Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie

Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárieRiadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie zodpovedá za realizáciu obchodnej a marketingovej stratégie realitnej kancelárie a jej značky. Zabezpečuje koordináciu a prideľovanie pracovných aktivít súvisiacich s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností jednotlivým pracovníkom realitnej kancelárie. Riadi činnosť realitných maklérov v teréne a ďalších zamestnancov realitnej kancelárie. Zodpovedá za personálnu, finančnú a ekonomickú oblasť, vrátane dosahovania plnenia ročných plánov. Je zodpovedný za výsledok hospodárenia realitnej kancelárie a dodržiavanie rozpočtu. Riadiaci pracovník (manažér) realitnej kancelárie zabezpečuje plynulý chod realitnej kancelárie. Rokuje a dojednáva spoluprácu s obchodnými partnermi a dodávateľmi. Zodpovedá za akvizíciu nových klientov, za starostlivosť o kľúčových zákazníkov. Školí realitných maklérov a poskytuje im mentoring. Riadi a motivuje tím realitných maklérov a administratívnych zamestnancov k výkonom. Kontroluje dodržiavanie právnych predpis...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
23863/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
DEManager des Immobilienbüros
ENReal estate agency manager
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Poznámka: V prípade, že riadiaci pracovník realitnej kancelárie nepracuje ako zamestnanec, ale ako SZČO v realitnej kancelárii.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Doklad o zaškolení k zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o zaškolení povinnej osoby k zákonu č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1439
SK ISCO-08
1439003
ESCO
242
SK NACE Rev. 2
L68
CPA 2015
L68
Príslušnosť k povolaniu
1439003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výber, prijímanie, prepúšťanie administratívneho personálu a maklérov realitnej kancelárie.
Perspektíva: Aktuálna
6
obchodný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady telefonickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy marketingu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
obchodná a marketingová stratégia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Náležitosti a postupy obchodu s nehnuteľnosťami.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy reklamy a PR
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zastupovanie obchodných záujmov - agentáž
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť foriem zastupovania klienta pri exkluzívnom a neexkluzívnom sprostredkovaní. V realitách činnosť agenta predávajúceho alebo agenta kupujúceho, resp. ďalších foriem agentáže.
Perspektíva: Aktuálna
6
exekúcia, jej priebeh, dražba
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 572/2002 o dobrovoľných dražbách, Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 233/1995 Z. z. - Exekučný poriadok.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne minimum, Obchodný zákonník
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Základná znalosť právnych vzťahov, právnych úkonov, vlastníckych práv a ich nadobúdania. Znalosť foriem, jednotlivých typov a náležitostí zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka a z nich vyplývajúcich povinností a práv zmluvných strán, so zameraním na oblasť kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, Zákon č.162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), Európska norma služieb realitných maklérov / STN EN 15733:2009, Zákon č. 116/1990 Z.z. o nájme a podnájme nebytových priestorov, Zákon č. 98/2014 Z.z. o krátkodobom nájme bytu, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a ďalšie
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými informáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov. Znalosť základných pojmov a obsahu zákona - predovšetkým v oblasti prevodu a evidencie vlastníckych práv a iných práv k nehnuteľnostiam, správneho konania, správnych poplatkov, elektronických podaní a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Analýza trhu s nehnuteľnosťami.
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika stavieb a investícií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika investícií
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
4
poznatky o možnostiach financovania bývania formou úverov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kapitálové trhy, maklérska činnosť
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: V oblasti nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy daňovej sústavy, druhy daní
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, Zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a p rechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty – v oblasti nehnuteľností
Perspektíva: Aktuálna
4
realitný trh
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Ovláda fungovanie a princípy realitného trhu. Pozná subjekty a ich úlohu na realitnom trhu, má vedomosť o situácii na lokálnom trhu v danom regióne.
Perspektíva: Aktuálna
6
etika v realitných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Etika a etické princípy pri poskytovaní realitných služieb – voči klientom, voči iným realitným sprostredkovateľom a obchodným partnerom.
Perspektíva: Aktuálna
6
digitálne technológie v realitnej činnosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
projektová dokumentácia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické zariadenie budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
územné plánovanie a dokumentácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie potrebnej dokumentácie a interpretácia územnej plánovacej informácie pre potreby poradenstva klientom k nehnuteľnostiam.
