Špecialista riadenia textilnej a odevnej výroby

Špecialista riadenia textilnej a odevnej výrobyŠpecialista riadenia textilnej a odevnej výroby riadi, koordinuje a kontroluje predvýrobnú, realizačnú a finálnu činnosť v textilnej a odevnej výrobe. Spolupracuje na operatívnom plánovaní, tvorbe rozpočtov a na predaji produktov. Organizuje a koordinuje realizáciu úloh riadeného útvaru v súčinnosti s ostatnými útvarmi. Zodpovedá za plnenie objednávok podľa plánov v požadovaných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametroch, a to v súlade s nastaveným využitím pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí zamestnancov, kontroluje dodržiavanie technologických postupov, bezpečnostných, právnych predpisov a interných noriem.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2384/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKManažér textilnej a odevnej výroby
SKSamostatný odevný technik prevádzky
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
ISCED rozšírenie
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: V prípade, že uchádzač dosiahol požadované vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v danom odbore, postačuje mu prax 1 rok.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141007
ESCO
418
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
2141007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Jedinec dokáže analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Je spôsobilý riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
6
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Jedinec dokáže vhodne zvoliť metódu hodnotenia efektívnosti projektov. Táto metóda je priamo závislá od konkrétneho vedenia podniku a jeho manažérskeho tímu podľa úrovne ich profesionality, vzdelania, zručností a skúseností. Metódy hodnotenia nie sú hierarchicky absolútne nad ostatnými metódami. Každá má svoje limity, klady i zápory a podmienky, za ktorých funguje lepšie ako ostatné. Z tohto dôvodu sa kombinuje medzi metódami sledujúcimi vytýčený podnikový cieľ s prihliadnutím na dané špecifiká a potreby investičného projektu.
Perspektíva: Aktuálna
6
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Jedinec vie správne vyhodnotiť finančnú analýzu podniku, pretože finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, lebo zabezpečuje väzbu medzi predpokladaným výsledkom riadiacich rozhodnutí a skutočnosťou. Význam a zmysel má finančná analýza iba vtedy, ak jej výsledkom sú nové informácie s väčšou vypovedacou schopnosťou ako primárne ukazovatele, ktoré poskytujú účtovné výkazy. Úlohou finančnej analýzy je identifikácia slabých stránok podniku, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k problémom a silných stránok, o ktoré sa podnik môže v budúcnosti opierať. Finančná analýza je teda východiskom pre prijímanie správnych rozhodnutí o budúcnosti podniku.
Perspektíva: Aktuálna
6
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
6
metódy a postupy priemyselného šitia, strojového pletenia, spriadania vlákien a ich spracovanie do textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
6
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
6
inovatívne materiály, polotovary a produkty v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitálne oblečenie a obuv
6
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné pravidlá pri modelovaní výrobkov do rôznych veľkostí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
6
zásady správneho uskladňovania hlavných a pomocných materiálov a manipulácie s nimi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy obstarávania tovarov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy vyhodnocovania spokojnosti zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
znalosť ponuky produktov, doplnkových alebo alternatívnych výrobkov a služieb zákazníckeho servisu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Jedinec sa vie orientovať v Rámcovej smernici 89/391/EEC, ktorá si vyžaduje, aby bola bezpečnosť práce zabezpečená s ohľadom na všetky aspekty súvisiace s prácou. To znamená, že ochrana zamestnancov zahŕňa podmienky pre uspokojivú a dôstojnú prácu, pohodu pri práci, sociálnu ochranu zamestnancov, priaznivé pracovné vzťahy, ale aj ochranu materiálnych hodnôt, pracovného a životného prostredia. Preto v súvislosti s ochranou zamestnancov je potrebné zaoberať sa aj s takými faktormi ako je stres, pracovná záťaž, monotónnosť práce, pracovné podmienky, pracovné a pracovno-právne vzťahy, psychosociálne faktory, rovnosť príležitostí (nediskriminovanie), spravodlivé odmeňovanie, vhodné vybavenie pracovísk, atď.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je regulovaná legislatívou, ktorá vychádza z legislatívy EU a Dohovorov Medzinárodnej organizácie práce. Podporujú ju aj technické normy, odporúčania, zásady, princípy a stratégie medzinárodných inštitúcií. Nový prístup však vyžaduje viac, ako len dodržiavanie predpisov na zaistenie BOZP. Vyžaduje aktívne posudzovanie rizík pri práci a prijímanie adekvátnych opatrení na ochranu zamestnancov, pričom zodpovednosť za BOZP je kladená prioritne na zamestnávateľa.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je aj kľúčovým záujmom a zodpovednosťou štátu, a to v jeho úlohe podporovať ochranu zamestnancov pri práci, sociálnu spravodlivosť, posilňovať fungovania trhu práce, eliminovať straty z pracovných úrazov, chorôb z povolania a priemyselných havárií, podporovať vyhovujúce pracovné podmienky a zvyšovanie efektivity a produktivity práce, konkurencieschopnosť na trhu s dopadom na prosperitu podnikov a celkový rozvoj krajiny.

Slovenská republika systematicky reguluje túto oblasť formou legislatívnych opatrení a ich presadzovaním prostredníctvom orgánov inšpekcie práce a ďalších kontrolných orgánov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovanie návrhov a vyhodnocovanie implementácie ekonomických opatrení vyplývajúcich z ekonomických analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie a vyhodnocovanie efektívnosti výrobných procesov v kontexte na ďalšie nadväzujúce činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola, usmerňovanie, hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie kalkulácií a rozpočtov podľa požiadaviek vedenia organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie a rozbor efektívnosti a návratnosti všetkých druhov investícií, vyhodnocovanie vývoja v oblasti nákladovosti, rentability, produktivity a finančných ukazovateľov podľa štandardných účtovných výkazov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie vývoja podnikateľského prostredia, investícií a konkurencieschopnosti ekonomiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
6
spolupráca na tvorbe a implementácií systému hodnotenia zamestnancov v organizácii, prepojenie systémov hodnotenia a vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie úspešnosti systému zamestnaneckých vzťahov pri dosahovaní stanovených cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie spokojnosti zamestnancov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zisťovanie príčin zníženej kvality textilných a odevných výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia inovatívnych technológií v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
6
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie technologického úseku textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
6
určovanie optimálneho využívania výrobných kapacít
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie technologických postupov a technických podmienok v celom rozsahu textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Technologické inovácie strojného vybavenia
6
koordinácia prepojenia hodnotenia výkonnosti zamestnancov na systém odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca pri zavádzaní hodnotenia výkonnosti zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia spracovania technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz predvýrobnej (technológia a konštrukcia) a výrobnej činnosti
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodické riadenie predvýrobných a výrobných činností v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Jedinec ovláda základy manažmentu výroby. Dokáže teda metodickým riadením iniciovať rozvoj perspektívnej činnosti v predvýrobe a výrobe v súlade s požiadavkami trhu, iniciovať tvorbu efektívnej stratégie výroby. Dokáže organizovať a stimulovať investično - inovačnú tvorbu vo výrobe. Dokáže organizačne, informačne a personálne pripravovať a zabezpečovať výrobu produkcie, a zároveň dokáže motivovať a stimulovať ľudský faktor vo výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
6
koordinácia výrobných činností na jednotlivých úsekoch výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Líderstvo a manažment
6
realizácia marketingových činností súvisiacich s predajom výrobkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.