Technik banskej záchrannej služby

Technik banskej záchrannej službyTechnik banskej záchrannej služby vykonáva asistenčné technické práce pri príprave a testovaní prístrojovej techniky, pri obsluhe technických zariadení, pri kontrole a údržbe technických prostriedkov, ktoré sú pri mimoriadnych udalostiach používané na záchranu ľudských životov a majetku v bani a na povrchu. Zabezpečuje a zodpovedá za funkčnosť, spoľahlivosť a technický stav používaných prístrojov, technického vybavenia, manipulačnej záchranárskej techniky a mobilnej záchranárskej techniky, určenej pre použitie pri výcviku a pri priamych zásahoch pri likvidácii banských havárií. Vykonáva pravidelné kontroly a preskúšanie technických prostriedkov v zmysle platných predpisov a nariadení. Vedie záznamy o skúškach dýchacích a oživovacích prístrojov, dýchacích masiek, súčasne kontroluje kyslíkové a vzduchové fľaše. Kontroluje vybavenie pohotovostného výjazdového vozidla pre záchranárov a jeho príslušenstvo, skúša meracie prístroje a vedie záznamy o týchto skúškach. Kontroluje záchranné výj...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
25998/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o absolvovaní kvalifikačnej skúšky pred komisiou vymenovanou vedúcim hlavnej banskej záchrannej stanice podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe (§ 12 ods. 1 písm. e)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117005
ESCO
1224
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08
CPA 2015
B05,B07,B08
Príslušnosť k povolaniu
3117005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládať vedenie technickej dokumentácie, zapisovanie sledovaných parametrov do záznamu o skúškach autonómnych dýchacích prístrojov a oživovacích prístrojov, v zmysle príslušných inštrukcií. Poznať postup pre vyhotovenie protokolu o skúške a vedieť spracovať záznam o vykonaní odbornej kontroly prístrojov a zariadení. Poznať predpísanú technickú dokumentáciu a viesť záznamy o testovaní pracovných a skúšobných prístrojov a zariadení. Poznať zásady evidencie vykonávaných kontrol a postup zapisovania kontrol príslušných prístrojov a príslušenstva do záznamových kníh.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládať pokyny a inštrukcie pre pravidelné vykonávanie kontrol a realizovanie skúšok dýchacích, oživovacích a skúšobných prístrojov, vrátane technického príslušenstva a vybranej záchranárskej techniky. Poznať pracovné postupy revízie plynových a tlakových zariadení používaných v Banskej záchrannej službe. Vedieť zásadné požiadavky výrobcov na kontrolu, servis, revízie a údržbu technických zariadení a prístrojovej techniky, ako aj podmienky pre bezpečné používanie tejto techniky v prevádzke. Ovládať zásady servisu a údržby technického stavu pohotovostných výjazdových vozidiel pre záchranárov a ich interného prístrojového vybavenia pre konkrétne vedenie zásahu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať prevádzkové a ergonomické pomery na činných pracoviskách, vrátane technických parametrov banského systému vetrania. Poznať režimové stavy banského prostredia z hľadiska prúdenia a zloženia vetrov, ako aj prítomnosti výbušných a horľavých látok v banskom ovzduší. Poznať príčiny banských výbuchov spôsobených zmesovými plynmi, uhoľným prachom a požiarmi vznikajúcimi v ohniskách samovznietenia. Vedieť zásady ochrany pracovníkov, vykonávajúcich záchranárske práce v nedýchateľnom alebo zdraviu škodlivom prostredí, alebo v oblastiach prietrží hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievalov vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov, závalov banských diel a porúch vo vetraní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať intenzitu vývinu, fyzikálne vlastnosti a spôsoby odstraňovania uhoľného prachu na banských pracoviskách. Poznať technické prostriedky a spôsoby zneškodňovania uhoľného prachu inertnými materiálmi, poznať metodické opatrenia pre obmedzenie vzniku a prenikaniu uhoľného prachu do aktívnych banských diel. Poznať izolačné materiály, inertné a horľavé látky, protiprachové technické prostriedky (respirátory) a funkciu protivýbuchových technických objektov (hrádze a uzávery). Poznať metodiku odberu vzoriek a vedieť zabezpečiť odber vzoriek prachovej zmesi, kontrolovať poprašovanie, skrápanie, protivýbuchové a vodné uzávery.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať vetraciu sieť bane a spôsoby jej regulácie, vrátane banskej degazácie a klimatizácie. Vedieť klasifikovať príčiny banských výbuchov a metódy prevencie. Poznať zásady technickej dokumentácie požiarnej ochrany a vedieť kategorizovať požiarno-technické zariadenia používané v bani.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
protiprietržová ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať príčiny a priebeh závalových, prievalových a otrasových javov v banskom prostredí (prietrže hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievaly vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov. Ovládať zásady protizávalovej ochrany s využitím prirodzených a technických prostriedkov. Vedieť klasifikovať banské výbuchy - výbuch plynov a uhoľného prachu, z hľadiska šírenia sa banských požiarov v sústave banských diel a priestorov, ale aj z hľadiska závalov banských diel a porúch vo vetraní. Poznať moderné technické robotické prostriedky pre monitorovanie zaplavených, zasypaných a zavalených zón bane.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
