Skladový majster (vedúci skladu)

Skladový majster (vedúci skladu)Skladový majster (vedúci skladu) riadi prevádzku skladu. Zodpovedá za plánovanie práce skladníkov, kontrolórov v sklade, referentov skladu a aplikáciu nových projektov aj v rámci zavádzania prvkov inovácie do skladovacích procesov. Zabezpečuje a kontroluje kvalitu uskutočňovaných skladových operácií. Zodpovedá za technický stav vybavenia skladu. Kontroluje dodržiavanie interných predpisov v prevádzke skladu, pracovných postupov a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v sklade. Zabezpečuje racionálne využívanie skladovej kapacity pri realizácii skladových operácií a navrhuje možnosti na zefektívnenie procesov, vrátane lokalizácie tovaru konkrétnych zákazníkov. Vedie skladovú a inú evidenciu podľa platných predpisov a smerníc. Spoluorganizuje a vykonáva inventúry skladovaného tovaru a podieľa sa na aplikácii inovácii v tejto oblasti. Zabezpečuje vystavovanie škodových zápisov, vrátane fotodokumentácie poškodeného tovaru. V spolupráci s ďalšími zainteres...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24004/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVedúci zmeny v sklade
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119018
ESCO
127
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
3119018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady, metódy a postupy dezinsekcie, deratizácie a dezinfekcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém fakturácie skladových operácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Postupy používania dohodnutých cien za skladovanie a ďalšie súvisiace výkony a systém fakturácie jednotlivým zákazníkom.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy účtovnej a fyzickej inventarizácie tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane postupov uloženia reklamovaného tovaru podľa prevádzkových pravidiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Technologické postupy pre balenie, prebaľovanie a označovanie tovaru v sklade.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania nebezpečného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kalkulácie a evidencie nákladov na skladovanie a ďalšie činnosti v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy na uloženie a upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy fungovania a možnosti využitia autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V skladoch za zavádzajú autonómne ťahače vozíkov a tiež autonómne vysokozdvižné vozíky a táto odborná vedomosť bude do budúcnosti potrebná.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Systémy skladovania, postupy na zaskladnenie a vyskladnenie tovaru podľa logistických systémov, ako napr. FIFO (First In, First Out – Prvý dnu, prvý von) a pod. Postupy na zabezpečovanie racionálneho využívania skladovej kapacity pri realizácii skladových operácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy príjmu tovaru do skladu a výdaja zo skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia používané v skladoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby ich obsluhy a bežnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy vypĺňania prepravných dokladov pri prijímaní a vydávaní tovaru zo skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr. nákladný list CMR a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie tovaru v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Požiadavky na vedenie evidencie podľa interných predpisov v sklade. Predpisy na uchovávanie a archiváciu skladovej evidencie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
požiadavky na materiálno-technické vybavenie skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Požiadavky na rozmery palety, hmotnosť používanej manipulačnej techniky a regálov v sklade, požiadavky na prevádzku a pravidelné kontroly vysokozdvižných vozíkov a inej manipulačnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia materiálno-technického vybavenia skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Skladových regálov, vysokozdvižných vozíkov, fóliovacích strojov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy paliet a spôsoby ukladania a upevňovania tovaru na paletách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a predpisy na nakládku a vykládku cestných vozidiel, železničných vozňov a kontajnerov pomocou manipulačnej techniky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy monitorovania teploty v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
regálové systémy a konštrukčné riešenia skladov v súvislosti s možnosťami skladovania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie práce skladníkov, kontrolórov v sklade a referentov skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania interných predpisov na prevádzku skladu, pracovných postupov a zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola uloženia poškodeného alebo reklamovaného tovaru podľa prevádzkových pravidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prepravy nebezpečného nákladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontroluje požiadavky na vodiča a vozidlo pred naložením nebezpečného nákladu zo skladu podľa Dohody ADR pri nakládke na cestné vozidlo a podľa Dohody RID ak sa preprava realizuje železničnou dopravou.
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Organizovanie a vykonávanie inventúr skladovaného tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov, evidencie a dokumentácie štatistiky a pasportizácie tovarov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
4
vystavovanie škodových zápisov, vrátane spracovania fotodokumentácie poškodeného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie a vybavovanie reklamácií s dodávateľmi, resp. zákazníkmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidovanie reklamácií, ktoré vznikli v dôsledku poškodenia, resp. straty tovaru počas skladovania a predkladanie návrhov na riešenie, vrátane nahlasovania poistnej udalosti príslušnej poisťovni.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s pracovníkmi colnej deklarácie a ďalšími pracovníkmi v oblasti logistiky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha autonómnych vozidiel
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V skladoch za zavádzajú autonómne ťahače vozíkov a tiež autonómne vysokozdvižné vozíky a táto odborná vedomosť bude do budúcnosti potrebná.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia v logistických a prepravných procesoch
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie prevádzky skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie a kontrola starostlivosti o priestory skladu
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Organizovanie a kontrola udržiavania poriadku a čistoty v skladových priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie deratizácie v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie deratizácie v sklade pri skladovaní potravín, resp. krmív podľa požiadaviek zákazníkov podľa zmlúv o skladovaní.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie a kontrola kvality skladových operácií
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane zabezpečovania racionálneho využívania skladovej kapacity pri realizácii skladových operácií.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie pravidelných servisných prehliadok manipulačnej techniky v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.