Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v potravinárskej výrobe riadi technické a technologické operácie výrobného procesu, organizuje a zabezpečuje celkové fungovanie potravinárskej výroby v súlade s hygienickými štandardami a dodržiavaním BOZP a PO. Efektívne riadi tím zamestnancov, navrhuje a implementuje inovatívne zmeny a zodpovedá za bezproblémový chod potravinárskej prevádzky. Pravidelne monitoruje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, procesov a noriem v potravinárskej výrobe s ohľadom na kvalitu výrobkov, dodržiavanie hygienických podmienok výroby a bezpečnosť vyrobených potravín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
23005/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPrevádzkový manažér
SKPrevádzkový riaditeľ
SKVýrobný manažér
SKVýrobný riaditeľ
SKVedúci výroby (úseku)
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva príslušný orgán verejného zdravotníctva po absolvovaní odbornej skúšky. Osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (zdravotný preukaz)  vydáva ošetrujúci lekár na základe zdravotnej spôsobilosti pracovať v potravinárstve.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Prax odporúčaná v oblasti potravinárstva.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321001
ESCO
101
SK NACE Rev. 2
C10,M70
CPA 2015
C10,M70
Príslušnosť k povolaniu
1321001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy vedenia zamestnancov a riadenia procesov v potravinárskej výrobe. Postupy a metódy vedenia porád, úlohy pre zamestnancov.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Efektívnosť využívania strojov, materiálu, personálu a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, odmeňovanie personálu, mzdy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy a štandardy kvality ISO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane systému HACCP pre špecifickú výrobu potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
platná legislatíva v oblasti tovaroznalectva a riadenia kvality výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovno-právne predpisy a pojmy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. aj pracovno-právne predpisy a pojmy v oblasti odmeňovania.
Perspektíva: Aktuálna
7
chemická bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane špecifikácií surovín prijatých do potravinárskej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Princípy a účinnosť procesov využívaných pri výrobe potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Prístrojové vybavenie potrebné k hodnoteniu surovín, polotovarov a hotových potravinárskych výrobkov. Metódy vedenia pracovníkov k využívaniu strojov a zariadení v potravinárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Dokumentácia spojená s bezpečnosťou a kvalitou potravín. Zákon č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zásady osobnej hygieny a princípy hygienickej výroby potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy uskladnenia a manipulácie s potravinami
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vrátane podmienok uchovávania a predaja potravín.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy nebezpečenstiev z pohľadu bezpečnosti potravín, riziká, kritické kontrolné body pri výrobe potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy pri triedení odpadov v potravinárskej prevádzke
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické postupy a procesy zabezpečujúce kvalitu a zdravotnú bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby kontroly v potravinárskej prevádzke
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Postupy riadenia a koordinácie činností vo výrobnom stredisku pri výrobe potravín. Spôsoby riadenia technických a technologických operácií výrobného procesu.
Perspektíva: Aktuálna
7
nápravné a preventívne opatrenia pri vzniknutých nezhodách na zabezpečenie zdravotnej a hygienickej bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
senzorické požiadavky na posudzovanie surovín, potravín, polotovarov a hotových jedál
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
mikrobiologická a mykologická bezpečnosť potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
senzometrické metódy pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
inovatívne prístupy k zavádzaniu IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) vo vzťahu k procesom v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
princípy zloženia potravín a nápojov na účely ich reformulácie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
inovatívne systémy v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
ochranné princípy a možnosti využitia štruktúry blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
možnosti uplatnenia dronov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
možnosti využitia a uplatnenia distribuovaných dátových výpočtov a štruktúr v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodno – záväzkové vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
plán výroby
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prvky biometriky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
7
zdravie a hygiena pri práci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
výškové práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady práce v teplej a studenej dielni
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
politika riadenia BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov efektívnej a šetrnej starostlivosti o potraviny na zachovanie ich nutričnej hodnoty
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a dodržiavanie systému HACCP a hygienických predpisov v potravinárskych prevádzkach
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikovanie uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe v potravinárskej výrobe, skladoch a predajniach potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie harmonogramu práce zamestnancov jednotlivých úsekov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie optimálneho využívania výrobných a ľudských kapacít na pracoviskách potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická príprava výroby v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie opatrení na zvyšovanie kvality v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie princípov a postupov reformulácie potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
zavádzanie a využivanie znalostí blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
príprava harmonogramov výrobných požiadaviek
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a implementácia nástrojov na podporu prevádzkového riadenia úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komponovanie biometriky do plánu ochrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
7
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia HACCP vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie kapacitného vybavenia strojmi a zariadeniami v potravinárskej výrobe a návrh na ich doplnenie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola potravinárskej prevádzky zameraná na správnu hygienickú a výrobnú prax, dodržiavanie CCP
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: CCP (Critical Control Point), resp. kritický ovládací (kontrolný) bod, je krok v ktorom sa nebezpečenstvá dostávajú pod kontrolu (napr. pasterizácia).