banské záchranárstvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať podstatu procesov banského záchranárstva. Vedieť kategorizovať a ovládať technické prostriedky, diaľkovo ovládané mobilné a robotické zariadenia, určené pre bezpečný výkon záchranárskych zásahov. Poznať technickú výbavu výjazdových pohotovostných a sanitných vozidiel záchranárov, ako aj pohotovostný koľajový voz pre podzemie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
technická charakteristika pracovných dýchacích prístrojov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať technické charakteristiky a prevádzkové parametre v súčasnosti používanej dýchacej techniky. Poznať jednotlivé typy dýchacích prístrojov a vedieť posúdiť možnosti ich použitia z hľadiska technických parametrov, ako sú ochranná doba a komfort dýchania záchranára, spoľahlivosť a bezporuchová prevádzka, ergonómia, rozmery, hmotnosť a konštrukčná odolnosť dýchacieho prístroja, ktoré rozhodujú pri rozhodovaní o ich nasadení pri zdolávaní závažných prevádzkových nehôd a havárií. Poznať spôsoby lokalizácie osôb v podzemí bane a vedieť klasifikovať používanie pátracích a záchranných nevýbušných manipulátorov a robotických systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
mobilná technika pre banských záchranárov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať technické vlastnosti a konštrukčné požiadavky špeciálnych motorových pohotovostných výjazdových vozidiel, používaných banskými záchranármi pri zásahoch, na záchranu ľudských životov, vrátane poskytovania prvej pomoci v podzemí alebo na povrchu, ako aj na záchranu majetku pri závažných prevádzkových nehodách. Poznať vnútorné vybavenie pohotovostného výjazdového vozidla pre záchranárov, technickú výbavu a detailný zoznam prístrojov a ich umiestnenie v priestore vozidla. Technické prístroje, zariadenia a výstroj technika banskej záchrannej služby vedieť použiť pre konkrétny druh zásahu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
metodika výcviku záchranárskych čiat na zásahy v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby kontroluje povinnosti pracovníkov banskej záchrannej služby v pohotovostnej službe na Hlavnej banskej záchrannej stanici. Vedie školenia a výcvik záchranárov, vykonáva skúšanie pohotovostnej techniky a cvičných autonómnych dýchacích prístrojov. Organizačne zabezpečuje pohotovostné služby záchranárov. Kontroluje montáž, demontáž a skúšanie autonómnych cvičných dýchacích prístrojov. Zabezpečuje výjazd sanitného vozidla do podzemia bane a výjazd pri prevoze sanitkou. Vykonáva technické zabezpečenie a organizuje obsluhu zadymovacieho zariadenia na výcvik záchranárov v dymovej komore. Zabezpečuje doplnenie spotrebného materiálu a organizuje poriadok v cvičnej miestnosti a dymnici.
Perspektíva: Aktuálna
4
banská záchranná služba a banská záchranná stanica
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby je členom banskej záchrannej stanice, ktorá je vybavená prístrojmi potrebnými na vedenie zásahov v prípade havárií. Pre technika banskej záchrannej služby a jeho výkony platia požiadavky na špecializáciu a odbornosť, ktoré sú stanovené hlavným mechanikom Hlavnej banskej záchrannej stanici (HBZS). Zabezpečuje všetky technické činnosti, ktoré sú potrebné na bezpečný výkon záchranárskych špeciálnych oddielov, t. j. záchranárskych čiat. Pri plnení svojich odborných povinností postupuje v zmysle bezpečnostných predpisov, pokynov a inštrukcií hlavného mechanika HBZS. Pri výkone svojich prác sa riadi požiadavkami príslušných paragrafov Vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe a ustanoveniami platných služobných poriadkov a inštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznať prevádzkovú dokumentáciu, banské bezpečnostné predpisy a príslušné vyhlášky SBÚ a HBÚ. Poznať prevádzkový poriadok bane, havarijné plány, typové technologické postupy,
dopravný poriadok pre prepravu materiálov, predvídateľné nebezpečenstvá a ovládať prejavy horninového prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie príslušných vyhlášok, predpisov, zásad, ustanovení a inštrukcií týkajúcich sa banskej záchrannej služby
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať základné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany. Poznať banské bezpečnostné predpisy a prevádzkový poriadok bane a lomu, prakticky ovládať zásady a predpisy bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania sa na pracovisku a zásady na vykonávanie bezpečných pracovných postupov. Poznať minimálne požiadavky na kontrolu a skúšanie dýchacích, oživovacích, skúšobných prístrojov a ich príslušenstva v zmysle platnej Vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznať bezpečnostné požiadavky pri vykonávaní kontroly a testovania dýchacích, oživovacích a skúšobných prístrojov podľa spracovanej metodiky a v zmysle príslušnej inštrukcie a platnej vyhlášky Štátnej banskej správy. Ovládať príslušné legislatívne ustanovenia, vzťahujúce sa k výkonu Banskej záchrannej služby, ktoré sú dané hlavne zákonmi „o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe“; "o integrovanom záchrannom systéme" a "o prevencii závažných priemyselných havárií", ale predovšetkým Vyhláškou SBÚ "o banskej záchrannej službe".
