Someliér

SomeliérSomeliér pracuje v reštaurácii a je poradcom pre majiteľa a hostí v oblasti ponuky vín. Radí hosťom, aké víno si objednať k objednanému jedlu. Zároveň je zodpovedný za skladovanie vína a rozhoduje o tom, ktoré víno sa môže kedy degustovať. V reštauráciách s bohatou ponukou vín je často zodpovedný za kvalitu skladovaného vína. Someliér môže pracovať aj priamo vo vinárskej výrobe, organizovať degustácie, odporúčať vína, či informovať o novinkách výrobcu. Je odborníkom a predajcom predovšetkým vína, ale napríklad aj tabaku, kávy, čaju a čokolády. Vie daný produkt skladovať, predať, ponúknuť, odporučiť, servírovať a degustovať. Ovláda zásady spoločenského správania, protokol. Okrem toho pozná základy výroby ušľachtilých nápojov (pivo, destiláty, miešané nápoje, minerálne vody, prírodné šťavy, káva, čaj).
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
26474/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Prax 12 mesiacov môže byť nahradená povinnou praxou počas štúdia na odbornej škole v príslušnom zameraní.
ISCO-08
5131
SK ISCO-08
5131002
ESCO
1897
SK NACE Rev. 2
I56
CPA 2015
I56
Príslušnosť k povolaniu
5131002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade väčších prevádzok môže viesť menšie tímy čašníkov, pomocných čašníkov a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Primárne za účelom prezentácie a predaja vína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
psychológia predaja, marketing
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Maximálna možná expertná úroveň.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
technológia výroby vína
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vinárstvo
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vinohradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy hodnotenia vín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania vo vinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy ovocinárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a základné pojmy v prevádzke obchodu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy preberania tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Inventarizácie a inventúry - prevažne skladových zásob vín.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Skladovanie vín.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s e-kasou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo potravín
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzka reštaurácií, vinární a ďalších zariadení verejného stravovania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
Online objednávanie a donáška
4
receptúry na prípravu nápojov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby obsluhy barových zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady stolovania, servírovania jedál a obsluhy hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: S prihliadnutím na zásady skladovania potravín a gastronomického tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentovanie a propagácia podniku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
vyúčtovanie tržieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie jedálneho a nápojového lístka podľa gastronomických zásad
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: S prihliadnutím taktiež na nápojovú kartu a vínny lístok.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie skladového hospodárstva
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uvedenie hostí, poskytnutie pomoci pri výbere z jedálneho lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poskytnutie pomoci pri výbere z nápojového lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytnutie pomoci pri výbere z vínneho lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
servírovanie vína
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentácia vínneho lístka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi s cieľom zabezpečiť plynulé zásobovanie stravovacieho úseku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpomoc pri obsluhe hostí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou obsluhou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpomoc pri podávaní jedál a nápojov hosťom pri bufetovom usporiadaní
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s e-kasou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predaj doplnkového sortimentu a tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
príjem hotovostných a bezhotovostných platieb od zákazníkov za poskytnuté služby a tovar, vrátane vystavovania príslušných dokladov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie diskusie a komentovanie relácie v pridelenej oblasti spoločenského života na odbornej úrovni, dopĺňanie a obnovovanie vedomostí na vedenie diskusných relácií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V prípade väčších prevádzok môže viesť menšie tímy čašníkov, pomocných čašníkov a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie vhodných foriem predaja s prihliadnutím na špecifickosť sortimentu, dispozičné riešenie prevádzky a možnosti využívania moderných informačných systémov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
organizovanie práce v prevádzke a pri gastronomických akciách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie práce pri prezentácii vín a prezentácia vín pri predaji
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online objednávanie a donáška
4
organizovanie práce v kaviarni a v bare
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
Online objednávanie a donáška
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.