Podlahár

PodlahárPodlahár zhotovuje podlahy všetkých druhov, navrhuje spôsoby opráv poškodených podláh a má základné vedomosti a zručnosti týkajúce sa rekonštrukcií podláh. Má základné vedomosti a znalosti o technológiách vyhotovenia podlahových materiálov a krytín a príprave ich podkladov, ako aj o ich údržbe, životnosti a spôsoboch prevádzkovania a užívania plôch podľa nárokov na stavbách. Orientuje sa v problematike skladieb podláh každého druhu a posudzuje vhodnosť navrhovaného riešenia skladieb podláh. Posudzuje stav a pripravenosť pracoviska, volí správne pracovné postupy, dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, požiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Pracuje v tíme i samostatne, je adaptabilný aj v príbuzných odboroch, ďalej sa vzdeláva. Podlahári sa uplatňujú ako SZČO alebo zamestnanci v stavebných organizáciách – pri realizácii stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách, ako ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
23112/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7122
SK ISCO-08
7122001
ESCO
2144
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7122001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: S dôrazom na technológie týkajúce sa podlahárskych prác.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Konštrukcie jednotlivých druhov podláh a ich nadväznosť na stavebné konštrukcie.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
podlahové krytiny
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy podlahových krytín, ich vlastnosti a vhodnosť pre jednotlivé typy priestorov, účel použitia a trvanlivosť.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia podlahárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Súvisiace s podlahárskymi prácami.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy a princípy výstavby, rekonštrukcie, údržby a opráv stavebných objektov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, ručné a mechanizované náradie, stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: S dôrazom na podlahárske práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia pre podlahárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vrátane obsluhy.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Izolácie proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, tepelné, akustické, protiotrasové a o izolácie proti chemickým vplyvom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch na kladenie a povrchové úpravy rôznych druhov podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Drevené, laminátové, povlakové, priemyselné a športové.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v podlahárskych materiáloch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
návrh pracovných postupov a materiálov pri kladení podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality podlahárskeho materiálu dostupnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočet spotreby materiálu na podlahy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie a výpočty podlahových plôch, zostavenie kladačského plánu, výpočet spotreby materiálu.
Perspektíva: Aktuálna
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
práca s umelým mramorom – príprava zmesi, nanášanie na podklad, formovanie, brúsenie a leštenie
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava rozmerov a tvarov podlahových krytín
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Rezaním, pílením, vŕtaním otvorov, brúsením hrán a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie priemyselných podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na rovné a zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy položených podlahových krytín
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Konečné úpravy brúsením, tmelením, lištovaním, soklovaním, pastovaním, lakovaním, osadzovanie dvierok, dilatačných a ukončovacích líšt a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia materiálov stavebnej chémie na úpravu podkladov, lepidiel
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie a materiály pri stavebných výrobkoch s vysokou mierou ich spätnej recyklácie
3
povrchové úpravy liatych a stierkových podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Valčekovaním, napúšťaním, pastovaním, leštením, aplikácia vsypov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava podkladu pod podlahy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napúšťaním, spevňovaním, zošívaním, vyspravovaním, brúsením, otryskovaním, frézovaním, atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie drevených a laminátových podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Parkety, vlysy, palubovky a lamely rôznych rozmerov, vzorov a kombinácií.
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie povlakových podlahovín
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Kladenie kobercových podlahovín, podlahovín z PVC, kaučuku, prírodného linolea, korku, a pod. na rovné a zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie a kladenie špeciálnych druhov podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Elektrostaticky vodivých, antistatických, protišmykových, športových, dutinových, odpružených, terasových, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie a kladenie liatej priemyselnej podlahy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: So špeciálnymi vlastnosťami (chemicky a tepelne odolnej, na vysokú záťaž, atď.).
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie liatych a stierkových podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Na rovné a zvažujúce sa plochy, schody, rampy, sokle a na plochy s vysokými nárokmi na kvalitu a vzhľad povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Tepelné, proti vlhku, akustické.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy, údržba a ošetrovanie podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
manipulácia so stavebnými hmotami a dielcami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, používanie a údržba pomôcok, ručného a mechanizovaného náradia, strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba strojov a zariadení na výrobu podláh
