Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti)

Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti)Technik diagnostikovania distribučnej siete (vyhľadávač porúch na vodovodnej sieti) vyhľadáva a lokalizuje skryté poruchy a úniky vody na distribučnej vodovodnej sieti. Vyhľadáva a vytyčuje trasy potrubí pomocou prístrojovej techniky a zakresľuje ich do mapových podkladov. Vykonáva monitoring a diagnostiku trás podzemných potrubných vedení v teréne. Z obhliadky, vyhľadania trasy, lokalizácie porúch a únikov vody a zistených zameraných stavov vypracováva protokoly. Zodpovedá za analýzu a vyhodnotenie výsledkov merania a vyhodnotenia technického stavu distribučnej vodovodnej siete. Zodpovedá za technický stav a prevádzkyschopnosť meracej techniky. Pri práci sa vyžaduje vysoká koncentrácia pozornosti, vysoká úroveň sluchového vnímania, sluchovo-zraková koordinácia, orientačná schopnosť v teréne, bdelosť, presnosť a dôkladnosť.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vodu, odpad a životné prostredie
Kód/revízia
23934/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPrevádzkový diagnostik vodovodnej siete
SKTechnik vyhľadávacej a vytyčovacej techniky
SKVodárenský pátrač
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3132
SK ISCO-08
3132017
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
E36
CPA 2015
E36
Príslušnosť k povolaniu
3132017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy spracovania dát a údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Štatistické metódy spracovania výsledkov meraní pri diagnostike a lokalizácii vodovodnej siete. Postupy spracovávania protokolov z obhliadky, lokalizácie porúch a zistených zameraných stavov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Digitálna bezpečnosť
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
geografický informačný systém (GIS)
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vo vodárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy merania elektrických veličín
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meracia, testovacia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
4
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pri prevádzke verejných vodovodov. Technické normy vo vodárenstve.
Perspektíva: Aktuálna
4
manipulačné a prevádzkové poriadky vodných stavieb
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a princípy prevádzky verejných vodovodov a vodárenských objektov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meracie a ďalšie zariadenia vodohospodárskych sústav vo vodárňach
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Zariadenia na diagnostiku a lokalizáciu vodovodnej siete, vrátane meracej a regulačnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a princípy montáže, údržby a opráv vodovodných sietí
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technická dokumentácia vo vodárenstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Výkresy inžinierskych sietí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia vo vodohospodárskych normách, štandardoch, legislatíve a dokumentácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia vo výkresoch inžinierskych sietí vo vodnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
participácia na tvorbe plánov opráv a rekonštrukcií, modernizácie a rozvoja verejných vodovodov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
monitoring a vyhodnocovanie stavu distribučnej siete
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Analýza a vyhodnocovanie výsledkov meraní pri diagnostike distribučnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
vyšetrovanie skrytých únikov vody vo vodovodnej sieti
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie a lokalizácia skrytých porúch a únikov vody na distribučnej vodovodnej sieti.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie protokolov z obhliadky, lokalizácie porúch a zistených zameraných stavov na distribučnej sieti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
spracovávanie prevádzkovej dokumentácie vo vodárňach
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
nastavovanie, kalibrácia, ošetrovanie, údržba a bežné prevádzkové opravy meracej techniky a prístrojov na diagnostiku vodovodnej siete
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie meracích prístrojov elektrických veličín
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Obsluha meracej a regulačnej techniky pri diagnostike a lokalizácii vodovodnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha testovacích a diagnostických prístrojov
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Na diagnostiku a lokalizáciu vodovodnej siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Diaľkovo riadené drony, ponorky, roboty v procese monitoringu stavu prostredia v sektore voda, odpad a životné prostredie
4
používanie GIS softvéru
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Sluch (hudobné nadanie alebo citlivý sluch používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. zvukár, hudobník, ladič nástrojov)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.