Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v textilnej a odevnej výrobe vykonáva, prípadne riadi sofistikované odborné činnosti v oblasti výskumu a vývoja textilných a odevných materiálov s väzbami na ostatné relevantné vedné odbory. Stanovuje koncepcie a smery vývoja výrobných procesov. Spolupracuje na aplikácii výskumných riešení vo výrobe textilných a odevných materiálov, analyzuje experimentálne výsledky a spracováva ich formou výskumných správ. Rieši výskumné a vývojové úlohy a projekty zamerané na inováciu a racionalizáciu procesov, technológie, overenie nových surovín a materiálov alebo na vývoj nových produktov s cieľom znížiť výrobné náklady alebo zvýšiť úžitkovú hodnotu textilného a odevného materiálu, polotovaru alebo výrobku. Tvorivým spôsobom využíva nové vedecké poznatky pri vývoji nových výrobkov a postupov vo väzbe na možnosti ich budúceho využitia v subjektoch textilnej a odevnej výroby a uplatnenia na domácom a zahraničných trhoch. Zabezpečuje konkrétne procesy nových projekt...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2383/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKVedúci vývoja v textilnej a odevnej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
V
SKKR
Úroveň 8
EKR
Úroveň 8
ISCED 2011
864
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax sa počíta od ukončenia doktorandského štúdia.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141006
ESCO
507
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
2141006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
8
Matematická gramotnosť
8
Mediálna gramotnosť
8
Environmentálna gramotnosť
8
Technická gramotnosť
8
Sociálne kompetencie
8
Osobnostné a emocionálne kompetencie
8
Schopnosť učiť sa
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady formulovania, interpretovania, prezentovania a publikovania výsledkov výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
postupy ekonomických analýz
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
databázy v oblasti inovácií, automatizácie a robotizácie
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
8
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
laboratórna technika a laboratórne postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy normalizácie, certifikácie a akreditácie v textile a odevoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývojové trendy technologických postupov a nových materiálov s ohľadom na najnovšie poznatky technického rozvoja a výskumnej činnosti v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Elektrifikácia tkanín
8
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Inovatívne technológie strojného vybavenia a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
8
technológia výroby ekologických materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
8
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
Smart oblečenie
8
postupy a metódy recyklovateľnosti textilných a odevných materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
8
3D technológie v kreatívnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia výrobných postupov v textilnej a odevnej výrobe zameraných na znižovanie odpadov, recykláciu a znižovanie vplyvu technológie na životné prostredie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
8
sledovanie nových trendov v oblasti vývoja techniky a technológie vo výrobe textilných a odevných materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne oblečenie a obuv
Smart oblečenie
8
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie koncepcií a prognóz v oblasti textilnej a odevnej výroby z hľadiska trvalej udržatelnosti
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia medzinárodných noriem a štandardov kvality v oblasti textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
aplikácia a overovanie výsledkov riešení výskumných a vývojových úloh a vedecko-technických poznatkov v spolupráci s hospodárskou praxou
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spracovanie odborných stanovísk, posudkov a expertíz k výskumným úlohám v oblasti textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalitatívne skúšky textilných a odevných surovín, materiálov, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
vyhodnocovanie ekonomickej efektívnosti investícií projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
získavanie a analyzovanie vstupných dát pre potreby výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
spolupráca pri vývoji nových technológií v textilnej a odevnej výrobe a stanovovaní spôsobov ich použitia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
riešenie a koordinácia výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: S dôrazom na výrobkovú a technologickú inováciu.
Perspektíva: Aktuálna
8
spolupráca s výskumnými pracovníkmi z ďalších odvetví pri aplikácii technológie umožňujúcej elektrifikovať tkaniny
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: spolupráca s výskumnými pracovníkmi z ďalších odvetví pri aplikácii technológie umožňujúcej elektrifikovať tkaniny
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Elektrifikácia tkanín
8
navrhovanie inovačných technológií strojného vybavenia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
8
navrhovanie nových druhov textílií na báze ekologických materiálov a vypracovanie technickej dokumentácie na ich zaradenie do výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Navrhovanie inovačných postupov využitia ekologických materiálov v textilnej a odevnej výrobe.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
8
formulovanie, interpretovanie, prezentovanie a publikovanie výsledkov výskumu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
8
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie digitálnych technológií a grafických možností 3D technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
8
manažment procesu návrhu a vývoja v oblasti riadenia zmien
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8
koordinácia prác pri riešení výskumných a vývojových úloh v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
8

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Strojno-technologické testovacie zariadenia poloprevádzkových rozmerov (stojno-technologické zariadenia na destiláciu, rektifiká
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.