Dispečer v celulózo-papierenskej výrobe

Dispečer v celulózo-papierenskej výrobeDispečer v celulózo-papierenskej výrobe koordinuje výkony na strediskách celulózo-papierenskej výroby, riadi kooperačné vzťahy medzi strediskami s cieľom zabezpečiť plynulosť celej výroby celulózy, papiera a výrobkov z papiera.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
2718/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKDispečer riadenia prevádzok spoločnosti
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Vzhľadom na veľkosť prevádzky je výhodou ak sa dispečer môže operatívne a rýchlo dostaviť k problému na prevádzke (má pridelené dispečerské vozidlo). Vodičské oprávnenie nie je však nutnou podmienkou práce dispečera.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Nutná znalosť všetkých ním riadených prevádzok spoločnosti.
ISCO-08
3139
SK ISCO-08
3139003
ESCO
1359
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
3139003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Technická dokumentácia súvisiaca s celulózo-papierenskou výrobou.
Perspektíva: Aktuálna
3
zariadenia a systémy na výrobu a rozvod tepla a ich prevádzka
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: A papiera.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie podkladov na plánovanie, rozhodovanie a riadenie celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie hodnôt parametrov výrobného procesu pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie príslušnej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Prevádzková dokumentácia.
Perspektíva: Aktuálna
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulácia s bežným a nebezpečným odpadom v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie optimálneho využívania výrobných a pracovných kapacít na pracoviskách celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
4
zostavovanie operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dispečerské riadenie celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.