Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v celulózo-papierenskej výrobeRiadiaci pracovník/pracovníčka (manažér/ka) v celulózo-papierenskej výrobe riadi a kontroluje technické a technologické procesy týkajúce sa zabezpečenia a realizácie výroby celulózy a papiera. Spolupracuje na operatívnom plánovaní a tvorbe rozpočtov, organizuje, kontroluje a koordinuje činnosti útvaru výroby a jej technického zabezpečenia a súčinnosť s ostatnými útvarmi. Monitoruje a riadi čerpanie nákladov a zodpovedá za plnenie plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch a za optimálne využitie ľudských, finančných a materiálnych zdrojov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
28261/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENManager in pulp and paper production
SKRiaditeľ/ka výroby celulózy a papiera
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Požadovaná prax je minimálne 2-3 roky, v závislosti od typu riadiacej pozície a uchádzača.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321006
ESCO
94
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
1321006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Efektívny manažment krízového riadenia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V celulózo-papierenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy výberu a plánovania zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, platové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
metódy a postupy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V celulózo-papierenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napr. vnútorné organizačné smernice, normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy glejenia a zušľachťovania papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a spôsoby výroby vlákien
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Mechanicky – výroba bielenej drevoviny; polomechanicky – výroba hnedej drevoviny a výroba polobuničiny; chemicky – výroba buničiny, spôsoby výroby celulózy – sulfitový, sulfátový, nátronový.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. drevovina (smrek, jedľa, topoľ, jelša, buk), buničina, handroviny a iné prídavné látky.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby a spracovania papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vedomosti potrebné na riadenie hospodárskych jednotiek na všetkých stupňoch riadenia, vrátane ekonomických pojmov. Princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Technologické postupy výroby papiera (výroba vlákien z dreva alebo iného rastlinného materiálu, príprava papieroviny, výroba papiera v papierenskom stroji, dodatočné povrchové úpravy papiera).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca pri plánovaní stratégie konkurencieschopnosti v rámci spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Analýza trhových a dodávacích podmienok a výsledkov rozborov trhu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
7
spolupráca na tvorbe plánu údržby a opráv strojov a zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
7
participácia na tvorbe operatívnych a finančných plánov v celulózo-papierenskej výrobe, vrátane zabezpečenia kontroly ich plnenia
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Úprava digitálnych tlačových dát
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania právnych predpisov a platných noriem v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia plánov údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti odpadového hospodárstva
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vypracovaných reportov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
vypracovávanie analýz efektivity výroby, produktivity práce a výrobných nákladov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Napr. pri riešení prevádzky a inovácií v celulózo-papierenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv v oblasti spracovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nakladanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
riadenie výrobného úseku v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a dispečerského riadenia po organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Efektívny manažment krízového riadenia
7
spolupráca pri riešení havarijných stavov a krízových situácií pri spracovaní dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Monitoring čerpania osobných nákladov, spotreby materiálov, technickej práce a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečenie kontroly rizikových pracovných zamestnaní, vrátane kontroly prevádzkových poriadkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie príslušnej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
kooperácia so zákazníkmi v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v papierenskom a polygrafickom priemysle
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.