Realitný maklér

Realitný maklérRealitný maklér je sprostredkovateľ v oblasti obchodovania s nehnuteľnosťami, ktorý zastupuje klienta pri predaji, kúpe, nájme alebo prenájme nehnuteľností a poskytuje a zabezpečuje odborné a konzultačné služby v oblasti realít. Vyjednáva alebo sprostredkováva pre klienta alebo v jeho zastúpení, okrem iného, prevod alebo výmenu nehnuteľností, firiem a vlastníckych práv k nim (napr. bytov, rodinných domov, rekreačných objektov, administratívnych a kancelárskych priestorov, logistických a prevádzkových objektov, stavebných a poľnohospodárskych pozemkov a iných nehnuteľností). Realitný maklér uskutočňuje nábor nehnuteľností, ich prípravu pre predaj alebo prenájom a spracováva príslušnú nehnuteľnosť v softvéri. Pripravuje dokumentáciu k nehnuteľnosti na účely prevodu alebo prenájmu nehnuteľnosti. Analyzuje trhové ceny nehnuteľností a stanovuje vhodnú cenotvorbu. Vykonáva obhliadky s prezentáciou nehnuteľnosti a ich foto- alebo videodokumentáciu. Zabezpečuje marketing nehnuteľnosti v médi...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
23871/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKRealitný agent
ENReal estate agent
FRAgent immobilier
DEImmobilienmakler
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: Podmienky pre nadobudnutie živnostenského oprávnenia sú definované podľa úrovne dosiahnutého vzdelania v Prílohe č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie realitných služieb upravuje slovenská technická norma STN EN 15733 – Služby realitných maklérov. Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov. Táto norma je odporúčaná.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania so zameraním: Realitný maklér, vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, podľa zákona č. 568/2009 Z.z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14)
Poznámka: Osvedčenie je vyžadované pre udelenie živnostenského oprávnenia, pokiaľ žiadateľ dosiahol úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou.


Doklad o zaškolení povinnej osoby k zákonu č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Realitný maklér je povinnou osobou v zmysle tohto zákona.


Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Podľa zákona č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní sa pre samostatnú realitnú činnosť vyžaduje 2-ročná prax pri úplnom strednom odbornom vzdelaní s maturitou.
ISCO-08
3334
SK ISCO-08
3334000
ESCO
1597
SK NACE Rev. 2
L68
CPA 2015
L68
Príslušnosť k povolaniu
3334000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obchodný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady telefonickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Produktový a osobnostný marketing. Tvorba obchodnej stratégie a vyhľadávanie nových obchodných príležitostí.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zastupovanie obchodných záujmov - agentáž
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť foriem zastupovania klienta pri exkluzívnom a neexkluzívnom sprostredkovaní v realitách. Činnosť agenta predávajúceho alebo agenta kupujúceho, resp. ďalších foriem agentáže.
Perspektíva: Aktuálna
4
občianske právo, vlastníctvo, Občiansky zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná znalosť právnych vzťahov, právnych úkonov, vlastníckych práv a ich nadobúdania. Znalosť foriem, jednotlivých typov a náležitostí zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a z nich vyplývajúcich povinností a práv zmluvných strán, najmä v oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností, ako aj vlastníctva bytov a nebytových priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne minimum, Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 103/2010 Zb. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Znalosť základných pojmov a obsahu zákona - predovšetkým v oblasti prevodu a evidencie vlastníckych práv, správneho konania, správnych poplatkov, elektronických podaní a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zákony a právne predpisy v oblasti realitného maklérstva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Analýza trhu s nehnuteľnosťami.
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
poznatky o možnostiach financovania bývania formou úverov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Predovšetkým daň z nehnuteľnosti, daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu (podnikania, pri prenájme a predaji nehnuteľnosti), ohlasovacie povinnosti majiteľa nehnuteľnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
realitný trh
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Fungovanie a princípy realitného trhu, subjekty a ich úloha na realitnom trhu. Situácia na lokálnom trhu v danom regióne.
Perspektíva: Aktuálna
4
etika v realitných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Etika a etické princípy pri poskytovaní realitných služieb – voči klientom, voči iným realitným sprostredkovateľom a obchodným partnerom.
Perspektíva: Aktuálna
4
digitálne technológie v realitnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Virtuálna realita, rozšírená realita, technológia majákov, umelá inteligencia, AML, blockchain, smart budovy a zariadenia.
Perspektíva: Budúca
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické zariadenie budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Znalosti o TZB, ich funkciách a typoch v nehnuteľnostiach.
Perspektíva: Aktuálna
3
územné plánovanie a dokumentácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie potrebnej dokumentácie a interpretácia územnej plánovacej informácie pre potreby poradenstva klientom k nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
4
kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné povinnosti, metódy a postupy sprostredkovania nájmu bytov a nebytových priestorov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy úpravy fotografií
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Interiérová fotografia, fotografia statických objektov a budov.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v dokumentoch realít
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Znalosť údajov z listov vlastníctva, pôdorysov a technických nákresov, katastrálnej mapy, geometrických plánov, územných plánov, pozemkových a iných kníh s historickou registráciou nehnuteľného majetku a ich interpretácia.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v náležitostiach úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v technických zariadeniach budov a ich využití
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie stavebných výkresov a technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia princípov legislatívnych noriem v každodennej praxi v odbore geodézie a kartografie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava strategických a cenových analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba obchodnej a marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Príprava obchodnej ponuky nehnuteľností na predaj a prenájom z hľadiska obsahu (text) a vizualizácie (foto dokumentácia, video obhliadka), analýza cieľovej skupiny a výber vhodných komunikačných kanálov. Tvorba obchodnej stratégie na rozvoj podnikateľských aktivít realitnej kancelárie. Marketing osoby makléra alebo realitnej kancelárie, vrátane využívania sociálnych sietí a prvkov korporátnej identity.
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie cenovej stratégie výrobkov/služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie overených podpisov klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie daňovej povinnosti
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V oblasti predaja a prenájmu realít.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie lokality a technického stavu nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základná znalosť technického stavu nehnuteľnosti. Zabezpečovanie znaleckých služieb pri vyhotovovaní znaleckého posudku k nehnuteľnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia, analýza a posudzovanie neobvyklých obchodných operácií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhodnotenie rizika osoby klienta pri povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Aplikované v zmysle a rozsahu podľa zákona č. 297/2008 Z. z. - Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 10 až § 12.
Perspektíva: Aktuálna
4
administrácia obsahu webových stránok cez CMS, prípadne iný softvér
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Spracovanie ponuky nehnuteľnosti v realitných softvéroch, na webovej stránke a na špecializovaných online portáloch, prípadne inovatívnych platformách.
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring webových stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie potenciálnych klientov.
Perspektíva: Aktuálna
4
archivácia súvisiacej dokumentácie s obchodným sprostredkovateľstvom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie databázových/textových súborov, vytváranie tabuliek, grafov a pod.
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Aktualizácia databázy klientov a nehnuteľností, cenových analýz.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov a dokladov potrebných na zrealizovanie predaja, či prenájmu nehnuteľností, resp. na uzatváranie kúpnych a predajných zmlúv
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na kúpu, sprostredkovanie predaja alebo prenájom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba propagačných článkov, spolupráca s médiami
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Ponuka nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie vypracovávania a podávania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie vypracovávania kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o nájme k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dojednávanie obchodných podmienok. Zabezpečovanie zmluvnej dokumentácie. Uzatváranie zmlúv s klientmi. Dodržiavanie ochrany osobných údajov klientov (GDPR) a vykonávanie starostlivosti o klienta podľa špeciálnych zákonov (AML). Zabezpečovanie znaleckých posudkov. Pomoc pri riešení financovania kúpy nehnuteľnosti a dozor nad bezpečným prevodom financií a vlastníckeho práva k nehnuteľnosti v zmysle zmluvných podmienok. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti do užívania a asistencia pri prepise služieb poskytovateľov energií.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a návštevy klientov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Osobná prezentácia nehnuteľnosti klientom. Poskytovanie odborných informácií pri kúpe, predaji alebo prenájme nehnuteľností. Aplikovanie pravidiel etikety.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spolupráca s advokátmi, hypotekárnymi špecialistami, marketingovými pracovníkmi, office manažérom a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie údajov z katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Identifikácia a zistenie parametrov nehnuteľnosti, overenie vlastníka a vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti, typu nadobudnutia, preverenie tiarch – obmedzení v nakladaní s nehnuteľnosťou, získanie ostatných potrebných informácií o nehnuteľnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprostredkovávanie kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností klientom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie komunikácie a súčinnosti medzi klientami, návrh a kontrola postupu a plnenia dohodnutých zmluvných podmienok klientami počas transakcie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
exkluzívne a neexkluzívne zastupovanie klienta – služby sprostredkovateľa
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preverenie právneho stavu nehnuteľnosti a klienta
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, zisťovanie tiarch a obmedzení pri nakladaní s nehnuteľnosťou. Preverenie osoby klienta v zmysle povinnej starostlivosti o zákazníka podľa osobitných predpisov (zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle neskorších predpisov).
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavenie a prezentácia ponuky pre zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prezentovanie nehnuteľnosti záujemcom.
Perspektíva: Aktuálna
4
odovzdanie nehnuteľnosti do užívania a asistencia pri prepise energií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náber nehnuteľnosti do ponuky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzatváranie sprostredkovateľskej zmluvy v realitnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie mäkkých obchodníckych techník a predajných zručností
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zisťovanie a podávanie presných informácií na uzatvorenie obchodnej transakcie
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie etických princípov pri komunikácii s klientom v realitnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie kaucií od klienta
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/ inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie inovatívnych digitálnych technológií v realitnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Používanie technológie majákov, smart pripojenia, virtuálnej reality, rozšírenej reality, blockchainu, umelej inteligencie a iných inovatívnych technológií aplikovaných pri realitnej činnosti.
Perspektíva: Budúca
4
zhotovovanie fotodokumentácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Exteriéru a interiéru statických objektov - nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie spracovávania znaleckých posudkov nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca so znalcami pri zabezpečovaní hypotekárnych úverov pre klientov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie vypracovávania geometrického plánu nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.