Technológ farbiacich procesov (kolorista)

Technológ farbiacich procesov (kolorista)Technológ farbiacich procesov (kolorista) stanovuje technologické postupy, zabezpečuje a riadi technologickú prípravu farbiacich procesov v textilnej výrobe. Navrhuje alebo overuje moderné technologické prvky, suroviny a postupy, zabezpečuje technologickú prípravu výroby a miešania farieb alebo farbenia textilných vlákien, textilu. Zodpovedá za spracovanie technologických predpisov, stanovovanie noriem kapacít a noriem práce, či podkladov pre cenové kalkulácie, vedie súvisiacu dokumentáciu a kontroluje dodržiavanie technologických postupov. Uplatňuje inovatívne metódy a postupy technologickej prípravy výroby, metódy ekologického farbenia a likvidácie vzniknutého odpadu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2351/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKTechnológ farbenia
SKTechnológ kolorista
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2145
SK ISCO-08
2145005
ESCO
556
SK NACE Rev. 2
C13,C20
CPA 2015
C13,C20
Príslušnosť k povolaniu
2145005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické technológie, druhy strojov, zariadení a surovín
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické výpočty a materiálové bilancie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby cenových analýz, cenovej politiky, stanovenia ceny
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia farbenia a bielenia textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
4
technológia potlačovania textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne metódy a postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekologické aspekty farbenia a bielenia textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne metódy a postupy technologickej prípravy farbiacich procesov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne technológie strojov a zariadení na pranie, chemické čistenie, detašovanie, odvodňovanie a sušenie textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne technológie strojov a zariadení na farbenie a bielenie textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v receptúrach v textile
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia operatívnych riešení technologických problémov farbenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality a vhodnosti textilného materiálu na farbenie textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie kvality farbením upravených textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výkon technologických skúšok v procese farbenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava farbiacich postupov rôznych druhov materiálov, vrátane výpočtov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výpočty noriem a normatívov v textilnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca pri tvorbe podkladov týkajúcich sa tvorby cien v textilnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vedenie technickej dokumentácie farbiaceho procesu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ekologických postupov pri likvidácii odpadov a odpadových vôd z farbenia do technologických postupov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie postupov a metód ekologického farbenia v technologických procesoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
4
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov technologickej prípravy farbiacich procesov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha inovovaných strojov a zariadení na pranie, chemické čistenie, detašovanie a sušenie textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha inovovaných strojov a zariadení na farbenie a bielenie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
riadiaca, koordinačná, priebežná a náhodná kontrolná činnosť podriadených pracovníkov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie technologického úseku textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Riadenie technologického úseku textilnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.