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola protipožiarnej a protivýbuchovej prevencie objektov a technologických zariadení v banskej prevádzke
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby pozná priame a nepriame technické spôsoby určené na uzavretie resp. likvidáciu zápar (plavené hrádze, dusíkovanie, ochladzovanie alebo nástrekové plášte). Pozná preventívne regulačné a geotechnické protizáparové opatrenia na zamedzenie vzniku banského požiaru a metódy budovania murovaných a betónových hrádzí. Vykonáva kontrolu stavu banského požiarneho vodovodu, obhliadku protivýbuchových vodných uzáverov a iných objektov určených na likvidáciu zápar a ohnísk požiarov. Zúčastňuje sa na príprave technických a bezpečnostných opatrení požiarnej prevencie v podzemí a na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
kontrola, testovanie a údržba dýchacích, sebazáchranných a oživovacích prístrojov a prístrojovej techniky určenej pre záchranárov v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať technické charakteristiky, funkčné parametre a konštrukčné prevedenie prístrojovej záchranárskej techniky a jej jednotlivých komponentov. Poznať postupy a termíny vykonávania kontroly technického stavu dýchacích a sebazáchranných prístrojov a ich jednotlivých súčastí. Poznať metódy testovania funkčnosti a udržiavať záchranárske prístroje v požadovanom užívateľskom režime. Vedieť používať príslušné formuláre a záznamové knihy na vykonanie skúšok a kontrol prístrojovej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia výsledkov skúšok a kontrol dýchacích, oživovacích a sebazáchranných prístrojov, schválených na účely banskej záchrannej služby a protiplynovej služby
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať metodiky skúšok a pracovné postupy pri testovaní a kontrole jednotlivých dýchacích, sebazáchranných a oživovacích prístrojov. Vedieť pripraviť podmienky testu a dokázať sledovať jeho priebeh. Vedieť vykonať kontrolu tých prístrojov, ktoré sú schválené a povolené na použitie na účely banskej záchrannej služby resp. protiplynovej služby. Vedieť pripraviť technické objekty, určené na praktický výcvik záchranárov, ako sú dymový polygón, rotoped a tepelná komora, na testovanie a kontrolu. Vedieť registrovať testované sledované parametre, vedieť spracovať získané výsledky a dokázať ich vyhodnotiť. Poznať kmeňové listy skúšaných prístrojov a vedieť spracovať záznam o skúške a záznam o kontrole prístroja a jeho príslušenstva. Viesť dokumentáciu záznamov v súlade s Vyhláškou SBÚ č. 69/1988 § 23, odst. 1. a podľa ustanovení príslušných interných inštrukcií a nariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
odstraňovanie havarijných a nebezpečných stavov, napr. stavba hrádzí a stien, vystužovanie objektov, injektáž, interné postreky, inertizácia uzavretých priestorov v banskej prevádzke
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby dokáže ovládať špeciálnu techniku pre záchranárske práce, vykonáva revízie a servis požiarno-technických zariadení a prostriedkov ochrany pred požiarmi, ako sú stabilné hasiace zariadenia a prenosné hasiace prístroje. Pozná systém ochrany pred požiarmi a technické metódy budovania protivýbuchových a vodných uzáverov, tiež postupy uzatvárania požiarísk a ohnísk zápar filtračnými hrádzami. Dokáže zdolávať závažné prevádzkové nehody a následky po mimoriadnych udalostiach. Pri odstraňovaní následkov havárií a nebezpečných stavov, využíva geotechnické metódy na dosiahnutie stability podzemných priestorov. Pozná spôsoby a techniky požiarnej prevencie v podzemí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
obsluha, servis a údržba vybraných technických zariadení, mobilných výjazdových vozidiel, sanitných vozidiel používaných na povrchu a koľajových sanitných vozidiel pre záchranárov v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť kategorizovať vybranú záchrannú techniku, príslušné prístrojové technické zariadenia a príručné nástroje. Poznať technické parametre a jazdné vlastnosti mobilných pohotovostných výjazdových a sanitných vozidiel pre záchranárov a ich použitie na povrchu. Detailne poznať vybavenie pohotovostného výjazdového vozidla podľa jednotlivých položiek, ako sú technické prístroje, ručné nástroje, požiarne, vyhľadávacie a bezpečnostné pomôcky. Ovládať technické parametre a príslušenstvo pojazdného koľajového sanitného voza na použitie v podzemí. Vykonávať servisné prehliadky, kontrolu a pravidelnú technickú údržbu vozidiel podľa nariadených termínov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásahy na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách v bani a na povrchu v rizikovom prostredí v banskej prevádzke