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov, procesov, noriem a bezpečnostných predpisov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia operatívnych plánov potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vstupná, výstupná a medzioperačná kontrola surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v potravinárskej výrobe, kontrola pri príjme a výdaji v skladoch a pri príjme do predajní
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v prístupoch hodnotenia potravín v čerstvom, spracovanom a konzervovanom stave
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia senzometrických metód pri senzorickom hodnotení potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
kontrola a participácia na príprave podkladov na analýzy a štatistiky prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sledovanie ukazovateľov výkonnosti určeného prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring čerpania nákladov prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola spôsobov používania technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výrobných jednotiek pri príprave a plnení výrobných plánov prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie pokladov pre cenové kalkulácie potravinárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane kalkulácií výrobných nákladov, minimalizácie odpadov a neštandardných výrobkov, znižovania výrobných strát a nákladov.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia pri plánovaní a tvorbe rozpočtov prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza trhových a dodacích podmienok a výsledkov rozborov trhu v oblasti poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vyťaženosti technologických zariadení
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozbory spotreby práce a plnenia normatívov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
porovnávanie výsledkov senzorickej analýzy potravín s výsledkami inštrumentálnych metód
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
príprava a vyhodnocovanie analýz prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie systémov preventívnych a nápravných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie inovatívnych prístupov IoT v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
zavádzanie a používanie systémov ochrany kybernetickej bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
zavádzanie inovatívnych systémov v rámci rozšírenej inteligencie a rozšírenej reality v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
spracovávanie dokumentácie o priebehu potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane vedenia a evidencie technickej a prevádzkovej dokumentácie v potravinárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými prevádzkami organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
zavádzanie a využívanie umelej inteligencie a strojového učenia v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
obsluha kancelárskej, výpočtovej a komunikačnej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a využitie dronov na vybrané procesy v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
7
operatívne riešenie problémov a organizácia prác pri vzniku porúch, havárií, povodní a iných mimoriadnych udalostí
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vrátane vyhodnocovania pravdepodobnosti a závažnosti nebezpečenstiev. Určovanie kritických bodov, v ktorých sa nebezpečenstvá (fyzikálne, chemické a biologické, vrátane mikrobiologických) dostávajú pod kontrolu.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov s cieľom bezproblémového chodu potravinárskej prevádzky
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie technologického úseku potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane riadenia technologických postupov a podmienok v potravinárskej výrobe. Stanovovanie technologických postupov, technických podmienok, parametrov a zariadení v potravinárskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie a kontrola technických a technologických procesov výroby, údržby a opráv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické konzultácie vedúcim výrobných jednotiek prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie implementácie štandardov v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a riadenie implementácie nových technológií a výrobných postupov na zaistenie technického rozvoja spoločnosti/prevádzkového úseku, optimalizácia výrobného procesu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zamestnancov do prevádzkového úseku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie procesov a technologických postupov s cieľom vyrábať kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Telo ako pracovný prostriedok
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.