Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe

Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobeKvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe kontroluje kvalitu vstupných surovín a materiálov vo výrobe celulózy a papiera, rovnako ako aj kvalitu finálnych produktov. Taktiež vedie evidenciu o vykonaných kvalitatívnych skúškach a komunikuje s ostatnými úsekmi výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
26010/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543005
ESCO
2507
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
7543005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie predpísaných postupov v zmysle STN, EN, ISO noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: S nebezpečnými chemikáliami.
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Znalosť karty bezpečnostných údajov chemikálií.
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad environmentálneho manažérstva kvality ISO 14 001.
Perspektíva: Aktuálna
4
prístroje a zariadenia na meranie kvality vstupných, medzioperačných a výstupných materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť pracovného postupu pri obsluhe laboratórnych prístrojov a zariadení na meranie kvality vstupných, medzioperačných a výstupných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
4
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť výroby v režime ISO 9 001. Znalosť výroby v režime FSC a PEFC.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Poznať a dodržiavať špecifikácie vstupných surovín v celulózo-papierenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť technológie je dôležitá z dôvodu identifikácie nezhôd v znakoch kvality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
Optimalizácia procesov výroby
4
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie postupov v zmysle STN a návodov na používanie prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy využívania ekologických princípov v celulózo-papierenskom výrobnom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Používanie ekologických bielidiel v procese výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Správne triedenie a nakladanie s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Preukázateľné oboznámenie so zásadami práce s chemickými látkami a zmesami.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Absolvovanie vstupného školenia a opakovaných školení v rámci BOZP A PO v zmysle právnych predpisov danej spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť technológie je dôležitá z dôvodu identifikácie nezhôd v znakoch kvality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
Optimalizácia procesov výroby
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Poznať zásady delenia noriem (triedy 00 - 99).
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť poskytovania prvej pomoci pri pracovných úrazoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality a preberacích podmienok v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality v zmysle platných noriem a preberacích podmienok odsúhlasených odberateľom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
4
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vypracovanie posudkov a protokolov v zmysle schválených skúšobných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Evidencia dát znakov nameraných hodnôt kvality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu funkčnosti strojov
4
skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zisťovanie príčin zníženej kvality celulózo-papierenských výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vplyvov meniacich sa vlastností produktov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Automatizovaná kontrola digitálnych tlačových dát
Znižovanie uhlíkovej stopy vo výrobnom procese
Optimalizácia procesov výroby
4
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad a postupov uvedených výrobcom.
Perspektíva: Aktuálna
4
zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami v celulózo-papierenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.