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby sa zúčastňuje záchranných prác, pri záchrane ľudského života dokáže poskytnúť prvú pomoc, dokáže sa pohybovať v nedýchateľnom alebo zdraviu škodlivom prostredí, pozná materiálové a technické vybavenie pri konkrétnom zásahu, testuje funkcie dýchacích prístrojov v podzemí pred zásahom, pozná spôsoby a postupy zdolávania závažných prevádzkových nehôd a odstraňovania následkov havárií v podzemí, ako sú výbuchy plynov a uhoľného prachu, banské požiare, prietrže hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievaly vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov, závaly banských diel a poruchy resp. nedostatky v systéme vetrania bane.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
zabezpečovanie a organizovanie odborných činností záchranárov v pohotovostnej službe
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby pozná inštrukcie určené na skúšanie a kontrolu záchranárskej techniky. Pripravuje obsahovú osnovu pre kurzy záchranárov v pohotovostnej službe a vykonáva úvodné odborné školenia a vedie preškoľovacie kurzy. Ovláda obsluhu technického prístrojového vybavenia dýchacích prístrojov a technického zariadenia dymovej komory. Vedie školenie osádok pohotovostných výjazdových vozidiel. Pozná pracovné postupy na revízie plynových a tlakových zariadení, metodiku na testovanie prístrojov a postupy kontroly pohotovostnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie akcií na záchranu ľudských životov a majetku pri prevádzkových nehodách v bani a na povrchu banskej prevádzky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby je súčasťou banského záchranného zboru, ovláda požiadavky na kontrolu a skúšanie dýchacích, oživovacích, skúšobných prístrojov a príslušenstva. Pozná metodiku vykonávania kontrol a skúšok jednotlivých typov prístrojov a príslušenstva, ktoré sú schválené pre používanie v banskej záchrannej službe. Spolupracuje pri havarijnej prevencii, pri zaisťovaní bezpečnosti prevádzky a podieľa sa na príprave zásahov a na usmerňovaní záchranných akcií v podzemí a na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie prevádzkového technického stavu prístrojov a zariadení určených na potreby praktických školení a výcviku pracovníkov Banskej záchrannej služby
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať rozdelenie, typy, spôsob použitia, základné technické údaje a hlavné časti autonómnych dýchacích prístrojov. Vedieť pripraviť dýchací prístroj na použitie, poznať postup demontáže prístroja a vykonať užívateľskú kontrolu. Vykonať objemovú a tlakovú skúšku plynovej fľaše, odbornú kontrolu dýchacieho prístroja a dýchacej masky. Ovládať postup uskladnenia dýchacích prístrojov, tlakových fliaš a dýchacích masiek. Vedieť pripraviť skúšobné zariadenie pre testovanie autonómnych dýchacích prístrojov a dýchacej masky, viesť predpísanú dokumentáciu. Prakticky vykonať záchranársku kontrolu, demontáž, dezinfekciu, sušenie a montáž dýchacieho prístroja. Vedieť obsluhovať zadymovacie technické zariadenie pri praktickom výcviku záchranárov v dymovej komore.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Plnenie nebezpečných a ťažkých úloh pri dobývaní nerastov v podzemí už nebudú vykonávať ľudia - kľúčovým prvkom je zabudnúť na individuálnu výstroj baníkov a pozrieť sa ako pracuje plne automatizovaná baňa a jej banský systém. Pozornosť sa sústreďuje na tok údajov medzi jednotlivými časťami procesu dobývania (napr. vŕtanie, sledovanie dopravných ciest po ktorých sa pohybujú autonómne vozidlá). Existencia autonómnych vozidiel je už známa a technológia sa už používa, pričom zbiera a vyhodnocuje informácie v reálnom čase. Stroje a pohyblivé súčasti pracujúce vo vysokej vlhkosti, prachu a teplote musia byť stabilné (použitie pokročilých materiálov a technických riešení, samo-opravujúcich sa pohyblivých častí) a musia byť monitorované. Neočakávané poruchy strojov, opotrebovanie súčastí ich výmena za rezervné súčasti v podzemí, servis a analýzy podzemia (roboty a pohyblivé analyzátory). Bezkáblová komunikácia prenikajúca cez horniny. Úprava nerastov in situ. Využívanie geotermálnej (alebo inej) energie produkovanej v podzemí. Snímače pre správne monitorovanie, automatizáciu v drsných podmienkach. Bude potrebná komunikácia cez 4 000 m horniny (zatiaľ neexistuje). Vypracovanie protokolov pre hodnotenie kritických miest v štádiu navrhovania bane, detailné vízie rôznych úrovní automatizácie. Systematické hodnotenie výhod a nevýhod systémov z pohľadu BOZP. Roboty: Exo-skeletony urobia baníkov oveľa silnejšími a neúnavnejšími. Energia: Zlepšenie dodávok energie je potrebná aby mohli pracovať celý deň a noc. Jeden z prvých exo-skeletonov sa používa v Rusku, lokalita Noriľsk, baňa na Ni. Vývoj viacúčelových robotov s fúziou snímačov vysokej integrácie pamäťových