Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti výroby celulózy a papiera a prenáša najnovšie poznatky výskumu do praxe. Predmetom výskumu je najčastejšie riešenie problému z výrobnej praxe. Môže sa to týkať minimalizácie výrobných nákladov, minimalizácie negatívnych dopadov výroby na životné prostredie, minimalizácie materiálovej a energetickej náročnosti výroby, odstraňovania úzkych miest z výroby (tzv. debottlenecking), zvyšovania pridanej hodnoty výrobkov, zvyšovania kvality výrobkov, inovácie výrobkov, procesov a celej technológie alebo integrácia nového procesu do výrobnej technológie. Cieľom je zvyšovanie konkurencieschopnosti výroby pri súčasnom zachovaní jej trvalej udržateľnosti a ekologizácie. Vychádza z analýzy súčasného stavu vedomostí v danej skúmanej oblasti (tzv. state of art), postaví vedeckú hypotézu, ktorá má viesť k riešeniu daného problému, overuje platnosť danej hypotézy v laboratórnyc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28317/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: V prípade absolventa tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania prax nie je nutná.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141020
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
2141020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metodológia výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Optimalizácia pracovného vyťaženia členov riešiteľského tímu.
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhodnotenie experimentov, spracovanie výsledkov, regresná analýza, štatistické metódy, optimalizácia procesných parametrov, analýza funkčných závislostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Napr. softvéry na riadenie a sledovanie ekonomiky, kvality výroby a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy hodnotenia navrhovaných projektov z ekonomického hľadiska.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava rozpočtov projektov.
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie technických noriem, optimálnych technologických postupov zabezpečujúcich maximálnu kvalitu výrobkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy glejenia a zušľachťovania papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zvyšovanie bariérových vlastností papierov a lepeniek, smart prvky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
7
normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Minimalizácia materiálovej a energetickej náročnosti výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby výroby vlákien
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Výroba nanofibrilovanej celulózy a nanocelulózy.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Prehľad o legislatíve v oblasti dopadov výroby na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. drevovina, polobuničina, buničina (sulfátová, sulfitová), iné vlákniny (sekundárna, syntetická), pomocné papierenské prostriedky.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosti o výrobných technológiách, procesoch, konštrukcii strojov a zariadení, jednotkových operáciách, meracích prístrojoch na riadenie procesov, princípoch ich fungovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Prehľad o optimálnych podmienkach výroby a spracovania celulózy.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Minimalizácia dopadov výroby na životné prostredie. Princípy environmentálnych technológií, materiálov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci s chemickými látkami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: tlač digitálna, flexografická, ofsetová, hĺbkotlač, kníhtlač, sitotlač, tlačená elektronika.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
7
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera, spracovanie papiera na papierenské výrobky).
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické inžinierstvo
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Optimalizácia procesov a celej technológie, aplikácia umelej inteligencie na báze neurónových sietí, odstraňovanie úzkych miest - debottlenecking.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
nové trendy v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Náhrada biologicky nedegradovateľných obalov biologicky degradovateľnými na báze papiera a lepenky so zvýšenými bariérovými vlastnosťami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Modifikácie procesov, optimalizácia procesných parametrov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie optimalizácie výrobných postupov a produktov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Optimalizácie z aspektu minimalizácie dopadov na životné prostredie a zvyšovania pridanej hodnoty.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie technologicko-ekonomických štúdií v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Analýza vhodnosti integrácie procesov do technologického celku, kalkulácie návratnosti investícií do modifikácie procesov a technológií.
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie technologických postupov a technických podmienok pre inovačné a nové druhy výrobkov papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Optimalizácia prevádzkových parametrov po implementácii inovácie procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových postupov pri celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Po optimalizácii v laboratórnych a poloprevádzkových podmienkach sa na základe získaných údajov pristupuje k prevádzkovým skúškam a k optimalizácii v prevádzkových podmienok.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyvíjanie, modifikácia a inovácia technológií a technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Projektovanie a navrhovanie technológií a technologických procesov v celulózo-papierenskej výrobe. Analýza technologických postupov, dát a hodnôt parametrov výskumu a výrobného procesu. Vyvíjanie metód skúmania a hodnotenia materiálov a procesov, inovatívnych procesov a technológií v oblasti výroby celulózy (buničiny) a papiera. Navrhovanie spôsobov využiteľnosti obnoviteľných zdrojov (materiály a energie).