Perspektíva: Aktuálna
4
povinnosti vlastníkov bytov a budov vyplývajúce z Energetickej certifikácie budov pri prevode nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení novely č.300/2012 Z.z.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon č.250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa v znení jeho novely, Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
informačné povinnosti, metódy a postupy sprostredkovania nájmu bytov a nebytových priestorov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údaje o voľných pracovných miestach, ich vzťah ku kvalifikácii uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie snímania obrazu a multimédiá
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Foto a videodokumentácia nehnuteľností, formy tvorby video obhliadok a 3D prehliadok, video záznamy pomocou dronu pre moderný marketing nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentoch realít
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Vo výpisoch z listov vlastníctva, pôdorysoch, katastrálnej mape, geometrických plánoch, územnom pláne.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v technických zariadeniach budov a ich využití
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
čítanie stavebných výkresov a technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia vo verejne dostupných mapových portáloch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v oblasti prevádzky služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie pojmov a interpretácia informácií z územných plánov a územnej dokumentácie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v spracovaní audio a video formátov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba a spracovanie obchodných, marketingových koncepcií a prognóz
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie plánov a metód rozvoja obchodnej siete, organizácia predaja a rozširovanie poskytovaných služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhu príslušných strategických rozhodnutí
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie obchodno-technických opatrení na zvyšovanie efektívnosti predaja, navrhovanie trhových akcií a predajných výstav
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie plánov kontrol, plánu dlhodobých finančných zdrojov, peňažných tokov, vrátane rozpočtov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri vytváraní strategického a finančného plánu organizácie, vrátane tvorby rozpočtu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola, usmerňovanie, hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie trhového prostredia vzhľadom na potreby zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitoring transakcií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie daňovej povinnosti
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie systémových a finančných nástrojov v organizácii
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: CRM systémy, exportné realitné systémy, digitálne marketingové nástroje a aplikácie. Digitalizácia procesov v oblasti ochrany osobných údajov klientov a ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza potrieb zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
monitoring a analýza cenových podmienok na trhu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Cenová analýza na stanovenie ponukovej ceny nehnuteľnosti pre predaj alebo prenájom.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dojednávanie obchodných podmienok. Zabezpečovanie znaleckých posudkov. Poradenstvo ohľadom možností financovania kúpy. Príprava zmluvnej dokumentácie. Uzatváranie zmlúv s klientmi. Odovzdávanie nehnuteľností.
Perspektíva: Aktuálna
6
aktívny kontakt a starostlivosť o kľúčových zákazníkov realitnej kancelárie, sledovanie plnenia zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prezentovanie nehnuteľností záujemcom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a návštevy klientov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V oblasti realitnej činnosti. Rady a informácie pri kúpe, predaji alebo prenájme (nehnuteľností a pozemkov), pri znaleckých prácach v odbore stavebníctvo.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: So znalcami, advokátmi, notármi, geodetmi, hypotekárnymi poradcami, katastrom nehnuteľností a inými realitnými kanceláriami.
Perspektíva: Aktuálna
4
rokovania s klientmi pri riešení právnych záležitostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
prejednávanie a sledovanie plánov/rozpočtov a ich zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
akvizícia nových klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie a prezentácia ponuky pre zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
starostlivosť o klienta počas celého predajného cyklu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie špecializovaných služieb zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spoločenské a profesionálne vystupovanie v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie efektívnej komunikácie so zákazníkom, obchodnými partnermi a kontrolnými orgánmi v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia obchodnej a marketingovej stratégie realitnej kancelárie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia obchodných prípadov s kľúčovými klientmi realitnej kancelárie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia stanovenej marketingovej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zastupovanie organizácie na rokovaniach s partnermi/inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia školení pre realitných maklérov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie obchodných činností firmy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia úloh realitných maklérov pri kúpe, predaji a prenájme nehnuteľností a v prípade kľúčových klientov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Sprostredkovávanie nákupu, predaja alebo prenájmu nehnuteľností klientom, vyhľadávanie nehnuteľností vhodných na nákup, sprostredkovanie predaja alebo prenájom, posudzovanie lokality a technického stavu nehnuteľnosti, zabezpečovanie obhliadok nehnuteľností, zhotovovanie foto-dokumentácie, zabezpečovanie overených podpisov klientov, zabezpečovanie vypracovávania kúpno-predajných zmlúv, zmlúv o nájme k hnuteľnému a nehnuteľnému majetku, zabezpečovanie vypracovávania geometrického plánu nehnuteľností, zabezpečovanie vypracovania znaleckých posudkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia projektov v portfóliu realitnej kancelárie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovných pohovorov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
akvizícia klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie poskytovania poradenstva v oblasti optimálneho prefinancovania nehnuteľnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Komunikácia s klientom s cieľom uvedenia do problematiky a v prípade záujmu klienta zabezpečovanie sprostredkovanie poradenstva optimálneho prefinancovania.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.