Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Špecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciŠpecialista bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci rieši legislatívne, koncepčné a systémové projekty, poskytuje poradenstvo, konzultácie a organizačnú podporu v odbore bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zabezpečuje kontrolné, metodické, organizačné a riadiace činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v činnostiach, pri ktorých existuje zvýšené riziko vzniku závažného poškodenia zdravia. Zisťuje príčiny a zdroje vzniku pracovných úrazov a za akých okolnosti k nim došlo, hlavne v prípadoch smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví. Vedie evidenciu pracovných úrazov, na základe ktorej analyzuje riziká vzniku týchto pracovných úrazov a vydáva odporúčania na zavedenie opatrení eliminujúce vznik pracovných úrazov. V zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže realizovať svoju činnosť vo všetkých odvetviach národného hospodárstva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22860/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKAutorizovaný bezpečnostný technik
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie autorizovaného bezpečnostného technika podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Oprávnenie na organizáciu a výkon výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce v rozsahu jednotlivých činností podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 27 ods. 3)
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Poznámka: Predchádzajúca odborná prax v dĺžke dvoch rokov na pozícii bezpečnostného technika.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149008
ESCO
508
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2149008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4
právne predpisy verejného zdravotníctva, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného a životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Predpisy upravujúce pracovné minimálne požiadavky na ochranu zdravia; Traumatologický plán a všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci; Aspekty priemyselnej ergonómie.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy upravujúce oblasť úrazového poistenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov; Nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracoviská, na používanie pracovných prostriedkov, na práce so zobrazovacími jednotkami, práce s bremenami, na staveniská a na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti pracovných podmienok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) v znení neskorších predpisov (všeobecné ustanovenia; pracovný pomer; pracovný čas a doba odpočinku; ochrana práce a náhrada škody).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
právne predpisy a pojmy inšpekcie práce a jej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (predmet zákona, rozsah inšpekcie práce, orgány štátnej správy v oblasti inšpekcii práce; oprávnenia inšpekcie práce, súvisiace písomnosti; povinnosti fyzických osôb a právnických osôb; správne delikty a poriadkové pokuty).
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy výkonu verejného zdravotníctva, najmä zdravie pri práci
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (základné ustanovenia a výkon verejného zdravotníctva; mimoriadne udalosti; ďalšie povinnosti fyzických osôb a právnických osôb; štátny zdravotný dozor; sankcie, priestupky, iné správne delikty; spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia).
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy z oblasti bezpečnosti vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (základné ustanovenia, povinnosti zamestnávateľa a práva a povinnosti zamestnancov; spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: metódy evidencie zákonných školení zamestnancov zo zásad BOZP, pracovnej úrazovosti a chorôb z povolania
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
právne predpisy a usmernenia z oblasti bezpečnosti technických zariadení
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov. Technické zariadenia na zváranie plameňom a elektrickým oblúkom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
pracovné úrazy a choroby z povolania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
politika riadenia BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Politika (politika BOZP; účasť zamestnancov); plánovanie (úvodná analýza, posudzovanie rizík, ciele, program realizácie); organizačné zabezpečenie (organizačná štruktúra, povinnosti a zodpovednosť, školenie a odborná spôsobilosť); kontrola a hodnotenie (kontrola stavu BOZP, vyšetrovanie udalostí, kontrola systému riadenia); opatrenia na zlepšenie (preskúmanie vedením, zlepšovanie).
Perspektíva: Aktuálna
4
teórie posúdenia rizika v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Bodová metóda, Kombinovaná metóda, FMEA/FMECA, HAZOP a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
osobné ochranné pracovné prostriedky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: ovládať účel a ich použitie podľa charakteru vykonávanej práce
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Právne predpisy a STN v: stavebnej činnosti; rezorte poľnohospodárstva; v doprave a manipulácii s materiálom; rezorte školstva; rezorte zdravotníctva, na technické zariadenia (pri obrábaní kovov; tvárnení; spracovaní plastov a obrábaní dreva).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
kontrola oprávnenosti obsluhy technických zariadení
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola odbornej spôsobilosti pri výrobe, montáži, prevádzke, opravách, údržbe a výkone odborných prehliadok a odborných skúšok na technických zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola prevádzky pracoviska z hľadiska dodržiavania ustanovení vzťahujúcich sa na bezpečnosť práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola stavu budov, pracovného prostredia, pracoviska, strojov, zariadení, náradia, nástrojov, pracovných postupov a pod, pracovné podmienky, platné bezpečnostné a hygienické predpisy, príkazy a pokyny a oboznamovanie zamestnancov s nimi. Kontrola zákazu požívania alkoholických nápojov, príp. iných návykových látok. Kontrola zákazu fajčenia na pracoviskách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
zisťovanie a posudzovanie nebezpečenstva a hodnotenie rizík v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zisťovanie úrazových a havarijných rizík a iných ohrození zdravia zamestnancov. Zisťovanie zdrojov a príčiny vzniku nežiaducich udalostí (pracovné úrazy, iné úrazy, nebezpečné udalosti). Koordinácia opatrení vedúcich k zvýšeniu úrovne BOZP u zamestnávateľa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
kontrola zabezpečenia osobitne nebezpečných a rizikových prác
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. práce vo výškach, v hĺbkach, búracie práce, zváranie a pod., používanie a manipulácia s horľavinami, so žieravinami, s chemickými látkami, jedmi a výbušninami.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
vyšetrovanie príčin vzniku pracovných úrazov, vrátane analýzy a tvorby opatrení na ich zamedzenie, resp. opakovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hodnotenie vývoja pracovnej úrazovosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
4
zabezpečovanie vedenia dokumentácie súvisiacej s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spracovanie pravidiel na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, plánu školení v oblasti BOZP, preventívnych prehliadok zamestnancov, harmonogramu prehliadok a skúšok technických zariadení, záznamov a správ o pracovných úrazoch, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení, harmonogramu odstraňovania zistených závad a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
spolupráca na tvorbe dokumentov súvisiacich s BOZP s príslušnými útvarmi zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vyhotovovanie zoznamu rizikových prác a pracovísk, zoznamu zakázaných prác pre ženy a mladistvých, prevádzkových predpisov prevádzky, obsluhy, údržby a opravy technických zariadení, návrhov na úpravu strojov a zariadení, pracovného priestoru z hľadiska BOZP a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
vypracovávanie zásad na poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie ročnej správy o stave pracovného prostredia a pracovných podmienok zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ohlasovanie vzniku pracovných úrazov, prevádzkových nehôd, porúch technických zariadení, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce príslušným orgánom
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. Inšpektorát práce, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, útvar Policajného zboru, Sociálna poisťovňa.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
4
komunikácia s príslušnými úradmi a inštitúciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
spolupráca pri výbere a nákupe osobných ochranných pracovných prostriedkov a pracovných pomôcok, vrátane kontroly ich funkčnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
odborné konzultácie, lektorská a poradenská činnosť v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie informovanosti vedúcich zamestnancov a zamestnancov organizácie a externých pracovníkov, ktorí sa združujú na pracoviskách o oblasti BOZP. Overovanie získaných vedomostí z požiadaviek BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4
metodické vedenie zamestnancov k dodržiavaniu BOZP a poradenstvo pre zamestnávateľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.