Technik textilnej a odevnej výroby

Technik textilnej a odevnej výrobyTechnik textilnej a odevnej výroby kontroluje výrobný proces, zavádza progresívne technické riešenia a navrhuje inovačné výrobné postupy a technológie. Vykonáva odborné technické činnosti v oblasti výroby odevov alebo textilu, rieši technológiu použitia rôznych polotovarov určených na kompletizáciu odevných výrobkov. Technicky zabezpečuje predvýrobnú, realizačnú alebo finálnu fázu výroby, technologickú prípravu výroby, normovanie, meranie, prípravu podkladov pre kalkulácie, prípadne realizáciu investícií a údržbu techniky. Je schopný uplatniť sa v rôznych pozíciách jednotlivých stupňov riadenia v danom priemysle, kde sú potrebné odborné technické vedomosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
23948/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista v odevnej a textilnej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119014
ESCO
2445
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
3119014

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Technologické inovácie strojného vybavenia
4
stroje a zariadenia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a technické podklady v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy organizácie práce v textilnom a odevnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie organizácie práce na všetkých stupňoch výrobného procesu pri výrobe textílií. Ovládanie organizácie práce v odevnej výrobe od individuálnej, skupinovej až po hromadnú výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
4
operatívne a strednodobé plánovanie v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základný a pomocný textilný a odevný materiál
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
4
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitálne oblečenie a obuv
Smart oblečenie
4
metódy a postupy údržby a ošetrovania strojov a zariadení v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
optimálne využívanie výrobných a personálnych kapacít v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikovanie chýb na strojoch a zariadeniach v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
2
navrhovanie inovačných postupov a technológií v textilnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Smart oblečenie
4
vedenie prevádzkovej dokumentácie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov pre kalkulácie v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadiaca, koordinačná, priebežná a náhodná kontrolná činnosť podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.