Odborný pracovník pre kooperácie

Odborný pracovník pre kooperácieOdborný pracovník pre kooperácie vyhľadáva a získava menšie či väčšie výrobné prevádzky pre spoluprácu v oblasti výrobných kapacít v textilnej a odevnej výrobe. Posudzuje vhodnosť spolupráce s ohľadom na ich technické vybavenie, použitie inovácií vo výrobnom procese, odbornú spôsobilosť, kvalifikované personálne zabezpečenie, cenovú úroveň, logistické možnosti a primeraný servis. V priebehu spolupráce zadáva výrobné kapacity pre kooperácie s ohľadom na špecializáciu ich výrobného procesu, koordinuje a kontroluje túto spoluprácu, vrátane dohadovania cien, dodržiavania termínov, kvalitatívnych parametrov výrobkov a určenej technológie. Rieši vzniknuté problémy v priebehu celého procesu spolupráce. Pri práci uplatňuje koncepčné, tvorivé a inovatívne postupy....
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
23951/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3339
SK ISCO-08
3339007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
3339007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy kontroly plnenia úloh a činností riadeného organizačného útvaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a spôsoby prieskumu trhu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kalkulácia nákladov a tvorba cien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
druhy materiálov, polotovarov a produktov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výrobný proces textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odborná terminológia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne a strednodobé plánovanie v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy recyklovateľnosti textilných a odevných materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia výrobných postupov v textilnej a odevnej výrobe zameraných na znižovanie odpadov, recykláciu a znižovanie vplyvu technológie na životné prostredie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
3
orientácia v druhoch materiálov, polotovarov a produktov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v odbornej terminológii v textilnom a odevnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určenie metód kalkulácií a kalkulačných vzorcov v oblasti stanovenia cien výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
posudzovanie vhodnosti kooperačných organizácií v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: So zameraním na technické vybavenie, odbornú spôsobilosť, kvalifikované personálne vybavenie a servis.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnocovanie prieskumu trhu v odevnej a textilnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov, uzatváranie zmluvných vzťahov a kontrola plnenia zmluvných podmienok v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyjednávanie obchodných, zmluvných a cenových podmienok
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s potenciálnymi obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby a prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia spolupráce s externými dodávateľmi v oblasti textilu, odevov, obuvi, resp. spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Technologické inovácie strojného vybavenia sú prostriedkom umožňujúcim aplikáciu inovácií, na základe ktorých možno dynamicky meniť podnikateľskú stratégiu, okamžite reagovať na potrebné zmeny a zavádzať pokrokové výrobné systémy. Ich aplikáciou sa stroje stávajú inteligentnými, automatizovanými, rekonfirugovateľnými a vysoko efektívnymi. Inovácie v tomto smere umožňujú efektívne plniť požadované kritériá budúcnosti na nový koncept výroby. V súvislosti s príchodom štvrtej priemyselnej revolúcie, tzv. digitálnej revolúcie dôjde k zavádzaniu nových prelomových technológií a technologickej inovácii strojného vybavenia v textilnej, odevnej, obuvníckej a kožiarskej výrobe. Jej základným portfóliom bude umelá inteligencia. Tvorí základ PC programov potrebných na vznik inteligentných strojov, zariadení a výrobných systémov. Cieľom použitia technologických inovácií strojného vybavenia je: - zvýšenie produktivity, zníženie nákladov a času výrobného procesu od designu až po produkciu, - zníženie spotreby energie vo výrobe, - umožnenie firmám udržať svoje podnikanie so súčasnými i novými obchodnými modelmi, - využívanie nových technológií na výrobu, čo v konečnom dôsledku povedie k čistejším, bezpečnejším a užitočnejším pracovným miestam.
Charakteristika:
Titulný obrázok V dôsledku celosvetového vplyvu chemizácie na textilnú a odevnú výrobu, vplyvom zmien a nárokov na úžitkové a spoločenské vlastnosti textílií a odevov, ale aj vplyvom nových výrobných technológií a výrobkov sa v posledných rokoch zmenila štruktúra a vzrástol objem vznikajúcich odpadov vo výrobnej, ale aj konzumnej/spotrebiteľskej sfére. Textilný odpad je rozdelený na: komunálny/zberový textilný odpad (použité odevy, technické textílie, odpad z malého konfekčného spracovania), priemyselný textilný odpad (druh a zloženie závisí od producentov v textilných a odevných firmách), odpad z obchodných sietí (vyradené, poškodené výrobky, second-hand odevy, výrobky II.triedy a pod.). Na Slovensku je výskyt zmesového odpadu (priemyselný a komunálny) ročne cca 60 – 65 000 ton, z ktorého je možno vyseparovať na ďalšie spracovanie cca 20 000 ton. Z technologického hľadiska je možné textilné odpady spracovať dvomi spôsobmi: - textilné technológie spracovania (mechanické rozvláknenie a spätné využitie ako náhrada primárneho vlákna); - netextilné technológie spracovania (napr. termomechanické, chemické a iné metódy, odpad stráca svoj textilný charakter: sekaním, rezaním, regranulovaním, mletím, hydrolýza odpadov, enzymatickým biologickým odbúraním zložiek a pod.). Spätné využitie textilného odpadu je možné v nasledovných sortimentoch: - netkané textílie pre technické účely (napr. zvukovo a tepelno-izolačné materiály, geotextílie, obalový materiál, filtračný materiál atď.); - netkané textílie pre spotrebné výrobky: izolačné a výplnkové materiály pre odevy, prešívané odevy a prikrývky; v obuvníckom, galantérnom a hračkárskom priemysle, vložkový, podkladový a vypchávkový materiál; v nábytkárskom priemysle ako čalúnnické a ochranné textílie; čistiace textílie pre priemyselné využitie; - vaty z druhotných surovín: obväzové a priemyselné vaty; - použitie textilného odpadu pri výrobe papiera a lepenky a rôznych plnív z regranulátu textilného odpadu do stavebných a konštrukčných kompozitných materiálov. V obuvníctve je možné využiť materiály z recyklovaných odpadových plastov na výrobu zvrškov (napr. z PET fliaš, PE, PAD) na športovú obuv, recyklovaná bavlna, vlna a celulóza je vhodná na výrobu zvrškov a podšívkových materiálov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.