Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v obuvníckej a kožiarskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v kožiarskej a obuvníckej výrobe riadi, koordinuje a kontroluje činnosť výrobného podniku, závodu alebo prevádzky. Presadzuje a zabezpečuje dôsledné napĺňanie strategických cieľov organizácie v zmysle svojej vízie a strategickej perspektívy. Zabezpečuje súčinnosť a koordináciu jednotlivých výrobných a nevýrobných útvarov s cieľom efektívneho plnenia podnikateľského zámeru spoločnosti a plnenia záväzkov voči zákazníkom. Vedie, motivuje a hodnotí zamestnancov a prostredníctvom interných predpisov, noriem a štandardov zabezpečuje kontrolu dodržiavania výrobných procesov, kvalitatívnych noriem, technických parametrov, technologických postupov, právnych predpisov a smerníc v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia. Zodpovedá za optimálne a hospodárne využívanie všetkých dostupných zdrojov a kapacít. V spolupráci so svojím riadiacim tímom vytvára a upravuje stratégiu a ciele spoločnosti, závodu alebo prevádzky, vr...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
23939/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENPlant/factory manager
SKRiaditeľ závodu
SKVedúci výroby
SKManažér fabriky
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Prax na manažérskych pozíciách.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321003
ESCO
105
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
1321003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia výkonnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI), metódy hodnotenia výkonu a predikcia vývoja, spracovanie údajov a dokumentácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment malého a stredného podniku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby, metódy a systémy komunikácie v rámci organizácie. Horizontálne a vertikálne komunikačné kanály, výber formy, nástrojov a prostriedkov komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zahŕňajúc znalosti o ekonomických ukazovateľoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia firmy a výrobkové portfólio
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odpadové materiály z výroby obuvi a kožiarskych výrobkov, možnosti ich druhotného využitia a biologickej degradácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
7
plán obuvníckej a kožiarskej výroby a princípy jeho tvorby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové a inovatívne trendy v oblasti materiálov, strojov a zariadení, technológií a riadiacich systémov v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
Elektrifikácia tkanín
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
Technologické inovácie strojného vybavenia
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
7
metódy optimalizácie výrobných procesov v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
7
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technických podkladoch a normách kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výrobných postupov v obuvníckej výrobe zameraných na znižovanie odpadov, recykláciu a znižovanie vplyvu technológie na životné prostredie v zmysle legislatívy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a optimalizácia plánov z hľadiska rozdelenia a využitia zdrojov a kapacít (výrobných, finančných, personálnych, technických, logistických a energetických)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Prepojenie výrobných skladových a podnikových informačných systémov s manipulačnou skladovou technikou
7
orientácia v možnostiach podnikania v službách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola a sledovanie ukazovateľov výkonnosti určeného prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie a kontrola kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) pre jednotlivé oddelenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a kontrola dodržiavania interných mzdových predpisov a zásad
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a vyhodnocovanie plnenia výrobného a finančného plánu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Kontrola dodržiavania technických a technologických parametrov, postupov a procesov v obuvníckej a kožiarskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie podkladov pre cenové kalkulácie výrobkov v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie potreby strojov a zariadení v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie efektívnosti a produktivity práce v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie efektivity využívania strojov a zariadení v obuvníckej a kožiarskej výrobe a prijímanie opatrení na zlepšenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza hospodárskych výsledkov spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovanie analýz hospodárskych výsledkov spoločnosti a prognózy ďalšieho vývoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Elektrifikácia tkanín
Technologické inovácie strojného vybavenia
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie a štatistík v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Aplikácia zásad efektívnej komunikácie na všetkých úrovniach organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
schvaľovanie alebo uzatváranie dodávateľsko-odberateľských zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie ďalšieho vzdelávania zamestnancov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Stanovenie cieľov, hodnotenie a motivácia podriadených zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej a mzdovej politiky organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie optimálneho využívania výrobných kapacít
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie činnosti organizácie, prijímanie strategických rozhodnutí v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie firemného IT systému na efektívne riadenie a rozhodovanie v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
efektívne delegovanie pracovných úloh a zodpovedností podriadeným zamestnancom
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívne delegovanie pracovných úloh a zodpovedností podriadeným útvarom a zamestnancom.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie neustáleho zlepšovania jednotlivých procesov výroby a navrhovanie opatrení na elimináciu technických a kvalitatívnych problémov v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie neustáleho zlepšovania jednotlivých procesov výroby a navrhovanie opatrení na elimináciu technických a kvalitatívnych problémov pri výrobe obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
efektívne riadenie projektov a projektového tímu v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Plánovanie a riadenie projektov v obuvníckej a kožiarskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie a koordinovanie celého systému zabezpečenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie vzťahov s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívna spolupráca s obchodnými partnermi, zákazníkmi a štátnymi inštitúciami.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie výkonu jednotlivých oddelení a navrhovanie, prípadne schvaľovanie opatrení v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexné posúdenie návrhu nových modelov výrobkov z hľadiska zaradenia do výrobného programu v rámci obuvníckej a kožiarskej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie prevádzkových problémov a prijímanie opatrení pri mimoriadnych situáciách v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aktívna podpora projektov v oblastí inovácií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
7
vytváranie podmienok na dodržiavanie predpisov na ochranu životného prostredia a ekologické zaobchádzanie s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.