Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe

Majster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobeMajster (supervízor) v textilnej a odevnej výrobe manažuje, koordinuje a kontroluje činnosť výrobnej dielne. Vykonáva prípravu a zábeh nových výrobkov a spolupracuje s predvýrobnými útvarmi organizácie. Vykonáva aktivity súvisiace s podporou stimulácie a motivácie manažovaných pracovníkov s cieľom zabezpečenia maximálnej výkonnosti a kvality vykonávanej práce. Úzko spolupracuje s oddelením údržby a v prípade zistenej nezhody bezodkladne informuje svojich nadriadených. Zodpovedá za výkon prevádzky, kontroluje dodržiavanie technologických postupov, vypracováva podklady pre mzdové ohodnotenie zamestnancov. Podporuje odborný rast a vzdelávanie zamestnancov. Je zodpovedný za zavádzanie zlepšovacích návrhov, inovatívnych metód a postupov vo výrobe. Spolupracuje s predvýrobnými útvarmi organizácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2417/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKVedúci zmeny v textilnej a odevnej výrobe
SKTechnik v textilnej a odevnej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3122
SK ISCO-08
3122002
ESCO
1284
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
3122002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy optimalizácie výrobných procesov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v textile a odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odevné návrhárstvo
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strihy pre odevy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
metódy a postupy priemyselného šitia, strojového pletenia, spriadania vlákien a ich spracovanie do textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné návrhárstvo
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základný a pomocný textilný a odevný materiál
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne metódy a postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie Zákonníka práce a pracovno-právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Predmetná odborná zručnosť predpokladá, že zamestnanec na pozícii majstra má stály prehľad o potrebách konkrétneho technického a technologického vybavenia výrobnej dielne v nadväznosti na konkrétne zaradenie výroby (materiály, doplnky, polotovary, fazóny ...), s čím súvisí dôsledná predpríprava v rámci zmeny aj v personálnom obsadení každého pracovného miesta, vrátane medzioperačného a konečného žehlenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
hodnotenie podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Hodnotenie (verbálne, neverbálne, individuálne a kolektívne) je základom nielen pre mzdovú oblasť a otázky s ňou spojené, ale taktiež a čo je dôležité, aby bol zabezpečený priebežný prehľad o tom, ako zamestnanec a tím ľudí organizácie napredujú, resp. aj stagnujú z pohľadu kvalifikačných a odborných predpokladov.
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie pracovných procesov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Jedná sa o veľmi dôležitú činnosť líniového manažéra, prostredníctvom ktorej získava prehľad o priebežnom realizovaní zadefinovaných úloh konkrétneho zamestnanca a tímu s tým, že v prípade zistených odklonov od bežných štandardov v postupe práce prijíma operatívne opatrenia na zmenu stavu.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava farbiacich postupov rôznych druhov materiálov, vrátane výpočtov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie inovatívnych postupov a metód pri riadení odevnej a textilnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vedenie základnej dokumentácie v textilnej a odevníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
školenie pracovníkov v textilnom a odevnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
priebežné nastavovanie a opravy techniky v súčinnosti s údržbou závodu, resp. prevádzky
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Odborná zručnosť predpokladá využitie všeobecných poznatkov a možností technického vybavenia v textilnej a odevnej výrobe, poznanie prídavných aparátov viazaných na konkrétny druh pracovnej operácie a špeciálnej úpravy, resp. spracovania základného materiálu, doplnkov a drobnej prípravy (gombíky, nite, zipsy, vypchávky ...).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
optimálne využívanie materiálu pri výrobe a jeho ďalšie zhodnotenie s cieľom minimalizácie odpadu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
4
riadiaca, koordinačná, priebežná a náhodná kontrolná činnosť podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizácia priebežného prideľovania práce a zabezpečovanie rozpisu zmien pri viaczmennej prevádzke
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Organizovanie je jedna zo základných manažérskych funkcií. Organizovanie prostredníctvom majstra určuje ľuďom, ako majú zaisťovať plánované úlohy. Sleduje zároveň cieľ, aby vymedzené činnosti a deľba práce zodpovedali zvolenému kritériu výberu.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie medzipodnikovej kooperácie v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi podniku odevnej a textilnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.