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na realizácii vedecko-výskumných projektov v oblasti celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Inovácie procesov a výrobkov, minimalizácia prevádzkových nákladov, zvyšovanie pridanej hodnoty, minimalizácia negatívnych dopadov výroby na životné prostredie, debottlenecking, integrácia procesov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na medzinárodnej spolupráci pri riešení výskumných a vývojových úloh v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Účasť na riešení projektov Horizon Europe, Eureka, Eurostars, BBI, Interreg ...
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia vývojových metód skúmania a hodnotenia vlastností materiálov a procesov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. aplikácia fyzikálno-chemických a mechanických procesov (pri výrobe celulózy, papiera a papierenských výrobkov), vývojových metód skúmania a hodnotenia vlastností materiálov a procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie technologickej dokumentácie súvisiacej s výskumom a vývojom v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Budovanie databáz, digitálnych foriem dokumentácie efektívnych z hľadiska vyhľadávania a využitia.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov prognóz kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).
Charakteristika:
Titulný obrázok Tradičné výrobné technológie sú nasmerované predovšetkým na dosiahnutie množstevných výstupov Tradičné výrobné technológie sú nasmerované predovšetkým na dosiahnutie množstevných výstupov výrobkov z drevnej suroviny. Nové metódy a postupy spracovania dreva budú zamerané na dosiahnutie maximálneho stupňa pridanej hodnoty výrobkov. Vychádzajú zo zmenenej sortimentnej skladby dostupnej drevnej suroviny a presnej identifikácie vlastností vo vzťahu k maximálnej využiteľnej pridanej hodnote.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatická doprava ofsetových tlačových foriem zo zariadenia na zhotovovanie tlačových foriem systémom Computer-to-Plate (CTP) priamo do tlačového stroja pri zmene zákazky. Automatická výmena potláčaných kotúčov vo flexotlači (etikety, plastové fólie). Automatická výmena kotúčov v odvíjači a výmena kotúčov v navíjači s uložením potlačenej produkcie na špeciálny paletový vozík a uložením do skladu na expedíciu zákazníkovi. Prednastavenie zariadení v dokončujúcom spracovaní na základe informácii v rámci manežérsko-informačných systémov (MIS).
Charakteristika:
Titulný obrázok Obaly obsahujú špeciálne indikačné senzory (tlačené alebo predpripravené), ktoré kontrolujú obsah obalu z vnútra alebo zvonka. Vnútorné senzory kontrolujú tvorbu rôznych plynov alebo kvapalín a chemikálií v nich nachádzajúcich sa a indikujú ich najčastejšie zmenou farebnosti. Vonkajšie senzory kontrolujú skladovací proces, či sa produkt napr. nerozmrazil alebo sa neprimerane zvýšila okolitá teplota. RFID dodáva energiu elektroluminiscenčnému displeju na obale, ktorý svieti iba v regáli. Dotykový senzor umožňuje rozsvietiť časť obalu. Dôležitá je aj ekológia výroby a recyklácia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Uplatnenie princípov zelenej ekonomiky pri spracovaní dreva spočíva v bezodpadovom spracovaní na hlavné a sekundárne výrobky. Výrobky z dreva sú recyklovateľné výrobky a nezaťažujú životné prostredie. V prospech uplatňovania princípov zelenej ekonomiky sa významne sa zvýši intenzívne použitie moderných technológií pre recykláciu dreva a výrobkov na báze dreva. Predpokladá sa, že niektoré druhy veľkoplošných materiálov (DTD, DVD, MDF a iné) budú vyrábané takmer výlučne z recyklovaného dreva.
Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.