Pracovník technickej obsluhy lietadiel

Pracovník technickej obsluhy lietadielPracovník technickej obsluhy lietadiel opravuje, vykonáva údržbu a riadi mechanizmy slúžiace k technickej obsluhe lietadiel. Po technickej stránke zabezpečuje prevádzku lietadiel na letisku. Vykonáva činnosti súvisiace s pozemnou obsluhou lietadiel, vrátane obsluhy technických prostriedkov lietadla na odbavovacej ploche. Kontroluje a odstraňuje nečistoty z odbavovacej plochy pred príletom lietadla a po ukončení obsluhy lietadla za účelom zabránenia poškodenia lietadla nasatím nečistôt do motorov. Zodpovedá za pridelené mechanizmy, ich údržbu a prevádzkyschopnosť. Vykonáva zaistenie/odistenie lietadla zaisťovacími klinmi; ťahanie a vytláčanie lietadiel; naplnenie lietadla pitnou vodou; vizuálnu kontrolu lietadla po prílete/pred odletom; odmrazovanie lietadiel; nakladanie a vykladanie batožiny a tovaru z a do lietadiel. Obsluhuje technické prostriedky slúžiace na pristavenie/odtiahnutie pozemného zdroju k lietadlu/od lietadla a jeho pripojenie/odpojenie k lietadlu/od lietadla; pristav...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24026/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKZamestnanec pozemnej obsluhy lietadiel
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
7232
SK ISCO-08
7232002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
7232002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická a prevádzková dokumentácia zariadení pozemných komunikácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
jednotlivé časti lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy dopĺňania a výmeny prevádzkových a pohonných hmôt
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy obsluhy a údržby špecializovaných mechanizmov leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy na napĺňanie lietadiel pitnou vodou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy na ťahanie a vytláčanie lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy odstraňovania námrazy na lietadlách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy údržby a opráv lietadiel v prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pohony lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Potreba základnej znalosti leteckých motorov.
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Bezpečnostné pravidlá pri vykonávaní činností pozemnej obsluhy lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dodržiavanie bezpečnostných pravidiel pri vykonávaní činností pozemnej obsluhy lietadiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie prevádzkovej dokumentácie v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie údržby a opráv technických zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odstraňovanie námrazy z lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a odstraňovanie nečistôt z odbavovacej plochy letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pred príletom lietadiel a po ukončení obsluhy lietadiel za účelom zabránenia ich poškodenia nasatím nečistôt do motorov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zaisťovanie lietadiel zaisťovacími klinmi
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
napĺňanie lietadiel pitnou vodou
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopĺňanie a výmena prevádzkových a pohonných hmôt
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pristavovanie schodov k lietadlám a ich odťahovanie od lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pristavovanie a pripájanie pozemného zdroja elektrickej energie k lietadlám, jeho odpájanie a odťahovanie od lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Dodávka elektrickej energie lietadlu na zemi.
Perspektíva: Aktuálna
4
ťahanie a vytláčanie lietadiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha nízkozdvižných vozíkov a transportných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vedenie ťahačov určených na ťahanie batožinových a paletových vozíkov; obsluhu paletových nakladačov na nakládku/vykládku leteckého Carga a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie problémov pri mimoriadnych a núdzových situáciách v leteckej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Elektrocentrály (motor generátory, UPS, zváračky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok -
Charakteristika:
Titulný obrázok Moderná spoločnosť je čoraz viac zasiahnutá smart technológiou a zariadeniami, ktoré sa stali každodennými spoločníkmi, a predstava života bez nich sa pomaly, ale isto vytráca. Prívlastok smart však už neprináleží len mobilným zariadeniam. Rozmach internetového pripojenia a výpočtovej kapacity moderných procesorov umožňuje zbierať, spracovať a vymieňať si veľké množstvo rôznych dát. Umelá inteligencia je schopná vyhodnocovať tieto podnety v reálnom čase a sama prijať potrebné opatrenia. Pod taktovkou smart technológií sa napríklad aj bežná domácnosť mení na inteligentný a autonómny systém. V súčasnosti žijeme na začiatku smart éry a podieľame sa priamo na vzniku smart revolúcie. Toto nie je mýtus, ale reálny fakt. V poradí štvrtá priemyselná revolúcia v dejinách našej civilizácie je smart revolúciou. Chceme ju využiť čo najlepšie, najpohodlnejšie, najkvalitnejšie - jednoducho smart.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.