Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu

Technický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečinguTechnický špecialista prevádzky riadiacej techniky dispečingu zabezpečuje a vykonáva správu, prevádzku, údržbu a opravy riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov dispečingu vo vodárenstve. Monitoruje, bilancuje a analyzuje technicko-prevádzkový stav riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov a zariadení dispečingu a zabezpečuje ich rozvoj a modernizáciu. Zodpovedá za optimálny chod a bezporuchovú prevádzku riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov dispečingu. Vedie prevádzkovú dokumentáciu a záznamy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
23935/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1 a § 23) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132012
ESCO
1338
SK NACE Rev. 2
E36,E37
CPA 2015
E36,E37
Príslušnosť k povolaniu
3132012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvérové prostredie, operačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy projektovania informačného systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické aspekty vývoja produktov, technické a ekonomické hodnotenie konštrukcií
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: sledovať vývojové trendy využívaných technických zariadení a vyhodnocovať ekonomickú efektivitu potenciálneho inštalovania inovovaných zariadení
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania prevádzkových veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meracia a regulačná technika
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: v oblasti vodárenstva
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrické stroje a prístroje
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadiaca technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
automatizované systémy riadenia výroby CAD/CAM
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: v oblasti vodárenstva
Perspektíva: Aktuálna
7
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: základná orientácia vo výkresových dokumentáciách, súvisiacich so stavebnými objektami riadených systémov a pokročilá orientácia vo výkresovej dokumentácii meranie, regulácia a riadiace systémy
Perspektíva: Aktuálna
6
automatizované systémy prevádzkovej techniky dispečingu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: znalosť všetkých technických systémov používaných v aktuálne využívanom dispečingu
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy riadenia prevádzky verejných vodovodov a verejných kanalizácií
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby údržby a opráv riadiacej techniky a ostatných technických prostriedkov dispečingu vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodov a zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
čítanie výkresovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe koncepcií a plánov rozvoja a modernizácie technických prostriedkov v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívna kontrola verejného obstarávania pred zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania (tzv. ex ante kontrola)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: stanovenie technickej špecifikácie pri obstarávaní servisných služieb a obstarávaní nových technologických zariadení
Perspektíva: Aktuálna
4
meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie ekonomickej efektivity potenciálneho inštalovania inovovaných zariadení
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a diagnostikovanie prevádzky operačných systémov a počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a monitoring vývojových trendov v oblasti informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát automatizovaného meracieho systému, snímačov zariadení a pod.
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: analýza dát, zobrazujúcich sa z inštalovaných online zariadení a snímačov, rozmiestnených na jednotlivých prvkoch riadeného systému
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostikovanie porúch elektrických a elektronických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostikovanie porúch automatizačnej a regulačnej techniky a systémov vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia majetku v príslušnom počítačovom programe používanom v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: evidovať a vykonávať inventúru odborných technologických zariadení dispečingu v predpísaných intervaloch
Perspektíva: Aktuálna
6
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
dojednávanie zmluvných a cenových podmienok s dodávateľmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
objednávanie údržbárskych a opravárenských prác u dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: udržiavať dispečerské pracovisko vo vysokom hygienickom štandarde, zúčastňovať sa školení BOZP a dodržiavať pokyny podnikového bezpečnostného technika
Perspektíva: Aktuálna
6
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a zabezpečovanie technickej prevádzky rádiotelefónnej spojovacej siete elektronických telekomunikačných zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie údržby a prevádzkyschopnosti technických zariadení a systémov
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: komplexné zabezpečovanie nepretržitej prevádzkyschopnosti všetkých využívaných systémov, zahrňujúce plánovanú servisnú údržbu a objednávanie opráv a plánovanie potrebných updatov a upgradov
Perspektíva: Aktuálna
7
obsluha automatizovaných systémov riadenia prevádzkovej techniky dispečingu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: sledovanie a vyhodnocovanie dát z inštalovaných online zariadení a zadávanie riadiacich pokynov vyplývajúcich z týchto dát
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie zásad vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dispečerské riadenie a koordinácia činností vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia servisu a údržby bežného hardvéru a inej výpočtovej techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia a zaisťovanie zmien systému a nových prvkov v programovom a technickom vybavení v nadväznosti na potreby a nové skutočnosti prevádzky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie kontroly, skúšok, revízií, údržby, opráv a dodávateľského servisu riadiacej techniky v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.