Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti tlačových techník, výrobných procesov tlače a dokončujúceho spracovania. Má prehľad o súčasných a nových technológiách používaných v polygrafickom priemysle a pozná ich potencionálne využitie na zefektívnenie výrobných procesov, minimalizáciu ekologickej stopy a možné zavádzanie technológií budúcnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
26011/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýskumný pracovník
ENResearcher
DEForschungsarbeiter
SKŠpecializovaný technologický pracovník so zameraním na nové technológie a výskum
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141025
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C18,J58,M72,M74
CPA 2015
C18,J58,M72,M74
Príslušnosť k povolaniu
2141025

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum a vývoj nových materiálov v polygrafickom, obalovom a papierenskom priemysle. Výskum nových možností ochrany kultúrneho dedičstva a vývoj technologických zariadení na ich ochranu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
RFID terčíky v smart obaloch
Nové druhy obalových papierov
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické procesy miešania farieb a substrátov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vrátane fyzikálno-chemických procesov lepidiel, vlhčiacich a čistiacich roztokov, silikónových emulzií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a pojmy (národné a európske) ohľadom odpadových vôd, materiálov, chemikálií, ovzdušia a kontaktu pracovníkov s nebezpečnými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zavádzanie umelej inteligencie do polygrafického výrobného cyklu. Zbieranie dát zo senzorov, digitálnych dát zákaziek, správania sa zákazníkov a ich vyhodnocovanie IT pracovníkom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane grafických programov súvisiacich s výskumom a vývojom v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ekonomické hodnotenia navrhovaných projektov dynamickými metódami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
7
metódy racionalizácie práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie moderných metód zberu digitálnych údajov z polygrafického výrobného procesu na racionalizáciu práce (big data).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
biogedradovateľná elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Využitie tlačenej elektroniky na báze biodegradovateľných súčastí (elektricky vodivých, polovodivých a nevodivých vrstiev), ktoré sa rozložia na netoxické chemické prvky a zlúčeniny, ktoré sa v nej bežne vyskytujú. Tiež náročnejšia tlač elektroniky na jednoduchšie rozložiteľné materiály, ako je napr.: papier, modifikovaná celulóza alebo biodegradovateľné polyméry, bez využitia súčasných polymérov z fosílnych zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Nanocelulóza ako náhrada plastov
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti viacvrstvových systémov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačová farba - potláčaný substrát.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač , ofsetová tlač a sitotlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
7
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, prípravy tlačovej formy, tlačových techník a dokončovacieho spracovania. Princípy technológie výroby papiera a postupov spracovania výrobkov z papiera.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník a zariadení a strojov pre prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vývojové trendy v polygrafii a médiách.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: RFID terčíky v smart obaloch
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Tlačená elektronika
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: ISO normy pre polygrafický priemysel, štandardizácia ofsetových tlačových procesov (Process Standard Offsetprint - PSO) a Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. prepress, press, postpress.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
postupy projektovania technologických procesov a výrobných systémov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
digitálna tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Náhrada a dopĺňanie klasických tlačových technológií za digitálne tlačové technológie – elektrofotografia (laserové tlačiarne s práškovým alebo kvapalným tonerom) a inkjetová tlač (atramentová tlač). Jej súčasný veľký nástup je spôsobený znižovaním tlačových nákladov a ich častým personalizovaním, čo je ekonomicky a časovo výhodnejšie pre digitálnu tlač.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Aplikácia nových technológií do procesov polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: RFID terčíky v smart obaloch
7
spracovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stanovovanie koncepcie a smerov vývoja procesov v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
7
navrhovanie a optimalizácia technologických postupov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Inovácia a racionalizácia procesov a technológií v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Overovanie nových materiálov a vývoj nových produktov s cieľom znížiť ekologickú záťaž, využívať biodegradovateľné a recyklovateľné materiály.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Biodegradovateľné plasty
Biodegradovateľné a kompostovateľné plasty na báze lignínu
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Znižovanie odpadu v digitálnej tlači
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nanocelulóza ako náhrada plastov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
riešenie environmentálnych aspektov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
analýza spracovaných dát umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vedieť špecifikovať sledované parametre polygrafickej výroby pre IT špecialistu, ktorý pripraví program na spracovanie dát umelou inteligenciou. Vyhodnotenie dát spracovaných umelou inteligenciou.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
analýza dát v polygrafickom výrobnom cykle
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Tlačená elektronika
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v polygrafickej výrobe, vrátane uplatňovania najnovších poznatkov/trendov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
Tlačená elektronika
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Najmä v oblasti tlačových techník (tlač z výšky, tlač z plochy, tlač z hĺbky, sitotlač a digitálna tlač), ako aj na všetky fázy výrobného procesu (prepress, press, postpress).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
Robotizácia procesov tlače a dokončujúceho spracovania
7
vedenie dokumentácie súvisiacej s výskumom vývojov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ISO certifikáty kvality – preukázanie schopnosti kvalitne poskytovať výrobky a služby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Nové tlačové farby (na vodnej báze a biodegradovateľné)
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
Nové tlačiarenské stroje a techniky tlače vrátane dokončujúceho spracovania
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Odborná literatúra
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.