Podlahár

PodlahárPodlahár zhotovuje podlahy všetkých druhov, navrhuje spôsoby opráv poškodených podláh a má základné vedomosti a zručnosti týkajúce sa rekonštrukcií podláh. Má základné vedomosti a znalosti o technológiách vyhotovenia podlahových materiálov a krytín a príprave ich podkladov, ako aj o ich údržbe, životnosti a spôsoboch prevádzkovania a užívania plôch podľa nárokov na stavbách. Orientuje sa v problematike skladieb podláh každého druhu a posudzuje vhodnosť navrhovaného riešenia skladieb podláh. Posudzuje stav a pripravenosť pracoviska, volí správne pracovné postupy, dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, požiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pracuje v tíme i samostatne, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, ďalej sa vzdeláva. Podlahári sa uplatňujú ako SZČO alebo zamestnanci v stavebných organizáciách – pri realizácii stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách, ako ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
23112/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7122
SK ISCO-08
7122001
ESCO
2144
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7122001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: S dôrazom na technológie týkajúce sa podlahárskych prác.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Konštrukcie jednotlivých druhov podláh a ich nadväznosť na stavebné konštrukcie.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
podlahové krytiny
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy podlahových krytín, ich vlastnosti a vhodnosť pre jednotlivé typy priestorov, účel použitia a trvanlivosť.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia podlahárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Súvisiace s podlahárskymi prácami.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: S dôrazom na podlahárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia pre podlahárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane obsluhy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Izolácie proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, tepelné, akustické, protiotrasové a o izolácie proti chemickým vplyvom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na kladenie a povrchové úpravy rôznych druhov podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Drevené, laminátové, povlakové, priemyselné a športové.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v podlahárskych materiáloch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
návrh pracovných postupov a materiálov pri kladení podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality podlahárskeho materiálu dostupnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby materiálu na podlahy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie a výpočty podlahových plôch, zostavenie kladačského plánu, výpočet spotreby materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
práca s umelým mramorom – príprava zmesi, nanášanie na podklad, formovanie, brúsenie a leštenie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava rozmerov a tvarov podlahových krytín
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rezaním, pílením, vŕtaním otvorov, brúsením hrán a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie priemyselných podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na rovné a zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy položených podlahových krytín
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Konečné úpravy brúsením, tmelením, lištovaním, soklovaním, pastovaním, lakovaním, osadzovanie dvierok, dilatačných a ukončovacích líšt a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia materiálov stavebnej chémie na úpravu podkladov, lepidiel
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
povrchové úpravy liatych a stierkových podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Valčekovaním, napúšťaním, pastovaním, leštením, aplikácia vsypov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava podkladu pod podlahy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napúšťaním, spevňovaním, zošívaním, vyspravovaním, brúsením, otryskovaním, frézovaním, atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie drevených a laminátových podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Parkety, vlysy, palubovky a lamely rôznych rozmerov, vzorov a kombinácií.
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie povlakových podlahovín
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Kladenie kobercových podlahovín, podlahovín z PVC, kaučuku, prírodného linolea, korku, a pod. na rovné a zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie a kladenie špeciálnych druhov podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Elektrostaticky vodivých, antistatických, protišmykových, športových, dutinových, odpružených, terasových, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie a kladenie liatej priemyselnej podlahy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: So špeciálnymi vlastnosťami (chemicky a tepelne odolnej, na vysokú záťaž, atď.).
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie liatych a stierkových podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na rovné a zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Tepelné, proti vlhku, akustické.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy, údržba a ošetrovanie podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba strojov a zariadení na výrobu podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.