Rukavičkár

RukavičkárRukavičkár vyrába rôzne druhy rukavíc (pracovné, športové, spoločenské, na bežné nosenie) ručným, strojovým šitím alebo pletením. Pri práci využíva rôzne druhy materiálov, napr. kožu, textilné materiály a ďalšie. Ovláda technologické postupy výroby, vyberá a pripravuje základný a podšívkový materiál, volí postup práce a technologické podmienky na výrobu. Vytvára šablóny, podľa ktorých strihá, vysekáva, vyrezáva jednotlivé diely. Spája príslušné diely ručným alebo strojovým šitím a dokončuje výrobok. Podľa potreby vykonáva povrchovú úpravu a zdobí jednotlivé diely alebo hotové rukavice. Využíva rôzne dizajnové prvky podľa módnych trendov. Počas výroby vykonáva bežné nastavenie šijacích a pletacích strojov a používa pomôcky a zariadenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
2476/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýrobca rukavíc
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7535
SK ISCO-08
7535002
ESCO
2453
SK NACE Rev. 2
C15,R90
CPA 2015
C15,R90
Príslušnosť k povolaniu
7535002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
strihová dokumentácia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia strojového pletenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy ručného pletenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
3D technológie v kreatívnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
zásady konštrukcie a modelovania rôznych vzorov rukavíc
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné pravidlá pri modelovaní výrobkov do rôznych veľkostí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia pri výrobe rukavíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby skladovania, ošetrovania a prípravy materiálu na výrobu rukavíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy, vlastnosti, chyby základných a pomocných materiálov pri výrobe rukavíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby rukavíc rôznych typov, tvaru a veľkosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia úpravy usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy obsluhy a základnej údržby strojov a zariadení v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje, náradie, stroje a zariadenia, ich nastavovanie, obsluha a formy bežnej údržby vo výrobe usní, kožušín a koženej galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy výpočtu spotreby a ceny materiálu na výrobu rukavíc
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch pri výrobe rukavíc
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, materiálu, nástrojov a technologických podmienok na výrobu rukavíc
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
posudzovanie kvality usní, základných a pomocných materiálov pri výrobe rukavíc
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby a ceny materiálu na výrobu rukavík a konečnej ceny výrobku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba výkresov, šablón a strihov podľa technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie softvéru na zhotovenie 2D a 3D modelov obuvi alebo kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
ručné a strojové šitie rukavíc rôzneho typu, tvaru a veľkosti
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba dielcov rukavíc (rozmeriavanie, vysekávanie, rezanie, strihanie atď.)
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy a zdobenie dielov a hotových rukavíc
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zasadzovanie, spájanie a šitie dielcov a súčastí rukavíc
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné a strojové šitie usňových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.