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informačný model budovy (BIM) je postup založený na inteligentnom modeli, ktorý prináša prehľad potrebný pre rýchlejšiu a hospodárnejšiu tvorbu a riadenie stavebných projektov s menším dopadom na životné prostredie. BIM je revolučný spôsob komunikácie pri príprave, procese výstavby a správe budov - Facility management. Cieľom BIM nie je vytvoriť samotný 3D model, ale zložiť úplné, spoľahlivé, dostupné a ľahko vymeniteľné informácie o budovanom objekte pre každého, kto ich bude počas celého životného cyklu objektu potrebovať. Stavebný software BIM umožňuje: - Zdieľanie projektov medzi dodávateľmi, projektantmi, investormi, úradmi: Spoločné dátové prostredie CDE je zdieľané úložisko, v ktorom sa zhromažďujú všetky údaje o projekte. Účastníci môžu pracovať vo svojich BIM softvéroch, ktoré môžu pochádzať od viacerých softvérových firiem. Spoločné dátové prostredie pracuje s formátom IFC, ktoré zjednocuje dáta z viacerých softvérov. Príkladom využitia je spolupráca projektantov na diaľku, zvolenie vlastného jazyka a umožnenie použitia rozličných softvérov, ktoré sa združia v jednom digitálnom systéme. Príkladom je Allplan Bimplus, DekSoft BIM PLATFORMA. - xD modely s použitím BIM v stavebníctve: BIM model je informačný dátový model stavby, ktorý je rozdelený na úrovne 3D až 10D. Každá úroveň pracuje s iným druhom dát a zároveň súvisiace dáta sú medzi sebou previazané. BIM model teda umožňuje prepájať súvislosti a vytvárať skoordinované digitálne projekty. Príkladom využitia je tvorba digitálnych projektových dokumentácií. Získané dáta je možné prehľadne spravovať počas celého životného cyklu stavby, spracovanie dát je možné automatizovať a prenášať dáta do nových projektov, čo zvyšuje rýchlosť a kvalitu projektovania. Okrem samotného grafického modelu v 3D počas tvorby projektu, v čase výstavby a neskôr prevádzky sa rozširuje na xD model s časovými atribútmi a ďalšími informačnými databázovými atribútmi (stavebný materiál, vybavenie, údržba, rekonštrukcie, vlastníci, užívatelia, nájomníci a pod.) - Digitálne dvojča stavby: Digitálne dvojča stavby je BIM model na úrovni presnosti LOD 500, digitálny model vyhotovenia stavby so všetkými podrobnými údajmi. Slúži v ďalších fázach životného cyklu na plánovanie údržby a celkovú správu stavby. Digitálne dvojča ďalej slúži na prepájanie digitálnych dát zo senzorov fyzickej stavby, s digitálnym BIM modelom stavby. Príkladom využitia je monitorovanie spotreby energie, monitorovanie znečistenia vonkajšieho vzduchu, regulácia kvality vzduchu v budove, riadenie teploty, vlhkosti vzduchu, riadenie osvetlenia, zber údajov zo senzorov pre zaistenie bezpečnosti, regulácia tieniacich prvkov proti preslneniu. Všetky údaje zo senzorov sú graficky zobrazené v digitálnom modeli. - Procesor dokumentov: slúži na rozsiahle a zložité štruktúrované spracovanie textových dokumentácií. Štruktúrovaný nástroj využíva formáty SGML a XML . Používa sa na dosiahnutie konzistencie dokumentácie, najmä v prípadoch kde existuje niekoľko variant modelov, alebo pri spracovaní rozsiahlych technických správ. Užívateľ definuje štruktúru dokumentácie, kde definuje oddiely, pododdiely, odstavce v závislosti od ich vzťahov. Príkladom softwaru je Adobe Framemaker. - Facility management: zahŕňa informácie z BIM modelu a dokumentácie (napr. Plány prevádzky a údržby, záručné informácie, zoznam dodávateľov) na účely správy a prevádzky stavby. Dodávatelia a subdodávatelia doručia správcovi, dáta a dokumentácie, ktoré správca skoordinuje pre správu stavby. - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia: základným podkladom je geodetická časť dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby v digitálnej forme v 2D, alebo v 3D, vrátane všetkých zmien oproti projektu. Z tejto dokumentácie potom môžu vzniknúť základné digitálne účelové mapy diaľnic, rýchlostných ciest, závodov a priemyselných komplexov v 3D. Pri existencii BIM už počas výstavby tieto merania doplňujú a modifikujú BIM o reálnu skutočnosť oproti projektu. BIM je vlastne GIS stavby v 3D a slúži potom počas celej prevádzky stavby. Súčasťou tejto geodetickej časti dokumentácie skutočného vyhotovenia sú aj porealizačné geometrické plány. - Digitálne konfigurovanie stavebného pracoviska a návrh ochranných opatrení: BIM 8D je proaktívna implementácia bezpečnostných opatrení do projektu. Metóda umožňuje včasné identifikovať riziká pri výstavbe a prevádzke stavby. Používa sa na zmiernenie rizík, prípadne preorganizovanie procesov výstavby ešte vo fáze plánovania. Výhodou je vysoká prevencia pred rizikami a menej nákladné bezpečnostné opatrenia. - Digitalizácia priebežných reportov o výstavbe - Digitalizácia dokumentácie skutočného vyhotovenia - Digitálne spracovanie jednotného zadávania stavebných prác a digitálne vyhodnocovanie cenových ponúk: Softvérové databázy s referenčnými cenami stavebných prác. Oceňovanie stavebných prác na základe jednotného zadania a automatizované porovnanie s referenčnými cenami. Využitie pri obstarávaní stavebných prác v súkromnom a verejnom sektore. Príklad softvéru: Cenkros Oferta,ASPE10,AspeEsticon,Kalkulus a pod. Stavebný softvér LIM: V súčasnosti prebiehajú práce odborníkov aj na projekte LIM (Line Information Modeling), čo je projekt informačného modelovania líniových stavieb filozoficky obdobný BIM. - LIM – Line Information Modeling, resp. informačné modelovanie vedení, ktoré je možné chápať ako súčasný BIM – informačné modelovanie budov avšak LIM berie do úvahy aspekt typu stavby distribučného vedenia VN – líniová stavba. BIM možno vytvoriť pre líniové stavby ako napr. líniové stavby (diaľnice, cesty, železnice, diaľkové inžinierske siete, produktovody a pod.).
Charakteristika:
Titulný obrázok Zvýšené požiadavky na ochranu životného prostredia a znižovanie uhlíkovej stopy v stavebníctve si budú vyžadovať využívanie stavebných materiálov s vysokou mierou ich spätnej recyklácie. Pracovníci v stavebníctve preto budú musieť poznať druhy týchto materiálov, ich výhody i nevýhody pri zabudovaní do stavebných konštrukcií, špecifiká práce s nimi, ako aj metódy ich ďalšieho triedenia a prípravy na ďalšie spracovanie po skončení ich životného cyklu. Z pohľadu vyššej miery využitia týchto materiálov bude potrebné, aby si celospoločenský dopad ich využitia osvojili predovšetkým projektanti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.