Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe

Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobeŠpecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe stanovuje komplexné technologické postupy a zaisťuje technologickú prípravu výroby papiera, celulózy alebo spracovania papiera.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
2712/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
ENSpecialist-technologist in pulp&paper production
SKTechnológ v celulózo-papierenskej výrobe
SKŠpecialista celulózo-papierenskej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141023
ESCO
477
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
2141023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment priemyselných procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia BOZP a PO v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
5S
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické procesy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy spotreby materiálov pri výrobe celulózy a papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti životného prostredia v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomický manažment, kontroling pre celulózo-papierenskú výrobu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje, zariadenia a výrobné linky v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby a ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a v technických podkladoch v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v normách a dokumentácii na obsluhu zariadení a riadenie technologických procesov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie racionalizačných opatrení a spracovávanie projektov organizácie práce v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a uplatňovanie zásad riadenia kvality, normalizácie, metrológie a skúšobníctva v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh metód a postupov pri odbere vzoriek a pri fyzikálno-chemických skúškach
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
návrhy modernizácie a technických úprav technologických zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie optimalizácie výrobných postupov a produktov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie noriem spotreby vstupných materiálov na zabezpečenie kvality pri celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba technologických podmienok a parametrov pri spracovaní papiera, kartónov a lepeniek
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie a zabezpečenie výrobných procesov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe, rezaní a previnovaní papiera
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba technologických podmienok a parametrov pri výrobe a spracovaní celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola procesu výberu, schvaľovanie a realizácie investičných celkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vyhľadávanie rizík a návrh vhodných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a analýza dosahovaných výsledkov prevádzky v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktualizácia a kontrola výrobnej a technickej dokumentácie v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia operatívnych plánov celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
audit zavedeného systému kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola prevádzkyschopnosti strojov a zariadení v papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie pripravovaných výrob, postupov, technológií, materiálov, látok a investícií z hľadiska ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie ekologických požiadaviek na používanie chemických látok a zneškodnenie určeného odpadu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie spotreby práce, vypracovávanie časových štúdií, ich vyhodnocovanie a stanovovanie spotreby času v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v biochemických procesoch
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia štandardných postupov chemických analýz v priemysle
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzkové skúšky pri zavádzaní nových postupov pri celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza nedostatkov zistených v rámci kontrol BOZP a navrhovanie nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie kvality a úplnosti dokumentácie BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a vyhodnocovanie ekonomických strát z nekvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v biochemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza vstupných dát výskumných a vývojových úloh v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zhromažďovanie a distribúcia informácií na riadenie chemickej výroby alebo prevádzky, sledovanie plnenia ich operatívnych plánov a podmienok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza chemických látok
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza chemických materiálov, surovín a výrobkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie výsledkov skúšok a kontrol v chemickej výrobe, formulácia záverov a vypracovávanie posudkov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie stavu a úrovne technologických procesov operácií v chemickej výrobe, vrátane analýzy anomálií, identifikácie príčin a návrhu opatrení na elimináciu alebo odstránenie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
bilancovanie materiálových a energetických tokov a využívanie bilancií na ich riadenie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie porovnaní podľa stanovených štandardov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vypracovaných reportov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia rizík, environmentálnych aspektov a dopadov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vývoji nových technológií v chemickej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodická pomoc a koordinácia pri riešení výskumných úloh v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zadávanie základných riadiacich operácií a inštrukcií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
presadzovanie inovatívnych myšlienok pri využívaní digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia prítomnosti zamestnancov na pracovisku, evidencia majetku na zverenom úseku chemickej výroby
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súhrnné spracovávanie podkladov výrobných činností za prevádzku, spracovávanie podkladov o chode a výkonoch prevádzky do informačného systému
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivácia, zálohovanie a obnova databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie reportov za celulózo-papierenskú výrobu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné školenia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
praktické používanie informačno-komunikačnej technológie/aplikácie/systému/procesu/domény
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čistenie, ošetrovanie a údržba strojných zariadení v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
čistenie a sanitácia pracoviska, pracovné pomôcky a zariadenia podľa príslušných štandardných operačných postupov a pokynov nadriadeného za účelom predchádzania krížovej kontaminácie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
čistenie zariadení a pracoviska v súlade s normami a výrobnou dokumentáciou v biochemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluhovanie počítačových aplikácií podľa technologických postupov, noriem a štandardov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie kolektívu výskumných a vývojových pracovníkov, metodické vedenie a koordinácia výskumných a vývojových činností v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia štandardných postupov pri vedení chemického procesu, vrátane legislatívnych požiadaviek
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia a vedenie technickej a technologickej prípravy celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie technologického úseku celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri vypracovaní prevádzkovej dokumentácie celulózo-papierenskej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia legislatívnych požiadaviek v oblasti BOZP a životného prostredia v podmienkach organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohliadanie na bezpečnú manipuláciu a skladovanie ekologicky nebezpečných látok
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
riadenie tvorby dokumentácie podľa požiadaviek ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie jednoduchých alebo rutinných technologických procesov v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie plynulosti a rovnomernosti chemickej výroby alebo prevádzky
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
organizácia a koordinácia systému riadenia kvality v chemickej výrobe
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie procesov v chemickej výrobe, vrátane kontroly posudzovania ich priebehu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
koordinácia údržby celulózo-papierenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kooperácia so zákazníkmi v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia celulózo-papierenskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia noriem ochrany zdravia a životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia preventívnych opatrení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.