Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov

Operátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarovOperátor stroja na výrobu obuvníckych polotovarov obsluhuje stroje na výrobu, opracovanie alebo úpravu polotovarov potrebných na montáž obuvi. Ide najmä o napínacie stielky, vlepovacie opätky, predom opracované a monolitné podošvy, podpätky, rámiky, klenky a vystužovacie dielce. Podľa výrobnej dokumentácie monitoruje, obsluhuje, prípadne zoraďuje a nastavuje príslušné zariadenia, ako sú formy, vysekávacie nože, zrezávacie nože, šablóny a pod. Pri práci využíva inovačné poznatky a postupy vedúce k optimalizácii vykonávaných operácií a činností súvisiacich s výrobou obuvi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2365/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
8156
SK ISCO-08
8156001
ESCO
2656
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
8156001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti, chyby, spôsoby rozborov a skúšok.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Výroba gumovej a koženej obuvi.
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály a technológia výroby neusňových komponentov na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy pri aplikácii kovových, spojovacích a ozdobných súčastí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart zariadenia a technológie
Technologické inovácie strojného vybavenia
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
3
technická dokumentácia a pracovné postupy pri výrobe obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
metódy a postupy vysekávania usňových komponentov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia na výrobu obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy šitia podšívkových a zvrškových materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
technológia výroby podošiev z plastov a gumy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ekologické aspekty výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a pracovných postupoch pri výrobe obuvníckych komponentov a polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, materiálu a nástrojov na výrobu obuvníckych zvrškov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality ušitých zvrškov a spodkových obuvníckych polotovarov a materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia inovatívnych technológií v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Aplikácia inovatívnych technológií a postupov v obuvníckej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart zariadenia a technológie
Využívanie umelej inteligencie pre optimalizáciu procesov výroby
3
tvarovanie a úprava obuvníckych polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívna farebná povrchová úprava zvrškov a podošiev
3
úprava materiálu a príprava komponentov na výrobu obuvníckych polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
optimálne využitie usňových materiálov pri vysekávaní jednotlivých komponentov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Podľa činenia a topografie.
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie obuvníckych dielov a súčastí lepením a šitím
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zapracovávanie kovových, spojovacích a ozdobných súčastí
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia ekologických postupov v obuvníckej výrobe pri nakladaní s odpadmi, minimalizácii vzniku odpadov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
3
vysekávanie obuvníckych dielov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zvrškové a spodkové dielce.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov a zariadení na výrobu a úpravu obuvníckych polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zvršky, opätky, podošvy, podpätky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha programovateľných strojov a zariadení vo výrobe obuvníckych zvrškov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.