Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe

Konštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobeKonštruktér strihovej dokumentácie v odevnej výrobe pripravuje a polohuje strihové šablóny podľa strihovej dokumentácie, a to ručne alebo elektronicky s použitím softvéru určeného na tento účel. Vytvára strihové polohy pre cenovú kalkuláciu a výrobu. Zabezpečuje činnosti na výstupe strihovej dokumentácie z elektronického systému a spolupracuje s obsluhou strihacích zariadení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2464/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKKonštruktér polohár v odevnej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7532
SK ISCO-08
7532001
ESCO
1360
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
7532001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Tovaroznalectvo vzhľadom na spôsob technologického spracovania odevu, technické parametre materiálu (gramáž, zloženie) atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
veľkostné sortimenty
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strihová dokumentácia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strihy pre odevy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie technológie spracovania odevu vzhľadom na tvorbu konštrukcie - tvarovanie strihovej konštrukcie s ohľadom na možnosti technologického spracovania do strihovej dokumentácie, pridanie prídavkov materiálu atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie obsahovej stránky používaných systémov kvality a postup dodržiavania noriem z týchto systémov vyplývajúcich.
Perspektíva: Aktuálna
3
grafické počítačové systémy CAD v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
4
spôsoby a metódy efektívneho polohovania strihov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základný a pomocný textilný a odevný materiál
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
4
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
3
metódy a postupy zhotovovania strihov digitálnou technikou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
4
metódy a spôsoby stanovenia spotreby materiálov na ušitie odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v technickej dokumentácii, pracovných postupoch a inštrukciách v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v druhoch materiálov, polotovarov a produktov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo veľkostných sortimentoch v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba optimálneho postupu a zariadenia na rezanie, strihanie a vysekávanie textilných a syntetických materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hľadanie chýb textilných a odevných materiálov a produktov, ich rozbory a skúšky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v textilných a odevných materiáloch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
4
stanovenie spotreby materiálu na ušitie odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
4
obsluha grafických počítačových systémov CAD v odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
4
vypracovávanie konštrukčnej dokumentácie nových odevných modelov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základný predpoklad pre daný NŠZ.
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia inovatívnych technológií v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
4
zhotovovanie strihov digitálnou technikou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie stupňovania strihov v odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so strihovými šablónami a ich polohovanie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kladenie predlôh podľa zadania na výrez na rezacom zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.