čipov a procesorov schopných pracovať v priestoroch s vysokou úrovňou elektromagnetického a iónového žiarenia. Takáto technológia už existuje v železnorudnej bani Kirunavarra, Švédsko. Pre autonómne stroje a zariadenia je dôležitý efektívny príjem energie, mať spoľahlivý a citlivý riadiaci systém. Po splnení uvedených podmienok high-tech baňa budúcnosti môže existovať aj v SR. Hlbinné bane budú môcť byť riadené a kontrolované z akéhokoľvek miesta - Diaľkové ovládanie a kontrola jednotlivých operácií z rôznych častí štátu, či sveta, závisí na veľmi sofistikovanej banskej technológii s autonómnymi robotmi a vyžaduje si extrémne stabilné internetové pripojenia, ktoré musia byť chránené pred priemyselnou špionážou a pred prírodnými katastrofami. Už je to dnešnou realitou, vo svete sa dajú kontrolovať a riadiť pracovné operácia cez internet a nie sme ďaleko od totálneho diaľkového riadenia autonómnych pracovných procesov dobývania. Pokračuje vývoj kontinuálneho dobývania v rudnom baníctve, vývoj diaľkovo ovládaných zariadení, techník diaľkovo riadeného zakladania vyrúbaných priestorov, automatizovaného nabíjania vývrtov výbušninami, selektívneho dobývania, strhávania uvoľnenej horniny, nakladania rúbaniny a jej prepravy. Firma Rio Tinto v októbri 2012 uviedla do prevádzky 13 high-tech nakladacích robotov v diamantovej hlbinnej bani v Západnej Austrálii. Firma Rio Tinto, druhý najväčší producent železnej rudy na svete začala používať prvý komerčný autonómny dopravný systém Komatsu AHS v železnorudnej bani v regióne Pilbara v Západnej Austrálii už v decembri 2008. A podobne firma BHP Billiton, druhá svetovo najväčšia banská spoločnosť mala v roku 2015 v prevádzke 45 autonómnych dumperov Caterpillar v bani Jimblebar v regióne Pilbara. Firma Rio Tinto bola prvá ktorá použila tento systém riadenia bane v júni 2010 z operačného strediska v Perthe na vzdialenosť 1 500 km diaľkovo riadila dobývanie a synchronizovala ho so železničnou dopravou a prístavom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Vo vhodných horninových útvaroch sa bude dobývať pomocou malých autonómnych robotov, bez vytvárania veľkých otvorených priestorov - takéto dobývanie bude vhodné pre horninové telesá v ktorých bude dobre známa lokálna geológia, čo je podmienkou pre autonómne dobývanie. Technológia vyžaduje veľmi silné batérie, ktoré navyše odolajú drsnému prostrediu. Bude sa ňou dať dobývať v hĺbkach niekoľkých kilometrov pod povrchom. Samozrejme materiály z ktorých budú roboti vyrobení musia odolať teplote (špeciálne zliatiny, špeciálna oceľ). Uvažuje sa aj o autonómnych operáciách robotického roja. Roboti budú kompletne diaľkovo ovládaní. Budú dopravovať malé množstvá vyťaženého materiálu na veľké vzdialenosti cez nebezpečné priestory. Algoritmus spolupráce robotov je podmienkou, roboti musia byť malí, robustní, komunikatívni. V prípade použitia takýchto robotov už nebude potrebné mať v podzemí veľký personál ľudí, bude nižšia spotreba energie, menej odpadu (jaloviny), žiadne prejavy na povrch (poddolovanie), bude sa ťažiť len rudná žila. Táto miniaturizácia dobývania nebude vytvárať veľké otvorené podzemné priestory, náchylné na samozavaľovanie (generujú banské otrasy). Základným predpokladom je energetická efektivita zdrojov autonómnych robotov a schopnosť spolupráce v roji. Potenciálne nebezpečenstvo nezvládnutia autonómnej replikácie nanorobotov sa môže stať v budúcnosti realitou ohrozujúcou život na Zemi. Autonómne, ICT ovládané bio-dobývanie bude hlavnou ťažobnou metódou - pre nepretržitú kontrolu meraní sú potrebné veľmi spoľahlivé snímače. Táto technika umožní dobývať nízkoobsahové rudy s minimálnym dopadom na životné prostredie. Avšak takáto ťažba rúd s nízkym obsahom kovov znamená zvýšenú potrebu vyhľadávania vhodných zásob, čo zanechá zreteľnú stopu dobývania (príklady z Fínska). V súčasnej dobe žiadny bakteriálny kmeň neprodukuje významné množstvo kovov. Takto bio-dobývanie zostáva okrajovou záležitosťou dobývania, vhodné len v určitých špecifických prípadoch. Avšak výskum v oblasti samo sa regenerujúcich kultúr baktérií, schopných prežiť v aeróbnom i anaeróbnom prostredí pokračuje a jeho výsledky sa uplatnia v budúcnosti. Bio-dobývanie nie je všeliekom ako sa môže na prvý pohľad zdať. Vysoký stupeň prirodzeného úbytku a veľmi pomalý krok bio evolúcie sú limitmi pre túto technológiu. Preto sa pravdepodobne táto metóda nestane pre budúcnosť rozhodujúcou. Na druhej strane však treba povedať, že použitie baktérií sa môže v určitých prípadoch vo veľkom rozsahu podieľať na odsírovaní uhoľného sloja. Výskum sa zameriava ja na použitie baktérií na zisťovanie prítomnosti zón vrstiev Gossan alebo odstraňovanie arzénu zo síranov a sírnikov. Spolupracujúce roboty in-situ úpravy rudných ložísk - spolupráca