitálnych dát pre tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizovaná kontrola digitálnych dát
7
aplikácia špecializovaných softvérov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7
riadenie nevýrobného úseku polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Posudzovanie úrovne vedomostí a kvality vykonanej práce u podriadených pracovníkov v polygrafickej výrobe (posudzovanie návrhov a podkladov na zmenu pracovného postupu, popisov pracovných činností, bezpečnostných predpisov, laboratórne inštrukcie vo vzťahu k technologickej výrobe a kontrole kvality surovín, polotovarov, finálnej produkcie a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a určovanie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly materiálov, polovýrobkov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola vstupných surovín a materiálov, medziproduktov a produktov polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Web-to-Print – tlač priamo z webového prostrenia tlačiarne. Digitálne zadávanie podkladov zákazníkom do webového prostredia, automatická kontrola digitálnych dát a automatické zasielanie do tlače (digitálnej i analógovej) a dokončujúceho spracovania.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizačné systémy kontroly digitálnych tlačových dát poskytujú komplexné údaje tlačového procesu vrátane kontroly kvality a chyby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Úspora tlačovej farby úpravou digitálnych dát tak, aby sa znížilo množstvo tlačovej farby a zároveň sa dodržala adekvátna kvalita hlavne digitálnej tlače. Možnosť úspory tlačovej farby zmenou grafického dizajnu obalu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatické nastavovanie lakovania podľa tlačového motívu. Korekcia pozície lakovania aj na základe deformácie a posunu tlačového obrazu. Využitie sútlačových značiek alebo priamo tlačového obrazu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Klasické tlačové stroje potrebujú len miernu úpravu pre tlačenú elektroniku. Kombinujú sa viaceré tlačové techniky na vytvorenie rôzne hrubých tlačených vrstiev. Kombinujú sa klasické analógové tlačové techniky s digitálnymi tlačovými technikami. Nové digitálne tlačové techniky ako napr. nanografia. V dokončúcom spracovaní prichádza k integrácii knihárskych zariadení s tlačovými strojmi.
Charakteristika:
Titulný obrázok Implementácia optimalizačných/riadiacich systémov vyvinutých na báze umelej inteligencie (neurónových sietí) s optimálnou topológiou a vhodnou voľbou počtu vstupných, skrytých a výstupných neurónov, ako aj s optimálnym návrhov počtu skrytých vrstiev neurónov. Použitie umelej inteligencie na kontrolu kvality tlače a vzniknutých chýb. Automatická korekcia vzniknutých chýb, ktoré nie sú v súlade s ISO normami. Automatické vyraďovanie makulatúr (nesprávne vytlačených tlačových hárkov). Prediktívne nastavenie novej zákazky na základe podobných zákaziek spracovaných predtým a celková optimalizácia výrobných procesov pomocou prvkov umelej inteligencie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.