Technický špecialista v logistike

Technický špecialista v logistikeTechnický špecialista v logistike pripravuje a riadi logistické projekty na základe požiadaviek zákazníkov. Zameriava sa na na technické podmienky nakládky, upevnenie nákladu v dopravných a prepravných prostriedkoch, tvorbu harmonogramu nasadenia a využitia dopravných a manipulačných prostriedkov. Navrhuje systémy skladovania a distribúcie zásielok podľa požiadaviek zákazníkov so zameraním na technické riešenie. Navrhuje aplikáciu nových inovatívnych technológií do oblasti logistiky. Spolupracuje a riadi tímy pri zavádzaní nových technických riešení v oblasti obalov, skladových systémov a automatizácie logistických operácií v rámci Logistiky 4.0 v logistických, obchodných a výrobných organizáciách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24001/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista v logistike
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom Špedičný expert FIATA (FIATA Diploma in Freight Forwarding) podľa predpísaných štandardov FIATA – Celosvetová asociácia zväzov zasielateľov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Malo by ísť o odbornú prax v logistike.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149020
ESCO
519
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
2149020

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy priemyslu 4.0
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby využívania online technológií na komunikáciu a riadenie projektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
systém manažérstva v logistických organizáciách
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti havarijného plánovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
inteligentné informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Normy skupiny ISO/IEC 27000. Prepojenie sféry dopravy a poštových služieb s oblasťou IT a kybernetickou bezpečnosťou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy obsluhy a údržby pracovných strojov, prístrojov, náradí a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
požiadavky na skladovanie a likvidáciu vzniknutých odpadov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
7
postupy kalkulácie a evidencie nákladov na skladovanie a ďalšie činnosti v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy na uloženie a upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy ekonomických analýz a logistických riešení v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby automatizácie činností spojených s prevádzkou dopravných prostriedkov a súvisiacej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
postupy využívania bezkontaktného doručovania zásielok
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Bezkontaktné doručovanie zásielok
7
logistika
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
logistika v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Logistika 4.0
7
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zasielateľstvo
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Dopravné služby, študijný program Zasielateľstvo a logistika.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia zákazníckeho servisu
7
autonómne logistické riešenia na princípe multiagentového princípu
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Autonómne operačné a kontrolné strediská
7
metódy modelovania a simulácie v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie priamo podriadených zamestnancov a spolupráca na vytváraní personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Využívanie online technológií pre virtuálnu komunikáciu, prezentáciu, riadenie projektov na diaľku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
označovanie obalov z hľadiska požiadaviek na manipuláciu, skladovanie a charakter ich nebezpečnosti
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
7
obsluha automatizovaných systémov kontroly nad dopravnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dopravných procesov
7
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie bezobslužných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Navrhovanie využívania bezobslužných zariadení pri doručovaní zásielok.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Bezkontaktné doručovanie zásielok
7
využívanie a obsluha technických pomôcok a prostriedkov pri zabezpečovaní dohľadu nad dopravou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Robotizácia zákazníckeho servisu
Logistika 4.0
Autonómne operačné a kontrolné strediská
7
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie bezpečnosti informácií a informačno-komunikačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.