Strihač textilu

Strihač textiluStrihač textilu zabezpečuje činnosti na výstupe strihovej dokumentácie, vykresľuje polohy a strihaním, rezaním alebo vysekávaním oddeľuje podľa šablón diely a súčasti výrobku. Pokladá a vrství materiál, kreslí alebo prenáša strihové polohy. Komplexne zabezpečuje manuálnu ako aj automatickú prácu v strihárni, pričom uplatňuje inovatívne technologické metódy a postupy práce.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2467/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
7532
SK ISCO-08
7532002
ESCO
2447
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
7532002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy pomocných materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strihová dokumentácia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strihy pre odevy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a metódy efektívneho polohovania strihov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Smart oblečenie
3
inovatívne metódy a postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Technologické inovácie strojného vybavenia
3
metódy a postupy zhotovovania strihov digitálnou technikou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Smart oblečenie
Technologické inovácie strojného vybavenia
3
prevzatie technickej dokumentácie ku strihanému výrobku a materiálu určeného na strihanie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zostavenie polohového plánu, ručné strihanie dielov a súčastí odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie strihov digitálnou technikou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
3
označovanie a kontrola dielov a súčastí po oddeľovaní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie a vrstvenie textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykresľovanie strihových dielov podľa technologických zásad v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové strihanie a vyrezávanie jednotlivých dielov z textilného materiálu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Technologické inovácie strojného vybavenia
3
obsluha automatického rezacieho zariadenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.