Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Obuvník pre výrobu ortopedickej obuvi

Obuvník pre výrobu ortopedickej obuviObuvník pre výrobu ortopedickej obuvi navrhuje, vyrába a opravuje ortopedickú obuv na základe meraní individuálnych anatomických chýb a deformít dolných končatín zákazníkov. Na základe úpravy kopýt a po vytvorení šablón modelu obuvi pripravuje, strihá, vysekáva materiál, šije či zvára zvršky alebo spája príslušné diely do finálneho modelu obuvi. Taktiež upravuje tvar špeciálnych stielok, výstuží a podpätkov ako súčasť obuvi. Skúša a dokončuje finálne výrobky, prípadne ich ešte upravuje do optimálneho tvaru. Môže tiež opravovať alebo upravovať reklamovanú a poškodenú ortopedickú obuv. Pracovník vykonáva prevažne odbornú prácu za pomoci strojov a zariadení s rôznym stupňom automatizácie, pričom využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou špeciálnej ortopedickej obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2483/1
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKOrtopedický obuvník
SKRobotník ortopedickej obuvi
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7536
SK ISCO-08
7536004
ESCO
2471
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7536004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základné a pomocné materiály, spôsoby využitia usňových a neusňových komponentov.
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie pri výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia opráv obuvi a koženej galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia šitia zvrškov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri aplikácii kovových, spojovacích a ozdobných súčastí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne metódy a postupy v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Smart obuv
4
technická dokumentácia a pracovné postupy pri výrobe obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
lepidlá (ich vlastnosti a druhy) a techniky spájania dielcov, podšívok a výrobkov lepením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia ľudskej nohy a spôsoby merania jej parametrov pri výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Metodika a postupy merania nôh, anatomických odchýliek a deformácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
obuvnícke kopytá, druhy, materiál a spôsob úpravy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi a možnosti druhotného využitia odpadových materiálov pri výrobe ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
4
metódy a postupy nastavovania, ošetrovania a základnej údržby strojov a zariadení pri výrobe obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti výroby obuvi a ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a postupy modelovania, konštrukcie a výroby strihu vo výrobe ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Kópia upraveného kopyta, manuálny alebo počítačový návrh konštrukcie a strihu na každú nohu zvlášť.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výroby a úpravy vnútorných a spodkových častí obuvi pri výrobe ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Špeciálna úprava stielok, výstuží, opätkov, podošiev, podpätkov, podrážok a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využitia 3D tlače na zhotovovanie špecifických tvarov kopýt pre ortopedickú obuv
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
4
ortopedická diagnostika dolných končatín a odborná lekárska terminológia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obuvnícky dizajn
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
4
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
anatómia, fyziológia nohy, biomechanika chôdze, chyby a choroby nôh a možnosti kompenzácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ortopedická protetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v lekárskej dokumentácii na účel zhotovenia ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie materiálu a dielcov na výrobu ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posúdenie kvality vstupných surovín, materiálov, polotovarov hotovej ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola funkčnosti, vrátane aplikácie a výdaj ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie anatomickej stavby nohy na výrobu obuvi, kreslenie a oddeľovanie dielov a častí výrobku
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem zákazkovej obuvi na opravu, výdaj opravenej obuvi zákazníkom
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výber, zhotovenie, tvarovanie a zapracovanie vystužovacích, spojovacích, upínacích a ozdobných dielcov a súčastí do ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
estetické doladenie pravej a ľavej topánky s cieľom zakrytia anatomickej vady
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spájanie spodkových a zvrškových dielcov ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vytvorenie šablón pre výrobu dielcov obuvi na základe kópie kopyta
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie úprav a opráv ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ekologických postupov v obuvníckej výrobe pri nakladaní s odpadmi, minimalizácii vzniku odpadov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
4
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
zhotovovanie spodkových a zvrškových dielcov ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie atypickej ortopedickej obuvi podľa sadrových pozitívov a konštrukčných nákresov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie alebo úprava kopýt na výrobu ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zhotovovanie korekčných a vyrovnávacích vložiek do ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia inovatívnych materiálov a postupov pri výrobe ortopedickej obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Smart obuv
4
využívanie 3D tlače na zhotovovanie špecifických tvarov kopýt pre ortopedickú obuv
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
4
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Modelárske a sochárske nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.