Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi

Obuvník prípravár, zvrškár a lepič obuviObuvník prípravár, zvrškár a lepič obuvi pripravuje výrobu polotovarov určených pre montáž obuvi v zákazkovej, malosériovej, prípadne sériovej výrobe. Zabezpečuje vychystanie, kontrolu materiálu, dielcov a polotovarov potrebných k výrobe zvrškov, ich prípravu a úpravu, zhotovuje kompletné zvršky šitím a lepením a zabezpečuje odborné práce a operácie pri úprave, lepení a montáži spodkovej časti obuvi. Pracovník vykonáva prevažne odbornú prácu za pomoci strojov a zariadení s rôznym stupňom automatizácie, pričom využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2481/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7536
SK ISCO-08
7536001
ESCO
2650
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7536001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie pri výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výroba gumovej a koženej obuvi.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia šitia zvrškov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri aplikácii kovových, spojovacích a ozdobných súčastí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne metódy a postupy v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
3
technická dokumentácia a pracovné postupy pri výrobe obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lepidlá (ich vlastnosti a druhy) a techniky spájania dielcov, podšívok a výrobkov lepením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy značenia obuvi a kožených výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne materiály, poloprodukty a produkty v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
3
metódy a postupy nastavovania, ošetrovania a základnej údržby strojov a zariadení pri výrobe zvrškov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
3
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej a výkresovej dokumentácii a ich správna aplikácia v obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality surovín, materiálu a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia správnych postupov a noriem pri kontrole kvality polotovarov a hotových výrobkov vo výrobe obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kontrolovanie a klasifikovanie zvrškov obuvi podľa technických alebo interných noriem alebo špecifických požiadaviek odberateľov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
3
aplikácia inovatívnych postupov a metód pri výrobe obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
3
oprava a odstraňovanie chýb na výrobkoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava styčných plôch zvrškovej a spodkovej časti obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Značenie, brúsenie, frézovanie, nanášanie a aktivácia lepidla.
Perspektíva: Aktuálna
3
pripevňovanie medzipodošiev, podošiev, podpätkov k zvrškovej časti
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Strojné prišívanie alebo prešívanie, prilepenie, tepelné natavenie, zalisovanie, pribíjanie.
Perspektíva: Aktuálna
3
výber, zhotovenie, tvarovanie a zapracovanie vystužovacích dielcov a súčastí do obuvníckych a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Krúžkovanie, nitovanie, pripevňovanie háčikov a kovových súčastí.
Perspektíva: Aktuálna
3
správny výber a aplikácia lepidiel pri spájaní dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hospodárne zaobchádzanie s materiálom a energiami, nakladanie a manipulácia s odpadmi, zber, triedenie a pod.
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia ekologických postupov v obuvníckej výrobe pri nakladaní s odpadmi, minimalizácii vzniku odpadov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
3
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kosenie krajov, prehýbanie a lemovanie zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
našívanie, prešívanie a zošívanie zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha programovateľných zariadení vo výrobe obuvníckych zvrškov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Orezávacie, šijacie, tvarovacie, napínacie stroje a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.