Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v polygrafickej výrobe riadi, zabezpečuje a kontroluje plynulý a efektívny chod polygrafickej výroby po organizačnej, ekonomickej, personálnej, technologickej a materiálovej stránke. Predkladá plány kapacít strojov a ľudských zdrojov, plány opráv a údržby strojov a zariadení. Zodpovedá za prevádzkyschopnosť strojov, zariadení a výrobných priestorov. Navrhuje a zavádza princípy riadenia kvality na každom úseku polygrafickej výroby. Monitoruje čerpanie osobných nákladov, spotrebu materiálov, technickej práce a energií, navrhuje nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Zodpovedá v environmentálnej oblasti za triedenie odpadov a obalov a za ich ekologickú likvidáciu. Kontroluje a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a za dodržiavanie požiarnej ochrany - v zmysle platných zákonov, noriem a predpisov. Efektívne riadi tím zamestnancov, navrhuje a implementuje inovatívne zmeny a zodpovedá za bezproblémový chod prevádzky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28262/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýrobný riaditeľ
ENChief operating officer
DEProduktionsleiter
ENChief production officer
ENChief manufacturing officer
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon povolania sa vyžaduje prax v polygrafickej výrobe.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321007
ESCO
64
SK NACE Rev. 2
C18
CPA 2015
C18
Príslušnosť k povolaniu
1321007

Kompetencie

Digitálna gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: So zameraním na polygrafickú výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu zamestnancov, plánovanie ľudských zdrojov, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedomosti základného finančného manažmentu pre riadiaceho pracovníka.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika a postupy na riadenie a kontrolu technických a technologických procesov výroby, údržby a opráv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy orientácie podniku na zákazníka, možnosti prispôsobenia riadenia podnikových činností požiadavkám zákazníka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy automatizovanej výroby
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia presnosti sútlače
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov a nakladanie s nimi.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, polygrafickej montáže, prípravy tlačovej formy, tlačových techník, dokončovacieho spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe a z oblasti systémov Color managementu. Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, smernice na dokončujúce spracovanie a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vedomosti o nových technologických postupoch, strojoch a materiáloch v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane riešenia reklamácií.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Ekonomické vedomosti potrebné na riadenie hospodárskej jednotky na najvyššom stupni riadenia, vrátane ekonomických pojmov.
Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, ekonomické kategórie ovplyvňujúce výsledok hospodárenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy umelej inteligencie a možnosti ich dátového vyhodnocovania v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
5
metódy polygrafického výrobného cyklu a formy jeho spájania so získanými dátami
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe operatívnych a finančných plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácie automatizačných procesov na zníženie uhlíkovej stopy výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Automatizácia presnosti sútlače
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Automatizácia dokončovacích procesov
Automatizovaná personalizovaná tlač a kontrola tlače
6
tvorba plánu investičného rozvoja v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Aplikácia riadiacich programov pre riadenie a optimalizáciu výrobných procesov.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba návrhov nových výrobných postupov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Optimalizácia procesov výroby
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia plánov údržby a opráv polygrafických strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
kontrola dodržiavania noriem STN, odborových noriem, noriem ISO a smerníc kvality platných pre polygrafický priemysel
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vrátane zavádzania a kontroly nápravných opatrení vychádzajúcich z auditov. Navrhovanie a zavádzanie princípov riadenia kvality na všetkých úsekoch polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie reportov (hlásení, rozborov, správ) o polygrafickej výrobe, vedenie prevádzkovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Z pohľadu ekonomiky, technológie, plánovania, riadenia procesov. Vypracovávanie príslušnej dokumentácie hospodárskej jednotky, ekonomických analýz a komentárov.
Perspektíva: Aktuálna
7
kooperácia so zákazníkmi v oblasti polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
používanie prvkov umelej inteligencie v technologickom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
5
riadenie výrobného úseku polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a dispečerského riadenia v polygrafickej výrobe po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v papierenskom a polygrafickom priemysle
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Monitoring čerpania osobných nákladov, spotreby materiálov, technickej práce a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Implementácia optimalizačných/riadiacich systémov vyvinutých na báze umelej inteligencie (neurónových sietí) s optimálnou topológiou a vhodnou voľbou počtu vstupných, skrytých a výstupných neurónov, ako aj s optimálnym návrhov počtu skrytých vrstiev neurónov. Použitie umelej inteligencie na kontrolu kvality tlače a vzniknutých chýb. Automatická korekcia vzniknutých chýb, ktoré nie sú v súlade s ISO normami. Automatické vyraďovanie makulatúr (nesprávne vytlačených tlačových hárkov). Prediktívne nastavenie novej zákazky na základe podobných zákaziek spracovaných predtým a celková optimalizácia výrobných procesov pomocou prvkov umelej inteligencie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Minimalizácia spotreby energie, minimalizácia spotreby vody, minimalizácia emisíí plynných aj kvapalných, nulové skládkovanie, maximálne ekonomické využitie suroviny sú trvalé inovácie pre každý priemysel. Dosiahnutie je možné vysokou technologickou disciplínou, čo vedie k vysokej miere využívania sofistikovaných riadiacích a kontrolných systémov, modelovaní procesov a iné.
Charakteristika:
Titulný obrázok Obaly obsahujú špeciálne indikačné senzory (tlačené alebo predpripravené), ktoré kontrolujú obsah obalu z vnútra alebo zvonka. Vnútorné senzory kontrolujú tvorbu rôznych plynov alebo kvapalín a chemikálií v nich nachádzajúcich sa a indikujú ich najčastejšie zmenou farebnosti. Vonkajšie senzory kontrolujú skladovací proces, či sa produkt napr. nerozmrazil alebo sa neprimerane zvýšila okolitá teplota. RFID dodáva energiu elektroluminiscenčnému displeju na obale, ktorý svieti iba v regáli. Dotykový senzor umožňuje rozsvietiť časť obalu. Dôležitá je aj ekológia výroby a recyklácia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia a umelá inteligencia výrazne zvyšuje kvalitu tlače už prvého výtlačku, čím sa znižuje množstvo makulatúr a následne menej odpadového materiálu na recykláciu. Znižuje sa uhlíková stopa pri výrobe a aj pri recyklácii (redukcia CO2, carbon neutral).
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatická doprava ofsetových tlačových foriem zo zariadenia na zhotovovanie tlačových foriem systémom Computer-to-Plate (CTP) priamo do tlačového stroja pri zmene zákazky. Automatická výmena potláčaných kotúčov vo flexotlači (etikety, plastové fólie). Automatická výmena kotúčov v odvíjači a výmena kotúčov v navíjači s uložením potlačenej produkcie na špeciálny paletový vozík a uložením do skladu na expedíciu zákazníkovi. Prednastavenie zariadení v dokončujúcom spracovaní na základe informácii v rámci manežérsko-informačných systémov (MIS).
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatické nastavovanie lakovania podľa tlačového motívu. Korekcia pozície lakovania aj na základe deformácie a posunu tlačového obrazu. Využitie sútlačových značiek alebo priamo tlačového obrazu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia dokončujúceho spracovania tlačovín s využitím laserového vysekávania, laserového rytia (ryhovanie na skladanie kartónov), digitálna razba, digitálne lakovanie, ochranná tlač zamedzujúca falšovaniu… Spracovanie tlačovej produkcie bez ďalších foriem len z digitálnych dát.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizovaná personalizovaná tlač a personalizované balenie. Kamerové záznamové systémy na kontrolu každého výtlačku, opakovaného alebo vynechaného výtlačku.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.