Obkladač

ObkladačObkladač zhotovuje obklady a dlažby všetkých druhov a navrhuje údržbu a opravy jestvujúcich obkladov a dlažieb. Osadzuje do povrchov objektov aj špeciálne umelecké a technické keramické výrobky, zdobenia a sklenené ozdobné objekty. Posudzuje stav a pripravenosť pracoviska, vyberá pracovné postupy na prípravné a realizačné práce, dodržiava zásady a predpisy súvisiace s ochranou zdravia pri práci, požiarnou ochranou a ochranou životného prostredia. Obkladači sa uplatňujú ako SZČO alebo zamestnanci v stavebných organizáciách – pri realizácii stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov, pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách, ako aj v službách a v remeslách.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
23079/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7122
SK ISCO-08
7122002
ESCO
2143
SK NACE Rev. 2
F41,F43
CPA 2015
F41,F43
Príslušnosť k povolaniu
7122002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti spracovania prírodného kameňa
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné technológie
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: So zameraním na technológie súvisiace s týmto zamestnaním, napr. technológie izolácií (tepelných, proti vlhkosti, radónu a pod.), technológia murárskych prác, omietkárskych prác, technológia prípravy podkladov pod obklady a dlažby, rekonštrukcie a údržby povrchov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia stavebných prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Všeobecný prehľad.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obkladačských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy prípravy a organizácie pracoviska
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie prípravy malty, sadry
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy obkladov a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
metódy výpočtu spotreby stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Izolácie proti vode, zemnej vlhkosti, radónu, tepelné, akustické, protiotrasové a o izolácie proti chemickým vplyvom.
Perspektíva: Aktuálna
3
interiérová architektúra
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: V stavebníctve.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, normách a technických listoch pre obkladačské práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
návrh pracovných postupov zložitých obkladačských prác, voľba náradia, pracovných pomôcok a materiálov na vytváranie obkladov a dlažieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výpočty obkladaných plôch a spotreby obkladačiek, dlaždíc a ďalších materiálov na obkladačské práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Meranie plôch a výpočet spotreby materiálu pre jednoduché i zložité obkladačské práce.
Perspektíva: Aktuálna
3
diagnostikovanie a identifikovanie porúch stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
implementácia BIM metódy vo výstavbe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
3
zhotovovanie a opravy jadrových, štukových, vápenných, vápenno-cementových a cementových omietok, vrátane omietok hladených oceľovým hladidlom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava rozmerov a tvarov obkladačiek a dlaždíc rezaním, brúsením hrán, vŕtaním otvorov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
rezanie kamenárskych výrobkov kotúčovými pílami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhotovovanie alebo úprava podkladu pod obklady a dlažby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy rôznych plôch vykonávaním izolácií proti hluku a otrasom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava malty, vyrovnávajúcich, lepiacich a škárovacích hmôt na obklady a dlažby
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytváranie jednoduchých obkladov v interiéri a exteriéri
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obkladanie stien a podláh bazénov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytváranie kamenných obkladov stien a podláh v interiéri a exteriéri tenkovrstvovou technológiou
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osadzovanie doplnkových prvkov obkladov a dlažieb - ukončovacích, rohových a dilatačných líšt, dvierok a pod.
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
škárovanie obkladov a dlažieb škárovacími hmotami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
kladenie keramických dlažieb, obkladov a výmuroviek do chemicky odolných tmelov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie keramických obkladov stien a podláh súvisiacich s vykurovacími telesami
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vykonávanie opatrení na predchádzanie tepelných mostov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia stavebných izolácií
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Tepelné, proti vlhku, akustické.
Perspektíva: Aktuálna
3
opravy, údržba, renovácia a čistenie obkladov a dlažieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nakladanie s odpadom v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Vodné nástroje (čističe, parné čističe, rezačky...)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.