Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností

Riadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľnostíRiadiaci pracovník (manažér) pre správu nehnuteľností zodpovedá za výkon správy a hospodárenie zverených nehnuteľností. Riadi činnosti zamestnancov, ktorí vykonávajú ekonomickú a účtovnú činnosť alebo zabezpečujú služby a technickú prevádzku a údržbu budov za účelom ich plynulej prevádzky. Vykonáva personálny, obchodný a ekonomický manažment. Zodpovedá za strategické vedenie spoločnosti a napĺňanie ekonomických cieľov a investičných zámerov investorov a developerov. Schvaľuje stratégie obsadenia a využívania nehnuteľností a plánuje investície do ich obnovy a vybavenia. Udržiava vzťahy s nájomníkmi. Kontroluje výkon správy nehnuteľností a jej súlad s platnou legislatívou. Riadi projektových manažérov pri príprave nových projektov vo fáze plánovania, stavebného konania, pri výbere dodávateľov a počas výstavby....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
23868/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENProperty manager
ENReal estate manager
DEImmobilienmanager
ENAsset manager
SKSprávca nehnuteľnosti
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1439
SK ISCO-08
1439004
ESCO
1596
SK NACE Rev. 2
L68
CPA 2015
L68
Príslušnosť k povolaniu
1439004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie prác a harmonogramu projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s finančnou kontrolou a vnútorným auditom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fakturačná a zmluvná problematika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realitný trh
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
proces kolaudácie nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické zariadenie budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti územného plánovania a stavebného poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégie využívania zverených nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy riadenia služieb v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy obchodu s nehnuteľnosťami
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v lízingových zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v projektovej dokumentácii v oblasti technických zariadení budov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie cieľov v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie a formulácia podnikovej stratégie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania harmonogramu prác a rozpočtu v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovania a vyhodnocovanie KPI (kľúčových výkonnostných indikátorov) na pravidelnej báze
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza hospodárskych výsledkov spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia potrieb organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V ekonomickej a investičnej, prevádzkovej a personálnej oblasti
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu realizovaného auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov činnosti organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie stratégie obsadenia a využitia budovy
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie ponuky pre potenciálneho nájomcu administratívneho, komerčného alebo priemyselného objektu alebo priestoru
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s úradmi a ďalšími inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment financovania projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie projektu nehnuteľnosti vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.