medzi rôznymi typmi robotov a generácií obmedzí prítomnosť ľudí na pracovisku v podzemí. Avšak spoľahlivosť tohto systému musí byť veľmi vysoká a interoperabilita bez prekážok. Inak hrozia veľké finančné škody a nebezpečenstvá. Dôležité sú protokoly, ktorými sa riadi komunikácia človek s robotmi. Roboti budú vybavení rôznymi snímačmi v závislosti od typu dobývanej rudy. Kombinácia schopností robotov bude viesť k používaniu skôr väčších ako menších robotov. A bude zároveň viesť k zmene myslenia baníkov. Roboti budú schopní vykonávať úpravu rôznych druhov nerastov in-situ, budú sa vedieť sami modifikovať na iný druh nerastu výmenou pracovných nástrojov. Technológia plazmy pre zvýšenie výnosov vzácnych kovov - použitie plazmy môže zvýšiť výnosy vzácnych kovov ako je Au, Ag a Pt z komplexných rúd o viac ako 1 000 % v porovnaní s konvenčnými metalurgickými procesmi. Toss Plasma Technologies (TPT), spoločnosť založená v USA, vynašla novú rádio frekvenčnú plazmovú technológiu pomocou ktorej sa komplexná ruda s obsahom Zn, Ni, Cu a Pb zahreje na ultra vysokú teplotu 8 000-12 000 stupňov Celzia, aby sa prelomila rudná štruktúra a uvoľnili latentné vzácne kovy, ktoré obsahuje a sú v štruktúre uzavreté. Na vzorkách tungsténovej rudy bol získaný výnos Au o 1 500 % vyšší ako tradičnými metódami. Efektívne hĺbenie vertikálnych jám (šácht) - táto metóda hĺbenia jám je založená na princípe rotačného vŕtania, pričom rezná hlava je zavesená na oceľových lanách tak, aby sa jej umožnil voľný pohyb pri ktorom kopíruje plochu čelby a odrezáva z nej vrstvy horniny. Toto sa deje vo vodnom prostredí, lebo teleso jamy sa po úvodnom zabezpečení oceľovou alebo betónovou segmentovou výstužou (skružami) naplní vodou, ktorá sa plynule do telesa jamy privádza potrubím a zároveň sa voda s odrezkami horniny v podobe kalu či vrtnej múčky čerpadlom vynáša na povrch do dekantačnej nádrže a následne do úpravne vody a potom ide voda späť do hĺbenej jamy. Po každom cykle vŕtania vrstvy horniny na výšku skruže, sa na povrchu zmontuje zo skruží kruhový profil jamy, ktorý sa v celosti zapúšťa do jamy kde sa spojí so skružami ktoré sa v jame už nachádzajú, pričom sa v jame vytvára ochranné puzdro (niečo ako rúra) ochranná výstuž telesa jamy. Razenie tunelov pod pretlakom a razenie so zmrazovaním horniny - a) Razenie tunelov pod pretlakom - práca v stlačenom vzduchu sa môže použiť v kombinácii s viacerými tunelovacími metódami, ale najčastejšie sa používa pri razení štítom, alebo napr. s hnaným pažením a metódou striekaného betónu. Keďže nebezpečenstvo ochorenia sa výrazne znižuje pri práci v pretlaku vzduchu pod hranicou 0,1 MPa (MPa je malý pretlak, ktorý nemá škodlivé fyziologické účinky a nevyvoláva pracovné ťažkosti). Pri väčšom pretlaku vzduchu, najmä pri hodnote viac ako 0,15 MPa dochádza k nepriaznivým fyziologickým účinkom, výkonnosť klesá a musia byť skracované zmeny na max. 4 – 6 hodín. Razenie v kvartérnych sedimentoch pri väčších hĺbkach pod hladinou podzemnej vody je nákladné, a to tým viac, čím viac sa tlak vzduchu približuje k hranici 3,5 atmosfér, ktorá sa považuje za najvyššiu fyziologicky prípustnú mieru pretlaku vzduchu pri práci v tuneloch. Pri razení tunela pod ochranou stlačeného vzduchu je potrebné pracovisko pri vstupe do tunela oddeliť od ostatných priestorov pretlakovými komorami cez ktoré sa zabezpečuje prechod pracovníkov a doprava materiálu medzi priestorom so zvýšeným tlakom vzduchu a priestorom s normálnym tlakom vzduchu. Pretlakové komory sú oceľové v podobe horizontálnej tlakovej nádoby. V čelách oceľových valcov sú dvierka s gumovým tesnením. Pri doprave pretlakovou komorou sa tlak vzduchu v komore pozvoľna upravuje tak, aby sa vyrovnal buď so zvýšeným tlakom na jednej strane, alebo s normálnym tlakom na druhej strane. Pre fáranie a vstup osádky je k dispozícii trojpriestorová pretlaková komora. Paralelne s ňou sa nachádza dlhá materiálová komora. Jednotlivé priestory pretlakových komôr sú pospájané ventilmi, ktorými sa reguluje tlak v komore. Zvýšenie tlaku vzduchu na pracovisku je tým prostriedkom, ktorý umožňuje raziť tunelové trasy aj v zvodnelých pieskoch a štrkoch. Stlačený vzduch bráni vode vnikať cez čelbu do tunela a vytláča ju z najbližšieho okolia výrubu. Tlak vzduchu v tuneli musí byť vždy väčší než hydrostatický tlak vody pred čelbou. b) Razenie so zmrazovaním horniny - zmrazovanie horniny sa používa pri razení na celý profil, vo zvodnených horninách, tekutých pieskoch, pod dnom riek, všade tak kde hrozia priesaky vody do pracovného priestoru. Vytvorená zmrazená stena vytvára vode odolnú bariéru, podporuje dočasnú stabilitu diela. Pričom môže byť metóda razenia klasická s použitím vrtno-trhacích prác alebo s použitím tunelového vrtného stroja. Zmrazená štruktúra