Spracovateľ hrozna, vinár

Spracovateľ hrozna, vinárSpracovateľ hrozna, vinár vyrába mušty, burčiak, vína a sekty z hrozna. Plánuje a riadi výrobu vína od prijatia hrozna, posúdenia jeho zdravotného stavu, lisovanie, kvasenie, ošetrovanie, stabilizáciu, sceľovanie, školenie, filtrovanie až po fľašovanie. Vyberá a navrhuje vhodnú technológiu výroby v závislosti od kvality a odrody hrozna. Navrhuje vhodnosť vína na archiváciu. Vyrába tiché, perlivé a šumivé vína. Riadi a určuje kvalitu hotových produktov v súlade s právnymi predpismi na výrobu vína. Určuje harmonogram jednotlivých operácií a vedie vinársku evidenciu týkajúcu sa výroby vína.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
23002/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPivničný majster
SKVincúr
SKVýrobca vína
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie posudzovateľa vinárskych výrobkov podľa STN EN ISO 8586 v platnom znení
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny T podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
7514
SK ISCO-08
7514008
ESCO
2085
SK NACE Rev. 2
C11
CPA 2015
C11
Príslušnosť k povolaniu
7514008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy vedenia tímu spolupracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Systematika, základy morfológie, ekológie rastlín rodu Vitis.
Perspektíva: Aktuálna
4
biochémia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hydrológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárske suroviny, ich skladovanie
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vinárske suroviny a víno - rozbor biochemických parametrov a určenie kvality suroviny (obsah cukru, kyselín a.i.); posudzovanie senzorickej (farba, vôňa, chuť, dochuť a.i.) a analytickej akosti vín (obsah zbytkového cukru, kyselín, alkoholu a.i.); eliminácia a zmierňovanie nedostatkov vín a ich úprava.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby vína
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vinárstvo
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárske technológie a strojno-technologické zariadenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
4
hygiena potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
procesy digitalizácie a softverizácie v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
ochranné princípy a možnosti využitia štruktúry blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
4
technológie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby čistenia, ošetrovania, údržby a opráv zodpovedajúcich strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vinohradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy hodnotenia vín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy riadenia a plánovania vo vinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Postupy, riadenie a plánovanie vo vinohradníckej a vinárskej praxi. Základy ekonomiky (evidencia a riadenie zásob, normy technologických strát pri výrobe).
Perspektíva: Aktuálna
4
dezinfekčné prostriedky
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v meteorologických údajoch, správach a predpovediach
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia a dodržiavanie systému HACCP a hygienických predpisov v potravinárskych prevádzkach
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie a využivanie znalostí blockchain v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Blockchain
4
zber a analýza dát z hydrologických staníc
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické posudzovanie vín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika potravín
4
výber technológie výroby vína v súvislosti od kvality a odrody hrozna
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie evidencie súvisiacej s výrobou vína
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výber vín na archiváciu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zavádzanie a udržiavanie systémov automatizácie procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
4
čistenie, dezinfekcia, nastavovanie a údržba používaných strojov, zariadení a liniek
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienicko-sanitačné činnosti v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výroba vín, špeciálnych a šumivých vín
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Postup výroby vín, šumivých a perlivých vín; základné operácie pri výrobe vína, ošetrovanie a školenie vína, filtrácia a plnenie vína do fliaš, výroba červených vín, výroba špeciálnych vín, prevádzková kontrola atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem, spracovanie a lisovanie hrozna
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadenia na výrobu vín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
plnenie vína do fliaš a obsluha plniacej linky
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Tvorba kupáží vín s využitím odrodových vlastností jednotlivých druhov vína pre celkovú harmóniu výsledného produktu.
Perspektíva: Aktuálna
4
stáčanie, čírenie a filtrácia vína
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sírenie vína
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie hrozna a kvasenie muštu
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie digitalizácie a softverizácie výrobných procesov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
uplatňovanie robotizácie a kolaboratívnych robotov v potravinárstve
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť
1

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.