Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v textilnej a odevnej výrobe plánuje, organizuje, riadi, vedie, kontroluje a koordinuje činnosť hierarchicky nižšie postavených manažérov prostredníctvom verbálnej a písomnej komunikácie. Presadzuje a zabezpečuje dôsledné napĺňanie strategických cieľov organizácie. Efektívnymi metódami riadenia, stimulácie a motivácie jednotlivých pracovníkov a tímov zabezpečuje prijímanie operatívnych, priebežných a dlhodobých opatrení a úloh s cieľom dosahovania požadovanej kvantity a kvality vyrábanej produkcie v stanovených a zákazníkmi požadovaných termínoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
23938/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
ENProduction manager
SKVýrobný riaditeľ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321002
ESCO
106
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
1321002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažérstvo bezpečnostných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti pracovnoprávnych vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
druhy materiálov, polotovarov a produktov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a technické podklady v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Elektrifikácia tkanín
4
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy strategického plánovania v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitálne oblečenie a obuv
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Smart oblečenie
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie metód kontroly kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Priebežné zavádzanie a praktické uplatňovanie kontrolných mechanizmov v systéme prípravy a realizácie výrobného procesu v textilnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie a realizácia napĺňania spravodlivého systému odmeňovania a oceňovania zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
implementovanie, plnenie a vyhodnotenie plánov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadiaca, koordinačná, priebežná a náhodná kontrolná činnosť podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobnej činnosti v celom komplexe textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
príprava, koordinácia a riadenie zmeny alebo riešenia krízy v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežná realizácia a zabezpečovanie uplatňovania napĺňania obsahu všeobecne záväzných a interných predpisov v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a realizácia hodnotiacich - motivačných rozhovorov s podriadenými zamestnancami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia činností textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie predvýrobných a výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie inovatívnych technológií, postupov, procesov a metód riadenia v textilnej a odevnej výrobe s dôrazom na realizáciu žiaducich zmien v sektore
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
Technologické inovácie strojného vybavenia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.