Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobeŠpecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu výroby papiera, celulózy alebo spracovania papiera.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
2712/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENSpecialist-technologist in pulp&paper production
SKŠpecialista celulózo-papierenskej výroby
SKTechnológ v celulózo-papierenskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
Poznámka: Na samostatný výkon tohto zamestnania sa odporúča prax najmenej 48 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141023
ESCO
477
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
2141023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
5S
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické procesy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Úprava digitálnych tlačových dát
7
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
6
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
6
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Optimalizácia procesov výroby
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a dokumentácii na obsluhu zariadení a riadenie technologických procesov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a zabezpečenie výrobných procesov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe a spracovaní celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhľadávanie rizík a návrh vhodných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a analýza dosahovaných výsledkov prevádzky v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aktualizácia a kontrola výrobnej a technickej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
5
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Úprava digitálnych tlačových dát
Optimalizácia procesov výroby
7
vypracovávanie reportov za celulózo-papierenskú výrobu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
7
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie jednoduchých alebo rutinných technologických procesov v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie plynulosti a rovnomernosti chemickej výroby alebo prevádzky
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia celulózo-papierenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7
aplikácia preventívnych opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Optimalizácia procesov výroby
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.