Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože

Kvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kožeKvalitár, kontrolór obuvi a výrobkov z kože kontroluje, testuje a skúša kvalitu vstupných surovín, materiálov a hotových výrobkov v kožiarskej a obuvníckej výrobe. Súčasťou jeho práce je tiež kontrola procesov a postupov vo výrobe ovplyvňujúcich kvalitu výrobkov, identifikácia príčin zníženej kvality, ako aj návrh opatrení na elimináciu nekvality. Zameriava sa pritom na celkový vzhľad výrobku, jeho funkčnosť, remeselné vyhotovenie, správne označenie, čistotu, farebnú, materiálovú a rozmerovú zhodu výrobkov, požadovaný spôsob balenia. Spolupracuje s pracovníkmi technologickej prípravy alebo riadenia výrobného procesu na riešení zistených disproporcií alebo reklamácií odberateľa. Rozhoduje o zaradení výrobku do nižšej kvalitatívnej triedy. Súčasťou vykonávaných činností môžu byť aj rôzne súvisiace manuálne práce nevyžadujúcu kvalifikáciu. Pri svojej práci využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2485/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKInšpektor kvality
SKKontrolór kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543002
ESCO
2500
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7543002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štatistické metódy získavania údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vrátane analýz.
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby skúšania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
4
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy zhotovovania obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart obuv
Automatizácia a robotizácia
Technologické inovácie strojného vybavenia
4
spôsoby a postupy kontroly a opravy chýb obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výkonu kontroly kvality obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
princípy vypracovania správ, posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
metódy a postupy mechanického a chemického čistenia obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
efektívne výrobné postupy, minimalizácia rizík výskytu porúch a chýb v procesoch kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technickej dokumentácii, pracovných postupoch a inštrukciách v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, materiálu, nástrojov a technologických podmienok na výrobu rukavíc
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie metód kontroly kvality a vypracovanie plánov kontroly kvality obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
4
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie správ, posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
kvalitatívne skúšky surovín, materiálov, polotovarov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie príčin zníženej kvality obuvi a výrobkov z kože a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart obuv
Automatizácia a robotizácia
Technologické inovácie strojného vybavenia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Vysoká automatizácia meracích a vyhodnocovacích procesov
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
4
implementácia kvalitatívnych štandardov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie a spracovanie štatistických údajov v súvislosti s nájdenými chybami vo výrobe obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Elektronizácia dokumentov
4
posudzovanie a vybavovanie reklamácií obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
odstraňovanie drobných defektov a nerovností v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Žehlením, farbením, voskovaním a inými spôsobmi.
Perspektíva: Aktuálna
3
mechanické a chemické čistenie obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.