Čalúnnik (okrem umeleckého)

Čalúnnik (okrem umeleckého)Čalúnnik (okrem umeleckého) zhotovuje čalúnenie na sedací, lôžkový a iný nábytok, steny, dvere, bytové doplnky, interiéry automobilov a ďalšie predmety poťahovou textíliou, usňou alebo kožušinou. Aplikuje výplne a dekoratívne doplnky na zvýšenie úžitkových a estetických vlastností čalúnených výrobkov. Pripravuje, vymeriava, strihá (delí) prírodné, syntetické alebo kombinované poťahové a výplňové materiály. Ručne alebo strojovo zhotovuje čalúnenie zošívaním, lepením, riasením a poťahovaním. Hladké alebo prešívané čalúnenie dotvára dekorovaním a pripevňovaním ozdôb. Opravuje všetky druhy čalúnených výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Kód/revízia
2473/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEPolsterer
ENUpholsterer
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7534
SK ISCO-08
7534001
ESCO
2459
SK NACE Rev. 2
C29,C31
CPA 2015
C29,C31
Príslušnosť k povolaniu
7534001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: vrátane kožušín
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia čalúnenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
Automatizácia vo výrobe
3
metódy navrhovania kožených výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
zásady správneho uskladňovania hlavných a pomocných materiálov a manipulácie s nimi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a normatívy v drevospracujúcej výrobe
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy technických materiálov z hľadiska ich fyzikálnych a mechanických vlastností, použitia a technológie ich spracovania alebo spôsobu ich zabudovania/montáže
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V rozsahu odboru čalúnnictva.
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy, funkcie a možnosti použitia, prípravy, nastavenia a údržby náradia, nástrojov, pracovných pomôcok, výrobných a pomocných strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: V odbore čalúnnictva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Softverizácia
Automatizácia vo výrobe
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na zhotovenie čalúnených výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách a technickej dokumentácii vo výrobe nábytku
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, nástrojov a materiálov na zhotovenie čalúnených výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality čalúnnických materiálov a výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stanovenie optimálneho polohovania dielcov pre minimalizáciu odpadu materiálu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočty rozmerov a tvarov na čalúnenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
3
tvorba nárezových a strihových plánov na čalúnenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
3
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
návrh a zhotovenie čalúnených alebo dekoračných dielcov a výrobkov zo zvolených materiálov vybranou technológiou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvarovanie jednotlivých výplňových dielov na čalúnenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strihanie a rezanie čalúnnických materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: napr. usne, syntetickej usne, poťahových a technických textílií, rún, polyuretánovej peny
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
3
poťahovanie a čalúnenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
zhotovovanie a pripevňovanie ozdôb čalúnenia a interiérových dekorácií
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: napr. riasenie, lemovanie, gombíky, strapce
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
3
mechanické úpravy hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové šitie a prešívanie čalúnení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha, základná údržba a nastavovanie strojov a zariadení na výrobu čalúnených výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: CNC technológie pri spracovaní dreva
Automatizácia vo výrobe
3
ručné a strojové šitie usňových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.