Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku

Špecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetkuŠpecialista v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku vykonáva odborné činnosti organizácie, orgánu štátnej správy alebo samosprávy súvisiace so správou a údržbou majetku. Zabezpečuje komplexnú správu budov, pozemkov, vybavenia a súvisiacich zariadení, plánovanie, diagnostiku prevádzky, revízie, servis, údržbu a opravy zvereného majetku. Rokuje s dodávateľmi tovarov a služieb a zabezpečuje potrebné obslužné činnosti ako: údržbu, upratovacie a čistiace práce, likvidáciu odpadu. Kontroluje prevádzku technických zariadení, zodpovedá za rozvod tepla, energií a vzduchotechniku. Zabezpečuje agendu a interné predpisy a poriadky súvisiace so správou majetku v súlade s platnou legislatívou. Vykonáva inventarizáciu majetku. Rieši poistné udalosti a krízové situácie. Vyhotovuje reporty pre manažment a spolupracuje pri obstarávaní a investičnej činnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
23444/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník správy budov a zariadení
SKPracovník správy a údržby majetku
ENFacility manager
ENMaintenance and facilities manager
SKFacility špecialista
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149009
ESCO
65
SK NACE Rev. 2
L68
CPA 2015
L68
Príslušnosť k povolaniu
2149009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a techniky riadenia hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy prieskumu trhu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti energetickej úspornosti budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri plánovaní externých opráv a údržby majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
majetok podnikateľského subjektu, metódy a postupy inventarizácie, odpisy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy pri ponukových konaniach na prebytočný majetok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a procesy reklamácie, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti investičnej činnosti
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické zariadenie budov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v poistných zmluvách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba vnútorných predpisov a smerníc
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba plánu obstarávania na základe potrieb organizácie a požiadaviek na nákup
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie harmonogramu prác v oblasti správy nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava prevodov majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie investičných procesov v oblasti investičnej činnosti u pridelených stavieb
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitoring čerpania nákladov prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola procesu rekonštrukčných a stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie vyúčtovania spotrieb energií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza a vypracovávanie výsledkov kontrol a návrhov nápravných opatrení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správa príslušnej prevádzkovej dokumentácie v oblasti hospodárskej správy a údržby majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia majetku v príslušnom počítačovom programe používanom v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaraďovanie majetku do evidencie a jeho vyraďovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie likvidácie neupotrebiteľného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie odborných záležitostí pri uzatváraní objednávok a zmlúv s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prejednávanie a vybavovanie reklamácií s dodávateľmi, resp. zákazníkmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie údržbárskych a opravárenských prác od dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie agendy súvisiacej s evidenciou majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie reklamácií, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
objednávanie a preberanie prác u špecializovaných spoločností
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pri údržbe majetku.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie pravidelnej revízie, opravy, výmeny technických zariadení
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie technických zariadení od dodávateľov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia procesu nákupu materiálu, tovarov a služieb v rámci organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie nákupu drobného materiálu spotrebného charakteru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.