Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov

Riadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahovRiadiaci pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov riadi, koordinuje a usmerňuje špecializované činnosti v oblasti medzinárodných vzťahov vykonávané v rezorte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, prípadne na iných ústredných orgánoch štátnej správy. Zabezpečuje prípravu strategických zámerov a koncepčných materiálov v oblasti zahraničnej politiky. Zabezpečuje protokolárne a styčné úlohy a vzťahy so zahraničnými inštitúciami, s medzinárodnými organizáciami, zastupiteľskými úradmi a organizáciami v zahraničí. Vedie porady, koordinuje zamestnancov a činnosti riadeného organizačného útvaru, kontroluje plnenie úloh a nesie za ich plnenie zodpovednosť. V rámci svojej pôsobnosti monitoruje zahraničnopolitickú situáciu a udalosti v zahraničí, analyzuje ich a vyhodnocuje a v prípade potreby sa podieľa na príprave stanovísk a reakcií pre potreby rezortov, prípadne ďalších subjektov. Podieľa sa na vypracúvaní návrhov medzinárodných zmlúv, koordinuje proces ich uzatvárania,...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
22857/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1213
SK ISCO-08
1213005
ESCO
823
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
1213005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
politická a regionálna geografia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
formy a metódy analýzy vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomacia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
medzinárodné vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európska integrácia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vedenia porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment vo verejnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy vypracovávania spravodajsko-informačných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné právo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a postupy prípravy a organizácie konferencií a seminárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
administratívne postupy zahraničných pracovných ciest
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy diplomatického zastupovania štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spolupráce s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá diplomatického protokolu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy tvorby a podieľania sa na tvorbe zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy podkladov pre koncepčné postupy zahraničnej politiky SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy tvorby koncepcií rozvoja medzištátnych vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania podkladov, stanovísk a pozičných dokumentov ku koncepčným a analytickým materiálom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovný stres
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie vnútorných predpisov alebo noriem zabezpečujúcich výkon štátnej správy v príslušnom odbore služby alebo vo vymedzenej pôsobnosti príslušného úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie koncepcie na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva SR v medzinárodných organizáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koncepčných alebo metodických činností na úrovni ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie a posudzovanie stanovísk a podkladov ku koncepčným materiálom EÚ a medzinárodných organizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie predbežných stanovísk k novým legislatívnym návrhom SR a stanovísk k nelegislatívnym návrhom EÚ, zabezpečovanie prípravy čiastkového stanoviska pre zástupcov SR v pracovných skupinách a výboroch Rady a Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analyzovanie vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie podkladov ku koncepčným materiálom EÚ a medzinárodných organizácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba strategických zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe stratégie štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia dohôd o medzinárodnej spolupráci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s medzinárodnými inštitúciami v odbore v rámci EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie spravodajsko-informačných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba a realizácia dohôd o medzinárodnej spolupráci
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť a spolupráca s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie zahraničných vzťahov so zahraničnými inštitúciami, s medzinárodnými organizáciami, zastupiteľskými úradmi a partnerskými organizáciami v zahraničí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plnenie styčných a protokolárnych úloh v oblasti európskych a medzinárodných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na príprave a realizácii medzinárodných zmluvných dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie záujmov SR v EÚ v oblasti zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie SR v odborných orgánoch EÚ a v medzivládnych a medzinárodných organizáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie diskusií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a realizácia hodnotiacich - motivačných rozhovorov s podriadenými zamestnancami
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie zahraničnej politiky SR v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinačná činnosť pri zabezpečovaní zjednocovania medzinárodnej zmluvnej praxe SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia zjednávania a vnútroštátneho prejednávania medzinárodných zmlúv, vrátane zmlúv v rámci EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinačná činnosť pri zabezpečovaní plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva v medzinárodných organizáciách v EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie porád
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie aplikácie právnych predpisov EÚ a judikatúry Súdneho dvora EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov ktorými je SR viazaná
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.