Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností

Odborný pracovník v oblasti správy nehnuteľnostíOdborný pracovník v oblasti správy nehnuteľností zodpovedá za správu, údržbu a efektívne využívanie konkrétnych nehnuteľností. Vyhľadáva potenciálnych nájomníkov, dojednáva nájomné zmluvy a udržiava vzťahy s nájomníkmi. Spravuje pridelenú nehnuteľnosť, sleduje jej ekonomiku, vedie účtovníctvo a dokumentáciu k nehnuteľnosti. Odhaduje investície do obnovy. Napĺňa stanovené ciele z hľadiska výnosov z prenájmu. Navrhuje stratégie obsadenia a využitia nehnuteľnosti. Zabezpečuje pravidelnú údržbu, vypracováva harmonogram prác a sleduje jeho dodržiavanie. Dojednáva revízie a prehliadky technických zariadení budov v súlade s platnou legislatívou. Vyberá dodávateľov služieb a tovarov pre nehnuteľnosť. Podieľa sa na projekte nehnuteľnosti vo výstavbe, ktorý sleduje a kontroluje a spolupracuje s inžinierskou spoločnosťou, stavebnou spoločnosťou, developerom, dodávateľmi, s príslušnými úradmi, verejnou správou a samosprávou. Kontroluje proces kolaudácií a prispôsobuje priestory potrebám nájomníkov...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
23885/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENProperty manager
DEImmobilienverwalter/in
SKŠpecialista na správu nehnuteľností
SKReal estate manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
5153
SK ISCO-08
5153004
ESCO
1599
SK NACE Rev. 2
L68
CPA 2015
L68
Príslušnosť k povolaniu
5153004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Metódy plánovania a kontroly projektov.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém koordinácie prác a harmonogramu projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy marketingu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon o energetickej hospodárnosti budov č.555/2005 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
6
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Stanovenie ceny prenájmu.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realitný trh
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
proces kolaudácie nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické zariadenie budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stratégie využívania zverených nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy riadenia služieb v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a formy vedenia inventúry a inventúrnych záznamov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy obchodu s nehnuteľnosťami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
čítanie stavebných výkresov a technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie a aktualizácia koncepcie ochrany povinnej osoby pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie harmonogramu prác v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovovanie cieľov v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti správy nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola výkonu a kvality dodávateľských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
výber dodávateľov služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spolupráca s dodávateľskými firmami v oblasti outsourcingu a inžinieringu.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola procesu kolaudácií nehnuteľností
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba cien, fakturácia a kontrola zmluvne dohodnutých podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitorovanie situácie na realitnom trhu a príprava podkladov pre cenotvorbu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie stratégie obsadenia a využitia budovy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava a kompletizácia podkladov na uzatváranie obchodných zmlúv, príp. na rokovanie s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Softvérové aplikácie pre správu nehnuteľností, tvorbu technických nákresov.
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava správ a dokumentov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie reportov pre majiteľa budov a ďalšie subjekty
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie reportov o hospodárení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie ponuky pre potenciálneho nájomcu administratívneho, komerčného alebo priemyselného objektu alebo priestoru
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prezentovanie nehnuteľností záujemcom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
udržiavanie vzťahov a komunikácia s nájomcami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie pravidelnej revízie, opravy, výmeny technických zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie nových nájomníkov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie efektívnej komunikácie so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zastupovanie organizácie na rokovaniach s inštitúciami, dodávateľskými firmami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prevádzkovanie a údržba bezpečnostných systémov v budovách, vonkajšia ochrana budov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinovanie účastníkov realizácie projektov v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V prípade výstavby novej budovy.
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie projektu nehnuteľnosti vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie deratizácie v nehnuteľnostiach
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie úpravy/údržby okolia nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.