Odborný pracovník portfólia dôchodkových fondov

Odborný pracovník portfólia podielových fondov investuje majetok v dôchodkových fondoch a analyzuje ekonomickú výhodnosť investícií. Analyzuje finančné riziká spojené s investovaním majetku v pridelenom dôchodkovom fonde.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Portfólio menežér
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
viac...
ISCO-08
3311 - Odborní pracovníci v oblasti finančných transakcií a obchodu s cennými papiermi
SK ISCO-08
3311001 - Odborný pracovník portfólia podielových fondov
Divízia SK NACE Rev. 2
Poistenie, zaistenie a dôchodkové zabezpečenie okrem povinného sociálneho poistenia
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník v oblasti financií

Kompetencie

finančná a ekonomická gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
matematická gramotnosť
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
osobnostný rozvoj
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P
organizovanie a plánovanie práce
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
finančné trhy, maklérska činnosť
7
princípy obchodovania s cennými papiermi
7
investičné bankovníctvo
7
softvéry pre odborné aplikácie
Špecifikácia:
SAP (Systems Applications and Products)
7
metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
7
interné predpisy v organizácii
7
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
matematické modelovanie
5
matematická (teoretická) štatistika
5
právo v oblasti finančných a kapitálových trhov
5
odborná finančná terminológia v cudzom jazyku
Špecifikácia:
v anglickom jazyku
5
právne predpisy v oblasti dôchodkového sporenia
Špecifikácia:
Zákon č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
7
vyhodnocovanie rizík a prijímanie opatrení
Špecifikácia:
Na optimalizáciu investovania majetku v pridelenom dôchodkovom fonde.
7
optimalizácia investičných rizík
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie a externými organizáciami
7
analýza vývoja trhu, medzinárodných obchodných vzťahov a obchodnej činnosti
6
definovanie investičnej stratégie
6
spracovávanie finančných analýz a odporúčaní
6
vyhodnocovanie finančných trhov prostredníctvom technickej analýzy a analýzy ziskov a strát
6
vyhodnocovanie využívania investičného majetku
6
vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
5
spolupráca pri spracovávaní ekonomických analýz
5
zisťovanie informácií o vývoji na finančných trhoch v tuzemsku aj zahraničí
5
koordinácia, zabezpečovanie prípravy a realizácia investičných akcií
6
koordinácia činností pri optimalizácii majetku v dôchodkovom fonde v súvislosti s vývojom kapitálového trhu
5
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.