horniny znáša horninové tlaky do chvíle dokiaľ sa razenie tunela nedostane do pevnej horniny bez priesakov vody. Na zmrazovanie sa používa tekutý dusík, ktorý sa vháňa do vývrtov paralelných okolo profilu tunela. Táto metóda sa používa aj pri hĺbení vertikálnej jamy (šachty). Nová inovačná metóda hĺbenia otvorov do zemskej kôry (litho-jet) - progresívna technická inováčná metóda LITHO-JET, umožňuje prenikať do rôznych hĺbok zemskej kôry. Pri tejto metóde sa v interakcii nástroja a konkrétnej horniny, využíva technické zariadenie - plameňový injektor, ktorý dokáže vypaľovať do kompaktnej horniny otvory kruhového prierezu, rôzneho priemeru, úklonu a potrebnej dĺžky (hĺbky). Plameňový injektor bude pri natavovaní hornín využívať vysoké hodnoty teplôt a vysoký tlak, ktoré bude možné dosiahnuť použitím vhodného reaktívneho paliva (špeciálna zmes plynov). Inovatívny technologický proces tavenia horniny sa podstatne odlišuje od technológie, pri ktorej sa používajú prostriedky vŕtacej techniky v kombinácii s výbuchovou energiou trhaviny. Revolučný bezkontaktný spôsob uvoľňovania horniny jej roztavením (prvá fáza procesu) a následným prechodom do magmatického tekutého stavu, pri súčasnom vytvorení magmatickej hmoty (druhá fáza procesu), ktorá sa postupne ochladzuje a dostáva sa tak do pevného tuhého stavu, pričom po obvode a pozdĺž celého vypáleného veľkopriemerového vrtu vytvára súvislý výstužný veniec zatuhnutej taveniny (tretia fáza). Realizácia tejto novej technologickej inovácie sa môže stať pre oblasť podzemného staviteľstva prelomovou (po jej ďalšom testovaní), aj keď technicky veľmi zložitou, na precíznosť a použitie neštandardných materiálov, technológií a riadiacich systémov veľmi náročnou technológiou. Vývoj technologickej platformy PLASMABIT prináša zásadnú technologickú v systéme vytvárania veľkopriemerových otvorov do hlbinných štruktúr zemskej kôry. Revolučný systém „vŕtania“ PLASMABIT je určený pre prenikanie do veľkých hĺbok k podzemným zdrojom, pri ktorom sa využíva robustný plazmový generátor. Systém predstavuje inovačnú metódu pre otváranie zemskej kôry vrtmi, ktorú je možné aplikovať ako overenú technológiu, ktorá na deformáciu horniny využíva platformu skonštruovanú na báze elektrického plazmového oblúka. Inovatívna metóda prenikania do štruktúr zemskej kôry je primárne určená ťažobnému priemyslu, predovšetkým pre oblasť ťažby uhľovodíkov ropy a plynu.
Charakteristika:
Titulný obrázok Virtuálna podpora pracovníkov hlbinných baní v rozšírenej realite - vývoj tejto oblasti povedie k väčšiemu významu bezpečnosti pri vstupe do ohrozených priestorov podzemia. 3D priestorové mapy a lokalizácia osôb v reálnom čase. Technológia založená na obrazovom stvárnení prostredia, bude menej náročná na hardware a okrem toho umožní aj simuláciu možných prípadov vo vysokej spoľahlivosti. Fúzia 3D zobrazenia s grafickou simuláciou pre ovládanie robotov. Spoľahlivosť a „inteligencia“ virtuálnej podpory sa musí zlepšiť. Táto technológia je už prakticky dostupná a dá sa upraviť pre každú baňu. Takto bude celá prevádzka bane bez ohrozenia a úspešne sa zamedzí aj znečisteniu prostredia. Samo sa opravujúce roboty znižujúce prestoje - pod týmto označením by sme mohli rozumieť prinajmenšom dve úrovne: mikroskopické opravy povrchového náteru alebo poškodení materiálu alebo skutočné opravovanie funkčných jednotiek (so závitmi a nitovaním atď.). Opravovanie funkčných jednotiek si vyžaduje skutočne drastický vývoj v umelej inteligencii. Predpokladané podmienky pre takýto scenár je ustanovenie autonómnych banských robotov (len vtedy bude môcť byť úsilie o samo opraviteľné roboty považované za opodstatnené). To sú obrovské požiadavky na infraštruktúru podzemného aj povrchového dobývania, vrátane čistých komunikácií bez prekážok. Aby bolo zabezpečené plynulé a neprerušované samo opravovanie musí byť v zásade celý energetický systém od základu prebudovaný tak aby došlo k neprerušovanému prenosu údajov a komunikácii a dozoru vykonávaného človekom. Pri dobývaní je veľký objem prác pre autonómne roboty, ktoré sa môžu samé opravovať je potrebný modulárny systém robotických zariadení. Tak isto ako aj sledovanie podmienok a kontrolných a prognostických technológií. Bude existovať totálny autonómny stroj pre dozor nad prípravou a vykonaním samo opravy. Výzvou bude vývoj robotov, ktoré budú ľahko manipulovateľné, ale zároveň tieto budú schopné opraviť poruchy vlastných mechanizmov tak, aby nebola potrebná následná kontrola ľudským prvkom, čo prinesie úsporu času a financií. Vyvíjanie nových pokročilých materiálov-metaloidov (kovy s veľmi hustými uhlíkovými alebo plastickými vláknami) a kerametalov (keramika zmiešaná s kovmi) s pamäťovým efektom, ktorý môže byť spustený elektrickým alebo tepelným impulzom.
Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentné bane a lomy s využitím 5G systém - inteligentná baňa a inteligentný lom predstavuje v oblasti digitálnej transformácie, komplexný automatizovaný systém ťažobnej prevádzky, vytvorený prvkami digitálnych technológií, pomocou ktorých je možné automatizovanými metódami s využitím modelových techník, virtuálnej reality a interpretovaním trojdimenzionálnych modelov navrhovať, projektovať a plánovať hlbinné bane a povrchové lomy. Digitalizácia využíva pri týchto činnostiach a ťažobných operáciách digitálne nástroje a postupy, ktoré sú navzájom inteligentne prepojené, takže sa stávajú katalyzátorom pre tvorbu „inteligentnejších“ technologických procesov pri viacúrovňovom riadení ťažby nerastov a získavaní surovín. Digitálna transformácia umožňuje komplexnú digitalizáciu ťažobných procesov, pričom využíva automatizáciu, informačné technológie, umelú inteligenciu, ako aj integráciu digitálnych technológií so snahou vytvoriť digitalizovaný systém inteligentnej bane alebo lomu. Inteligentný systém bane alebo lomu je možné v súčasnosti vytvoriť pomocou nasledovných existujúcich technológií: - zariadenia zavesené na dronoch, ktoré pracujú na princípe vysielania signálov, využívajúc súradnice GPS, umožňujú lokalizáciu dobývacieho priestoru z údajov 3D diaľkového snímania v kombinácii s terénneho snímania), ktoré sú analyzované a integrované so softvérom GIS; - plne integrovaná automatizácia počítačovým softvérom plne programovateľných vŕtacích, ťažobných a nakladacích mechanizmov a nákladných dopravných automobilov, ktorých jednotlivé pracovné operácie sú kontrolované, monitorované, riadené a ovládané pomocou diaľkového ovládača z bezpečného operátorského miesta alebo z kabíny operátora, ktorá je napojená na centrálnu riadiacu stanicu mimo ťažobnej prevádzky; - systémy komplexnej integrovanej automatizácie využívajú diaľkovo ovládané plne automatizované, plne robotické a plne autonómne procesne riadené zariadenia a strojné technológie ako sú napr.: ● robotický nízkoprofilový nakladač s teleriadiacim rádiovým diaľkovým systémom, teleoperačným kontrolným systémom a video systémom, umožňujúci diaľkové ovládanie mechanizmu v priestore alebo z bezpečnostnej kabíny na povrchu; ● diaľkovo ovládaný nakladač so zabudovaným inteligentným teleoperačným a automatizačným systémom, ktorý je ovládaný jedným operátorom alebo v prípade potreby aj viacerých nakladačov a viacerými operátormi; ● diaľkovo ovládané autonómne sa pohybujúce robotické ťažobné a nakladacie stroje (po vopred naprogramovaných trasách), pričom samotná manipulácia a ovládanie lyžice nakladača sa vykonáva joystickom zo vzdialeného operátorského miesta, situovaného aj mimo ťažobnej prevádzky; ● automatizované a diaľkovo ovládané vŕtanie pomocou vŕtacej súpravy vybavenej bezdrôtovým sieťovým pripojením a operátorskou stanicou na mobilnej platforme, pri ktorej sa video a dátová komunikácia v reálnom čase, vrátane všetkých ovládacích prvkov vŕtania a stavu zariadenia, nepretržite zobrazuje pomocou diaľkovo ovládanej kamery v grafike na monitore; ● robotické a automatizované technológie nabíjania vývrtov výbušninami, pri ktorých sa využíva inteligentný autonómny robot pre diaľkové ovládanie procesu nabíjania výbušnín, ktorý dokáže pomocou snímačov automaticky lokalizovať vývrty a naplniť tieto vývrty výbušninami a rozbuškami bez prítomnosti človeka.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.