Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Majster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobeMajster (supervízor) v obuvníckej a kožiarskej výrobe koordinuje a kontroluje činnosť výrobnej dielne, a to úseku manipulácie vrchov (triedenie, príprava a sekanie kože a materiálu), prípravy dielcov, šitia zvrškov, montáže a finálnej úpravy obuvi, výroby obuvníckych polotovarov a kožiarskej, kožušníckej a galantérnej výroby. Zodpovedá za výkon zverenej prevádzky/dielne/tímu a plnenie plánu z pohľadu času, množstva, kvality a efektívneho využívania zverených materiálnych, technických, personálnych a finančných zdrojov. Motivuje zamestnancov k zvyšovaniu produktivity a kvality práce, spolupracuje s predvýrobnými a podpornými útvarmi organizácie. V prípade porúch, kvalitatívnych nedostatkov alebo logistických, výrobných a technologických problémov zodpovedá za ich včasnú komunikáciu a koordináciu s príslušnými útvarmi. Kontroluje dodržiavanie technologických a kontrolných postupov a noriem, bezpečnostných, environmentálnych, protipožiarnych a hygienických predpisov. Vypracováva podkla...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2419/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENTeamleader
ENShift leader
SKSupervízor
SKVedúci zmeny v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa aspoň 12 mesiacov skúsenosť s vedením tímu.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122003
ESCO
1281
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
3122003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
manažment pre stredných manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy hodnotenia ukazovateľov výkonnosti organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mzda a jej zložky, bonusy a osobné hodnotenie, kritériá, finančné ukazovatele prevádzky/firmy.
Perspektíva: Aktuálna
4
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
IT systémy vo výrobnej firme a odborné softvérové aplikácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Evidencia a reporting.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základné a pomocné materiály, druhy, vlastnosti a chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Stroje a zariadenia v obuvníckej a kožiarskej výrobe, ich parametre, nastavovanie a spôsob údržby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie pri výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane technológie výroby galantérneho (koženého) tovaru, kabeliek a iného brašnárskeho tovaru a kožených rukavíc.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výroba gumovej a koženej obuvi vrátane rôznych systémov montáže (lepená, nastrekovaná, prešívaná, zváraná a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia šitia zvrškov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne metódy a postupy v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výkonu kontroly kvality obuvi a výrobkov z kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy prípravy materiálov a dielcov pre obuvnícku a kožiarsku výrobu
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Rezanie, sekanie, strihanie, štiepanie, zrezávanie okrajov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
plán obuvníckej a kožiarskej výroby a princípy jeho tvorby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vzdelávania zamestnancov v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
4
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie Zákonníka práce a pracovno-právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických podkladoch a normách kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie plánu profesijného rozvoja zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia pravidiel a správnych postupov pri zneškodňovaní a likvidácii odpadov na zverenej prevádzke/dielni v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
4
kontrola dodržiavania technologických postupov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania technologických postupov a pracovných inštrukcií pre obuvnícku a kožiarsku výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia a dôsledná realizácia plánu obuvníckej a kožiarskej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a vyhodnocovanie dochádzky zamestnancov a riešenie disciplinárnych priestupkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie výkonnosti a produktivity pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie príčin zníženej kvality obuvi a výrobkov z kože a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Analýza, vyhodnocovanie a odstraňovanie príčin zníženej kvality výrobkov na prevádzke v spolupráci s kontrolou kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie inovatívnych postupov a metód pri riadení zverenej obuvníckej a kožiarskej prevádzky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie podkladov pre odmeňovanie zverených zamestnancov v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie a prevádzkovej dokumentácie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie preventívnych prehliadok a opráv strojov a zariadení pre kožiarsku a obuvnícku výrobu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
motivovanie a ďalšie vzdelávanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie operatívnych plánov prevádzky/dielne na základe plánu výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečenie efektívnej komunikácie a koordinácie zverenej prevádzky s relevantnými oddeleniami firmy
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Údržba, technické oddelenie, priemyselné inžinierstvo, HR a mzdové, plánovanie, kontrola kvality, technik BOZP a OŽP, manažér výroby, sklad.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Optimálne využívanie výrobných, materiálových a personálnych kapacít vo výrobnej prevádzke/dielni.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívne vedenie porád na prevádzke a včasné zabezpečenie potrebných informácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zapájanie pracovníkov do participatívnych metód (Kaizen, Individuálny projekt, 5S, TPM) a koordinácia realizácie zlepšovacích nápadov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zapájanie zamestnancov zverenej prevádzky do zlepšovateľských aktivít (Kaizen) a pomoc pri ich zavádzaní.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.