Odborný pracovník pre kooperácie

Odborný pracovník pre kooperácie získava organizácie na spoluprácu v oblasti výrobných kapacít. Posudzuje vhodnosť kooperačných organizácií s ohľadom na ich technické vybavenie, odbornú spôsobilosť, kvalifikované personálne vybavenie a primeraný servis. Koordinuje spoluprácu s organizáciami z hľadiska dodržania termínov. Dohaduje ceny, kvalitatívne parametre a technológie. Rieši vzniknuté problémy v rámci procesu stanovených činností.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Alternatívne názvy
Logistik pre kooperačné vzťahy
Manažér pre výrobné kooperácie
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
3339 - Sprostredkovatelia služieb inde neuvedení
SK ISCO-08
3339007 - Odborný pracovník pre kooperácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba textilu
Výroba odevov
Príslušnosť k povolaniu
Obchodný sprostredkovateľ

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
vyjednávanie
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
odevné technológie
4
materiály a polotovary v textilnej alebo odevnej výrobe
4
ekonomika a riadenie odevnej výroby
4
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
systémy, normy a štandardy kvality v textile a odevníctve
4
textilné technológie, druhy strojov a zariadení
4
obchodné vzťahy
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
4
ekonomika podnikateľského subjektu
4
obchodné vyjednávanie
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
4
výrobný proces textilnej a odevnej výroby
4
odborná terminológia v textilnej a odevnej výrobe
4
operatívne a strednodobé plánovanie v textilnej a odevnej výrobe
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textile a odevníctve
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v textile a odevníctve
4
orientácia v normách kvality v odevnej výrobe
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
4
kontrola plnenia operatívnych plánov odevnej výroby
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie odevnej výroby
4
koordinácia operatívnych plánov odevnej výroby a prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi organizácie
4
vyhodnocovanie prieskumu trhu v odevnej a textilnej výrobe
4
komunikácia s potenciálnymi obchodnými partnermi
4
vyjednávanie obchodných, zmluvných a cenových podmienok
4
koordinácia spolupráce s externými dodávateľmi
4
posudzovanie vhodnosti kooperačných organizácií
Špecifikácia:
so zameraním na technické vybavenie, odbornú spôsobilosť, kvalifikované personálne vybavenie a servis
4
príprava podkladov, uzatváranie zmluvných vzťahov a kontrola plnenia zmluvných podmienok
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.