Administratívny pracovník správy a evidencie majetku

Administratívny pracovník správy a evidencie majetkuAdministratívny pracovník správy a evidencie majetku zabezpečuje správu a evidenciu hmotného a nehmotného majetku a majetkových súborov organizácie a vykonáva s tým spojené administratívne úlohy podľa platných právnych predpisov a interných noriem organizácie. Zaznamenáva zmeny v evidencii majetku. Dohliada na jeho zápis, inventarizáciu, účtovné vedenie a odpisovanie v účtovných záznamoch, až po vyraďovanie z majetku. Zabezpečuje a kontroluje jeho presun, prevod alebo úschovu. Eviduje opravy a náklady na údržbu majetku. Vykonáva kontroly majetku. Zodpovedá za správnosť dokumentácie majetku a plnenie zákonných, účtovných a daňových povinností vo vzťahu k nemu....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22984/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKReferent pre správu majetku
ENAsset administrator
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
4311
SK ISCO-08
4311002
ESCO
1791
SK NACE Rev. 2
M69,N82
CPA 2015
M69,N82
Príslušnosť k povolaniu
4311002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
podniková ekonomika
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Formy podnikania, podnikateľskej činnosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy hodnotenia dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správy a evidencie majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 593/2003 Z. z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, Zákon č. 50/1976 Stavebný zákon v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
matematické a štatistické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
majetok podnikateľského subjektu/organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dlhodobý a krátkodobý majetok, zásoby a pod. Majetok z hľadiska spôsobov jeho správy a evidencie.
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovné doklady, ich spracovanie a evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
tuzemské účtovné predpisy, medzinárodné účtovné predpisy, daňové a obchodné zákony a s nimi súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy odpisovania majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hmotného a nehmotného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy oceňovania majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hmotného a nehmotného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vyraďovania majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hmotného a nehmotného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a postupy skartácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá a administratívne postupy na archiváciu dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obstarania majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kúpa, vytvorenie vlastnou činnosťou, získaním práv na výsledky duševnej tvorivej činnosti, bezodplatným nadobudnutím, prevodom podľa právnych predpisov, preradením z osobného užívania.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy evidencie majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hmotného a nehmotného majetku.
Perspektíva: Aktuálna
4
doklady súvisiace so správou a evidenciou majetku, vrátane ich náležitostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Skladové karty, bloky, štítky, evidenčné listy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
systém evidencie majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Informačný systém evidencie majetku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a procesy reklamácie, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Druhy inventúry: dokladová a fyzická inventúra; druhy inventarizácie: riadna a mimoriadna. Inventarizačný rozdiel: prebytok, manko, škoda, prirodzený úbytok. Náležitosti inventúrneho súpisu a inventarizačného zápisu.
Perspektíva: Aktuálna
4
proces predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a pravidlá rokovania s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie stanovených právnych predpisov v danej oblasti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri zostavovaní rozpočtov a plánov pri zabezpečovaní majetkovej správy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podľa prepočtov, sumarizácií, výsledkov inventúr a potrieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola správnosti a úplnosti reportovaných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie čerpania rozpočtu v rámci správy majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola účtovných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vecných a formálnych náležitostí účtovných dokladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na inventarizácii majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie a analýza dát, práca s databázami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyzický súpis majetku, prepočty a sumarizácia hodnôt
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia súvisiaca so správou majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovávanie a evidencie zmlúv o nájme, opravách, údržbách, rekonštrukciách majetku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov na analýzy a štatistiky týkajúce sa správy majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca na vypracovaní inventúrneho súpisu majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri príprave reportov týkajúcich sa majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti prírastku, úbytku majetku v členení na vyradený majetok odpredajom, vyradený majetok likvidáciou, vyradený majetok darovaním, presuny majetku, odpisy majetku mesačne a kumulatívne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie inventarizačných zoznamov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dopĺňanie zoznamov inventára, sledovanie jeho pohybov, vrátane evidencie a výkazníctva.
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohadovanie a uzatváranie obchodných zmlúv súvisiacich so správou majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie údržby, opráv, prenájmu majetku/budov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie opráv, údržby a odborných prehliadok majetku organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nákup hmotného a nehmotného majetku organizácie a zaradenie do evidencie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nákup majetku. Označenie majetku etiketami (príslušný čiarový kód).
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie riadenia skartačnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.