Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu

Operátor stroja na pranie a chemické čistenie textiluOperátor stroja na pranie a chemické čistenie textilu obsluhuje stroje, linky a zariadenia na to určené a sleduje ich bezporuchový chod. Volí technologické postupy prania a chemického čistenia textilu, dávkuje pracie, čistiace a pomocné prostriedky. Vykonáva vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu prania a chemického čistenia textilu. Uplatňuje nové technologické poznatky a inovatívne postupy súvisiace s procesom prania a chemického čistenia textilu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2369/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKOperátor v textilnej výrobe
SKÚpravár textílií
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
ISCED rozšírenie
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8154
SK ISCO-08
8154002
ESCO
2629
SK NACE Rev. 2
C13
CPA 2015
C13
Príslušnosť k povolaniu
8154002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na pranie a chemické čistenie textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy na ochranu textilu pred procesom chemického čistenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby manipulácie s materiálom, skladovania, baliaceho a adjustačného procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické aspekty prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne postupy a metódy v procese prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
3
postupy a metódy prania, chemického čistenia, detašovania, odvodňovania a sušenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
laboratórne postupy a laboratórna technika v procese prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia na pranie, chemické čistenie, detašovanie, odvodňovanie a sušenie textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne technológie strojov a zariadení na pranie, chemické čistenie, detašovanie, odvodňovanie a sušenie textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
druhy pracích, čistiacich, detašovacích a pomocných prostriedkov a ich dávkovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie a sledovanie ekologických aspektov a parametrov v procese prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
medzioperačná kontrola kvality priebehu prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia a kontrola procesu prania, chemického čistenia, detašovania, odvodňovania a sušenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základná starostlivosť o zariadenia na pranie a chemické čistenie textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
triedenie textilných výrobkov s prihliadnutím na sortiment, farbu a druh textilného materiálu pred a po procese čistenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prípravné, pomocné, obslužné a manipulačné práce v procese prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha inovovaných strojov a zariadení na pranie, chemické čistenie, detašovanie a sušenie textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
príprava technologického postupu prania a chemického čistenia pri dodržiavaní environmentálnych zásad
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení na pranie a chemické čistenie textilu a pomocných strojov, príslušenstva a zariadení na detašovanie, odvodňovanie a sušenie textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha laboratórnej techniky a uplatňovanie laboratórnych postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vzťahuje sa k textilnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní prác v oblasti prania a čistenia textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Mechanické prostriedky určené na riadenie prístupu k prístrojom a zariadeniam (napr. osobné zámky, skrinky, pracovné klietky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.