Vyšívačka

VyšívačkaVyšívačka zhotovuje rôzne druhy výšiviek na všetky vhodné materiály podľa vytvorených návrhov na ručne riadenom alebo automatickom vyšívacom stroji. Pri práci využíva vlastnú tvorivosť, zručnosť, aplikuje inovatívne poznatky. Kontroluje jednotlivé vzory výšivky, vymieňa ihly a nite v stroji, zaznamenáva údaje o výsledku práce. Pripravuje a nastavuje stroje na vyšívanie podľa jednotlivých vzorov a kontroluje správnosť funkcie strojov, aby zabezpečila efektívne využívanie nití a podkladového materiálu. Zabezpečuje bežnú údržbu strojov, pričom dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2471/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7533
SK ISCO-08
7533003
ESCO
2455
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
7533003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
technológia výroby jednotlivých druhov čipiek
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne metódy a postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
3
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy šitia, zašívania
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vykonáva ručné zašívanie a retušovanie výšivky.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie inovatívnych postupov pri zhotovovaní výšiviek rôznymi technikami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, pomôcok a materiálov na tvorbu výšiviek
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné opravovanie výšiviek, nášiviek, prišívanie, zošívanie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyšívanie kovovou niťou, zlatom, striebrom, lurexovými vláknami
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
odstraňovanie chýb v plošných textíliách ručným vyšívaním
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyrábanie výšiviek rôznymi technikami
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Napr. výšivka plná, dierková, korálková, gobelínová, výšivka na tyle, na výreze, na batiste, šnurovanie, krumplovanie a iné.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné šitie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
3
dekoratívne spracovanie textílie strojovým šitím, vyšívaním a žehlením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.